7181 sayılı Kanunla, Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Neler Değişti?

7181 sayılı Kanunla, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde yapılan düzenlemeler sonucu ortaya çıkan değişiklikler aşağda tablo halinde açıklanmıştır.

1) Düzenleme ortaklık payı oranı % 40’tan 45’e yükseltilmiştir.

2) Düzenleme ortaklık payından karşılanacak umumi hizmet alanlarının artırılmış ve çeşitlendirilmiştir.

3) Resmi kurum alanlarının DOP’tan karşılanması esası getirilmiştir.

4) Sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı ve mesire alanları gibi umumi ya da resmi hizmet alanlarına pek benzemeyen alanların DOP’tan karşılanması esası getirilmiştir.

2, 3 ve 4 nolu maddeler için aşağıdaki tabloya bakınız.

Eski Hali Yeni Hali
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları
Eskiden olanlar Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu,
Yeni eklenen umumi hizmet alanları pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları
Yeni eklenen resmi hizmet alanları Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı
Yeni eklenen diğer fonksiyonlar sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları
Değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları

4) Kapanan yolların ne şekilde düzenlemeye konu edileceği açıklanmıştır. Fıkraya göre: “Kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.”

5) Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları karşılamaması durumunda bu alanların tescil harici alanlardan veya Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanması benimsenmiştir.

“Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır.”

6) Belirli şartlar altında, daha önceden DOP kesintisi yapılmış parsellerden ikinci kez DOP kesilebileceği benimsenmiştir.

7) Umumi ve resmi hizmet alanlarının kimin adına tescil edileceği hükme bağlanmıştır.

““Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.”

8) Parselasyon yapımı için yargı kararlarında benimsenen süre kanun metnine de işlenmiş ve bu sürede yapılmamasında belediye ve valiliklerin sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

“Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur.”

9) Aynı yerden parsel verilmesi kuralı kanuni güvenceye bağlanmıştır.

“Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan verilir.”

19) Hisse çözümü (ferdileştirme) uygulaması, hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım şartıyla kanuni dayanağa kavuşturulmuştur.

“Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir.”

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.