1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Ankara Gölbaşı’nda Milli Emlaktan Satılık Arsalar


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; Tablo 3 yer alan irtifak hakkı ihalesi ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

İHALESİ YAPILACAK PARSELLERİN PDF LİSTESİ YAZININ SONUNDA YER ALMAKTADIR.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak/kiralamak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “”Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması”” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olup ihaleyi alan müşteri, taşınmazın satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi şartnamesinde yazılan hükümlerine uymakla mükelleftir. Tablo 2’de belirtilen tarımsal amaçlı kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde yalnızca ekim yapılabilecek; sabit tesis yapılmayacaktır. Ayrıca Tablo 3- yer verilen irtifak hakkı tesisine konu 1.sırada bulunan taşınmazın irtifak hakkı ihalesinin yapılmasından sonra ön izin döneminde ilgili kamu idarelerinden uygun görüş alınması gerekmektedir.

İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. İrtifak Hakkı verilen taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenecektir. Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin geri kalan kısın üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca irtifak ve kira ihalelerinde ihale bedeli üzerinden Kat’i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından görülebilir.

NOT: İhalenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi almak için şu yazıya;

Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya tıklayınız.

Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71   İLAN OLUNUR.

SATILACAK PARSELLER İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yap