Antalya, Kaş, Kalkanda Milli Emlaktan Satılık Arsalar

1-  Antalya İli, Kaş İlçesinde, Kalkan Mahallesinde bulunan ve aşağıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, İlanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kaş Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu ( banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması şarttır) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun ( süresiz limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği ( T.C. Kimlik No belirtir – Aslı İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir. )

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslı,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ibraz etmeleri,

f) Kamu Tüzel Kişilernin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, vergi kimlik numaralarının bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kaş Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği  https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/ satis-brosur.pdf   internet adresinden görülebilir.

6- İhale bilgileri  https://antalya.csb.gov.tr/milli-emlak-duyuruları-i-88882 internet adreslerinden öğrenilebilir.

7- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.

8- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TKA: Tercihli Kullanım Alanı

GTA: Günübirlik Tesis Alanı

Ada Parsel Yüzölç. Hazine Hissesi İmarı Tahmini
Bedeli (TL/m2 )
Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale
Tarihi
İhale
Saati
243 1 1.000,99 Tam TKA 3.154.000,00 315.400,00 27.04.2021 10:00
243 4 1.001,00 Tam TKA 3.154.000,00 315.400,00 27.04.2021 10:45
243 5 1.198,43 Tam TKA 3.776.000,00 377.600,00 27.04.2021 11:30
243 6 1.221,29 Tam TKA 3.848.000,00 384.800,00 27.04.2021 12:15
243 10 1.101,00 Tam TKA 3.469.000,00 346.900,00 27.04.2021 13:00
244 10 1.041,07 Tam TKA 3.280.000,00 328.000,00 28.04.2021 10:00
245 3 1.050,00 Tam GTA 3.413.000,00 341.300,00 28.04.2021 10:45
245 4 1.050,00 Tam GTA 3.413.000,00 341.300,00 28.04.2021 11:30
245 5 1.050,70 Tam GTA 3.415.000,00 341.500,00 28.04.2021 12:15
245 6 1.167,00 Tam GTA 3.793.000,00 379.300,00 28.04.2021 13:00
246 2 1.367,72 Tam GTA 4.446.000,00 444.600,00 29.04.2021 10:00
249 2 1.100,00 Tam TKA 3.465.000,00 346.500,00 29.04.2021 10:45
249 3 1.129,94 Tam TKA 3.560.000,00 356.000,00 29.04.2021 11:30
249 4 1.181,47 Tam TKA 3.722.000,00 372.200,00 29.04.2021 12:15

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.