1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Ankara Milli Emlak Satılık Arazi ve Arsalar


ÇUBUKTA MİLLİ EMLAKTAN SATILIK ARAZİ VE ARSALAR

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.

Ankara Milli Emlak Satılık Arsalar

2-İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı Banka hesabına ödenmesi ve Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Onaylı Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.) 

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil no.sunu gösterir belgenin, kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

3- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir. İhale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid19 tedbirleri gereğince maske kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması önem arz etmektedir.

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde, 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödendiği takdirde; satış bedeline %20 indirim uygulanır.

7-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

8- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenmez.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. (TEL: 0312 417 71 71) İLAN OLUNUR

Satılacak parsellerle ilgili detaylı bilgi ve ihale tarihi için tıklayınız: ANKARA milli emlak satılık.pdf

BEYPAZARI MİLLİ EMLAKTAN SATILIK ARAZİ VE ARSALAR

Ankara ili Beypazarı İlçesinde aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 21/09/2022 tarihinde Çarşamba günü ve 22/09/2022 tarihinde Perşembe günü karşılarında belirtilen saatlerde Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

Çubukta satılacak parsellerle ilgili detaylı bilgi ve ihale tarihi için tıklayınız: Çubuk milli emlak satılık.pdf

Yorum Yap