Bilecik Milli Emlak’tan Satılık Arsalar

Makalemizi paylaşır mısınız?

1) Aşağıda belirtilen taşınmazların (LİSTE YAZININ SONUNDADIR) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. (Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) İhalelerin başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri (ada, parsel) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.(Geçici teminat bedellerinin Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 45 0001 000118 00001 0005223 IBAN nolu hesabına yatırmaları halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

3) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaya İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ihale tarihi itibari ile anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu, milli emlak iş ve işlemlerinin döner sermayeye tabi tutulması halinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirtilen oranda ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.

6) Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

7) İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) bedelsiz olarak görülebilir.

8) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

9) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bilecik.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Mahalle/KöyAdaParselYüzölç.İmarıTahmin Edilen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi ve Saati
Bayırköy Beldesi 039861.428,67Sanayi 428.650,0043.000,009.06.202110:15
Bayırköy Beldesi 04102781,03Sanayi 236.350,0024.000,009.06.202110:30
Selöz Köyü32615.902,10Konut 3.542.000,00355.000,009.06.202110:45
Selöz Köyü32721.903,93Konut 951.965,0096.000,009.06.202111:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 99813.378,91Konut 1.014.000,00102.000,009.06.202111:15
İstiklal (Beşiktaş) 94214.283,55Konut 2.571.000,00258.000,009.06.202111:30
İstiklal (Beşiktaş) 95515.589,36Konut 3.634.000,00364.000,009.06.202111:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 110411.801,22Konut 360.994,0037.000,009.06.202112:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 110512.271,99Konut 454.398,0046.000,009.06.202112:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11061853,35Konut 170.670,0018.000,009.06.202112:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11065952,13Konut 191.000,0020.000,009.06.202113:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11071920,86Konut 184.172,0019.000,009.06.202114:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 110731.750,51Konut 350.102,0036.000,009.06.202114:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 110821.721,40Konut 946.770,0095.000,009.06.202114:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11093756,32Konut 226.896,0023.000,009.06.202114:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 111712.972,94Konut 891.882,0090.000,009.06.202115:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11183625,93Konut 250.372,0026.000,009.06.202115:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11193425,00Konut 212.500,0022.000,009.06.202115:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 113814.469,54Konut 893.908,0090.000,009.06.202115:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 114013.363,87Konut 504.580,5051.000,0010.06.202110:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 97911.196,18Konut 358.900,0036.000,0010.06.202110:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 97981.053,41Konut 316.100,0032.000,0010.06.202110:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 9823860,90Konut 430.500,0044.000,0010.06.202111:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 99422.071,49Konut 517.900,0052.000,0010.06.202111:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 99911.917,24Konut 575.200,0058.000,0010.06.202111:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 101231.179,40Konut 530.730,0054.000,0010.06.202111:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 101241.326,25Konut 596.812,5060.000,0010.06.202112:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 10226810,94Konut 405.470,0041.000,0010.06.202112:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 10914763,32Konut 381.660,0039.000,0010.06.202112:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 10924869,53Konut 478.241,5048.000,0010.06.202113:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 10941841,96Konut 463.078,0047.000,0010.06.202114:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 10951883,70Konut 486.035,0049.000,0010.06.202114:15
İstiklal (Ertuğrulgazi) 10952825,25Konut 412.625,0042.000,0010.06.202114:30
İstiklal (Ertuğrulgazi) 110121.580,88Konut 790.440,0080.000,0010.06.202114:45
İstiklal (Ertuğrulgazi) 11015900,00Konut 495.000,0050.000,0010.06.202115:00
İstiklal (Ertuğrulgazi) 110322.532,75Konut 633.187,5064.000,0010.06.202115:15
İsmetpaşa 145011190,70Konut135.000,0014.000,0010.06.202115:30
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.