1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Ankara Gölbaşı İlçesinde Milli Emlak Villa Parselleri Satıyor


1.Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25/05/2021-26/05/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi(İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c)Satın almak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.) ile diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3.İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün Bala Servisinde görülebilir.

4.İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6.4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7.Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat’i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

8.Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. Listede yer alan taşınmazların TAKPAS kayıtlarında “”3402 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir.”” beyanı bulunmakta olup; alıcı bu beyanı kabul ederek ihaleye katılmayı kabul eder.

9.Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.trweb sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARATel: 0 (312) 417 71 71

MAHALLE ADA Pars YÜZÖLÇ. İMAR DURUMU TOPLAM BEDEL İHALE GÜNÜ Saat
AKVİRANÇARSAK 123662 2 3.743,57 İMARSIZ 48.700,00 02.06.2021 10:10
HACILAR-İMAR 110137 1 3.000,00 Konut 307.200,00 02.06.2021 10:20
HACILAR-İMAR 110141 10 3.000,00 Konut 291.000,00 02.06.2021 10:30
HACILAR-İMAR 110175 5 1.500,00 Konut 205.500,00 02.06.2021 10:40
HACILAR-İMAR 112927 1 1.726,00 Konut 174.250,00 02.06.2021 10:50
HACILAR 113890 1 1.500,00 Konut 222.350,00 02.06.2021 11:00
HACILAR-İMAR 118045 1 1.500,00 Konut 600.000,00 02.06.2021 11:10
HACILAR-İMAR 118045 2 1.500,00 Konut 600.000,00 02.06.2021 11:20
HACILAR-İMAR 118045 3 1.500,00 Konut 600.000,00 02.06.2021 11:30
HACILAR-İMAR 118045 4 1.505,00 Konut 602.000,00 02.06.2021 11:40
HACILAR-İMAR 118046 8 1.575,00 Konut 630.000,00 02.06.2021 11:50
VİRANCIK-İMAR 112578 6 1.500,00 Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı 1.100.000,00 02.06.2021 12:00
VİRANCIK-İMAR 112587 3 1.001,00 Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı 1.025.000,00 02.06.2021 12:10
VİRANCIK-İMAR 112641 1 1.275,00 Konut 1.660.000,00 02.06.2021 12:20
VİRANCIK-İMAR 112641 4 1.000,00 Konut 1.300.000,00 02.06.2021 12:30
VİRANCIK-İMAR 112642 2 1.093,00 Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı 722.000,00 02.06.2021 12:40
VİRANCIK-İMAR 112978 4 1.500,00 Konut 525.000,00 02.06.2021 12:50
VİRANCIK-İMAR 112978 5 1.500,00 Konut 525.000,00 02.06.2021 13:30
VİRANCIK-İMAR 112978 6 1.500,00 Konut 525.000,00 02.06.2021 13:40
VİRANCIK-İMAR 112978 7 1.500,00 Konut 525.000,00 02.06.2021 13:50
KARAOĞLAN-İMAR 1255 5 3.401,00 Konut 622.000,00 02.06.2021 14:00
KARAOĞLAN-İMAR 1255 7 3.000,00 Konut 732.450,00 02.06.2021 14:10
KARAOĞLAN-İMAR 113419 3 1.645,00 Konut 575.750,00 02.06.2021 14:20
KARAOĞLAN-İMAR 114971 5 5.000,00 KDKÇ 2.050.000,00 02.06.2021 14:30
KIZILCAŞAR-İMAR 110039 3 3.074,00 Konut 677.600,00 02.06.2021 14:40
KIZILCAŞAR 123090 10 1.050,00 Konut 688.800,00 02.06.2021 14:50
TOPAKLI-İMAR 119637 9 3.140,02 Konut 314.050,00 02.06.2021 15:00
TOPAKLI 124418 5 1.588,47 Konut 206.550,00 02.06.2021 15:10
TOPAKLI-İMAR 119639 3 1.000,00 Konut 42.900,00 02.06.2021 15:20
TOPAKLI-İMAR 119639 4 1.000,00 Konut 42.900,00 02.06.2021 15:30
TOPAKLI-İMAR 119610 3 1.500,00 Konut 150.000,00 03.06.2021 10:10
TOPAKLI-İMAR 119648 13 1.000,01 Konut 70.050,00 03.06.2021 10:20
TOPAKLI-İMAR 119648 8 1.000,00 Konut 100.000,00 03.06.2021 10:30
TOPAKLI-İMAR 119650 7 1.000,00 Konut 100.000,00 03.06.2021 10:40
KARAGEDİK 125351 2 345,96 Konut 48.450,00 03.06.2021 10:50

Yorum Yap