Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İmar Planlarının Onayı

a. Meclis Onayı

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır; belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde de “belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek” belediye meclisinin görevleri arasında sayılmıştır.

Uygun görülen planlar, belediye meclisi tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanarak yürürlüğe girer. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesine göre plan onaylamaya yetkili idarelerin karar mercilerince uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle idarelerce otuz gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

Ek Bilgi                                                                                                                              

Belediye meclisinin toplantı ve çalışma usul ve esasları konusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. İmar planlarının belediye meclisince görüşülmesi ve onaylanmasıyla ilgili hususlarda bu mevzuata bakılmalıdır.          

b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi

Meclis tarafından imara ilişkin olarak alınan kararlar (diğer kararlar gibi) belediye başkanlığına gönderilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi, belediye meclisinin kararlarının kesinleşmesini; belediye başkanınca yeniden görüşülmesinin istenilmemesi veya yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilmesini şart koşmaktadır.

Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını büyükşehir belediyelerinde yedi, diğer belediyelerde beş gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Bu durumda meclis kararının kesinleşme tarihi, ikinci kararın (ısrar kararının) tarihidir.

Ek Bilgi                                                                                                                              

Madde 23 - Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.                                                     

Meclis kararı, belediye başkanı beş günlük süreyi beklemeksizin meclis kararını mülki idare amirine gönderirse gönderme tarihinde, bu süre zarfında meclise göndermez ve herhangi bir işlem de yapmazsa geri gönderme süresinin sonunda karar kesinleşir.

Uyarı                                                                                                                                  

Her ne kadar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinde belediye meclisince onaylanan planların yürürlüğe gireceğini öngörmüş ise de 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi mülkî idare amirine gönderilmeyen kararların yürürlüğe girmeyeceğini öngörmektedir.                                                                                

 

Ek Bilgi                                                                                                                              

“Madde 23-

(4) Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.”

Bu kapsamda meclis kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde belediye başkanı tarafından tam metin olarak mahallin en büyük mülki idare amirine (il merkezi belediyeler ile merkez ilçeye bağlı olan belediyelerde valiye, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belediyelerde kaymakama) gönderilir.

Valilik ve kaymakamlık tarafından teslim alınan kararın son sayfasına, karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıt numarası yazıldıktan sonra, kararın bir sureti belediyeye iade edilir. Bu şekilde kayıtları tamamlanan karar, teslim alan makam tarafından dosyasında saklanır. Bu kararları kaydetmek üzere ilgili idareler tarafından bir defter tutulur.              

Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.

c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi gereğince ilçe belediyelerinin yaptığı imar planlarının büyükşehir belediye meclisince de kabul edilmesi gerekmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi, “Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.”, hükmünü ve meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 14. maddesi, “Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine içinde idari yargıya başvurabilir.

Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargı mercilerine başvurabilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Bu kapsamda ilçe ve ilk kademe belediye meclisinin imara ilişkin kararlarının büyükşehir belediye meclisine gönderilmesi gerekmektedir. Bu kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisi kararı olarak kesinleşir.

Ayrıca üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.

Uyarı                                                                                                                                  

Büyükşehir belediye meclisince ilçe veya ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planları, bu planlarda yapılacak değişiklikler ve imar ıslah planları aynen veya değiştirilerek onaylanacaktır. Bu planlara ilişkin ilçe ve ilk kademe belediye meclisi tarafından alınan kararların büyükşehir belediye meclisince reddedilmesine imkan bulunmamaktadır. 

Büyükşehir belediyesi tarafından değiştirilerek kabul edilen planlar için ilçe ve ilk kademe belediyelerin ısrar hakkı yoktur, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılması gerekir.             

Büyükşehir belediye meclislerinin imara ilişkin olarak aldığı kararlar, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imarla ilgili kararlarının onaylanması ile sınırlı değildir. Büyükşehir belediyelerinde nazım imar planı yapma yetkisi, büyükşehir belediyelerine aittir. Hazırlanan nazım imar planları ve plan değişiklikleri büyük-şehir belediye meclisi tarafından görüşülür ve karara bağlanır. İşte büyükşehir belediye meclisinin gerek ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imarla ilgili kararlarının onaylanmasına ve gerekse imarla ilgili olarak doğrudan aldığı kararlar büyükşehir belediye başkanı tarafından incelenir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesi meclisinin imara ilişkin olarak kendiliğinden veya ilçe ve ilk kademe belediyesinin imara ilişkin kararlarının incelenmesi üzerine verdiği kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere büyükşehir belediye meclisine iade edebilir.

Uyarı                                                                                                                                  

Büyükşehir belediye başkanı, ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınan imar ilişkin kararları nazım imar planına aykırı olduğu gerekçesi ile bir defa daha görüşülmek üzere ilgili belediyeye gönderemez.            

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, kesinleşen meclis kararlarına karşı idari yargıda iptal davası açabilir.

14.maddede yer alan ve büyükşehir belediye başkanının dava açma süresini 10 günle sınırlayan hüküm 5747 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Bu nedenle büyükşehir belediye başkanının dava açma süresi genel hükümlere göre belirlenecektir.

Ek Bilgi                                                                                                                              

5216 sayılı Kanun’un 14. maddesi,

“Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine içinde idari yargıya başvurabilir.

Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargı mercilerine başvurabilir.” 

d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi

Meclis kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde belediye başkanı tarafından tam metin olarak mahallin en büyük mülki idare amirine (il merkezi belediyeler ile merkez ilçeye bağlı olan belediyelerde valiye, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belediyelerde kaymakama) gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.