1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Ankara Bala’da Milli Emlaktan Satılık Tarlalar


Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25/05/2021-26/05/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. PARSEL LİSTESİ YAZININ SONUNDA YER ALMAKTADIR.

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “”Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması”” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.) ile diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3.İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün Bala Servisinde görülebilir.

4.İhaleye katılıcakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6.4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7.Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat’i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

NOT: İhalenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi almak için şu yazıya;

Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya tıklayınız.

Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

8.Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. Listede yer alan taşınmazların TAKPAS kayıtlarında “3402 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir.”” beyanı bulunmakta olup; alıcı bu beyanı kabul ederek ihaleye katılmayı kabul eder.

9.Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71 İLAN OLUNUR.

Bala Satılık Parseller için tıklayınız

 

 

Yorum Yap