Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Hisseli Olarak Satılabilir mi?

Hazine Arazilerinin İşgalcilerine Satışı

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 12. maddesi Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satışını düzenlemektedir. Aynı şekilde 4706 sayılı Kanun’un 4. maddesi de belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait tarım arazilerinin işgalcilerine satışını düzenlemektedir.

Tarım Arazilerinde Hisseli Satış Yasağı

Ancak birden fazla kullanıcısı ya da hissedarı olan Hazine taşınmzalarında satışlarda sıkıntı olabilmektedir. Çünkü 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, tarım arazilerinin bölünemez büyüklüğün altında satışını yasaklamaktadır. Kanun’un 8. maddesine göre asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.

Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Hisseli Olarak Satılabilir mi?

Bu kapsamda birden fazla kullanıcısı, kiracısı ya da hissedarı olan parsellerde hak sahipliğine konu olan yerler, bölünemez büyüklüğün altında kalırsa satışın nasıl olacağı konusu 6292 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir.

6292 sayılı Kanunun 12. maddesinin altıncı fıkrasında “Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinden tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu hak sahiplerine satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 5403 sayılı Kanunda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmesi hâlinde; bu araziler, 5403 sayılı Kanunda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer hak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak sahiplerine satılabilir.” hükmü yer almaktadır. Tarım arazilerinin satışını düzenleyen 355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde de aynı düzenleme yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre birden fazla kullanıcısı, kiracısı ya da hissedarı olan parsellerde diğer hak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak sahiplerine satış yapılacaktı.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik

Ancak, 30/04/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik gereğince tarımsal arazi büyüklüklerine ilişkin Hazineye ait tarım arazilerinin satışında istisna getirilmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz.

Fıkranın değişiklikten önceki şekilde “Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere” ibaresi bulunmamaktaydı. Yapılan bu değişiklik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatınca da “Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür.” şeklinde algılanmakta ve uygulanmaktadır. Bu Genel Müdürlük tarafından taşra teşkilatına yazılan 12.06.2014 tarihli ve 34306 sayılı yazıda “Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür.” ifadelerine yer verilmiştir.

Hazine'ye ait tarım arazileriyle ilgili tüm hususlar için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı

Bu son düzenlemeye göre Hazine taşınmazlarının satışında bölünemez büyüklüğün altında dahi olsa hisseli satış yapılabilecektir.

Ancak yapılan değişiklikten sonra bile 6292 sayılı Kanun’un 12. maddesinin altıncı fıkrası hala yürürlüktedir. Bir başka ifadeyle 30/04/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanun, 6292 sayılı Kanun’un 12. maddesinin altıncı fıkrasını yürürlükten kaldırmamıştır.

Bu durumda Hazine’ye ait tarım arazilerinin hisseli olarak satışı konusunda biri özel (6292/12. fıkra), diğeri genel (5403/8. madde) iki hüküm bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemelerin seyri düşünüldüğünde Hazine’ye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında hisseli olarak yapılabileceği düşünülmekle birlikte konunun TKGM tarafından yayımlanacak bir genelge ile açıklığa kavuşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.