Afet Riskli Kentsel Dönüşüm Alanlarında İnşaat Ruhsatı Hangi Kurumdan Alınır?

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 11. maddesinin (d) bendinde “Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde acele kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm alanları içindeki gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek”, bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla, maliklerin anlaştığı inşaat firmalarının yapacakları inşaatlar açısından bu Genel Müdürlüğün inşaat ruhsatı verme yetkisi bulunmaktadır.

Ancak Kanun belediyelerin imar mevzuatına göre inşaat verme yetkisini kısıtlamamıştır. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine ilgili belediyeden ruhsat alınması da mümkündür. Bu durumda 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. İmar mevzuatına göre belediye sınırları içerisinde inşaat ruhsatları belediye tarafından verilir. Belediye sınırları dışında (mücavir alanlar da dahil) ise ruhsat verme yetkisi ile özel idarelerine aittir.

Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’a 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunla eklenen Geçici 6. maddeye göre 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ilan edilen riskli alanlar ile Bakanlar Kurulunun 22/10/2012 tarihli ve 2012/3900 sayılı ve 16/2/2016 tarihli ve 2016/8538 sayılı kararları ile ilan edilen riskli alanlarda ve bu alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı alanlarında 6306 sayılı Kanun ile birlikte bu Kanunun 6306 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümlerine ve aşağıdaki hükümlere göre uygulama yapılabilir.

Bu alanlarda; imar planı, imar uygulaması, alt ve üst yapı projeleri, ruhsat ve yapım da dâhil olmak üzere bütün iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Bu alanlarda her tür ve ölçekteki meri imar planı, plan notları ve plan açıklama raporunda ilgili idarelere verilmiş görüş bildirme de dâhil her türlü görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçer.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Hisseli Arsalarda İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Tüm maliklerin Onayı Gerekli mi?

İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Gereken Projeler Nelerdir?

Çeşitli Bölgelerde İmar Kanununa Göre Ruhsat Verme Yetkisi Hangi Kurumlarda?

Kaçak Yapıya Ruhsat Alınırsa Para Cezası Verilebilir mi?

Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata Dayanılarak Yapılan Yapılara Para Cezası Verilebilir mi?

İmar Planı İptal Edilir veya Değiştirilirse Daha Önceden Alınan Ruhsatların Durumu

Baz İstasyonları İnşaat Ruhsatına Tabi mi?

İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? Hangi Kuruma Müracaat Etmek Gerekir?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.