1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Bilecik Milli Emlak’tan Satılık Arsalar


1) Aşağıda belirtilen taşınmazların (LİSTE YAZININ SONUNDADIR) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. (Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) İhalelerin başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri (ada, parsel) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.(Geçici teminat bedellerinin Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 45 0001 000118 00001 0005223 IBAN nolu hesabına yatırmaları halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

3) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaya İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ihale tarihi itibari ile anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu, milli emlak iş ve işlemlerinin döner sermayeye tabi tutulması halinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirtilen oranda ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.

6) Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

7) İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) bedelsiz olarak görülebilir.

8) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

9) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bilecik.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölç. İmarı Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
Bayırköy Beldesi  0 3986 1.428,67 Sanayi  428.650,00 43.000,00 9.06.2021 10:15
Bayırköy Beldesi  0 4102 781,03 Sanayi  236.350,00 24.000,00 9.06.2021 10:30
Selöz Köyü 326 1 5.902,10 Konut  3.542.000,00 355.000,00 9.06.2021 10:45
Selöz Köyü 327 2 1.903,93 Konut  951.965,00 96.000,00 9.06.2021 11:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  998 1 3.378,91 Konut  1.014.000,00 102.000,00 9.06.2021 11:15
İstiklal (Beşiktaş)  942 1 4.283,55 Konut  2.571.000,00 258.000,00 9.06.2021 11:30
İstiklal (Beşiktaş)  955 1 5.589,36 Konut  3.634.000,00 364.000,00 9.06.2021 11:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1104 1 1.801,22 Konut  360.994,00 37.000,00 9.06.2021 12:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1105 1 2.271,99 Konut  454.398,00 46.000,00 9.06.2021 12:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1106 1 853,35 Konut  170.670,00 18.000,00 9.06.2021 12:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1106 5 952,13 Konut  191.000,00 20.000,00 9.06.2021 13:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1107 1 920,86 Konut  184.172,00 19.000,00 9.06.2021 14:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1107 3 1.750,51 Konut  350.102,00 36.000,00 9.06.2021 14:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1108 2 1.721,40 Konut  946.770,00 95.000,00 9.06.2021 14:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1109 3 756,32 Konut  226.896,00 23.000,00 9.06.2021 14:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1117 1 2.972,94 Konut  891.882,00 90.000,00 9.06.2021 15:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1118 3 625,93 Konut  250.372,00 26.000,00 9.06.2021 15:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1119 3 425,00 Konut  212.500,00 22.000,00 9.06.2021 15:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1138 1 4.469,54 Konut  893.908,00 90.000,00 9.06.2021 15:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1140 1 3.363,87 Konut  504.580,50 51.000,00 10.06.2021 10:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  979 1 1.196,18 Konut  358.900,00 36.000,00 10.06.2021 10:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  979 8 1.053,41 Konut  316.100,00 32.000,00 10.06.2021 10:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  982 3 860,90 Konut  430.500,00 44.000,00 10.06.2021 11:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  994 2 2.071,49 Konut  517.900,00 52.000,00 10.06.2021 11:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  999 1 1.917,24 Konut  575.200,00 58.000,00 10.06.2021 11:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1012 3 1.179,40 Konut  530.730,00 54.000,00 10.06.2021 11:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1012 4 1.326,25 Konut  596.812,50 60.000,00 10.06.2021 12:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1022 6 810,94 Konut  405.470,00 41.000,00 10.06.2021 12:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1091 4 763,32 Konut  381.660,00 39.000,00 10.06.2021 12:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1092 4 869,53 Konut  478.241,50 48.000,00 10.06.2021 13:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1094 1 841,96 Konut  463.078,00 47.000,00 10.06.2021 14:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1095 1 883,70 Konut  486.035,00 49.000,00 10.06.2021 14:15
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1095 2 825,25 Konut  412.625,00 42.000,00 10.06.2021 14:30
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1101 2 1.580,88 Konut  790.440,00 80.000,00 10.06.2021 14:45
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1101 5 900,00 Konut  495.000,00 50.000,00 10.06.2021 15:00
İstiklal (Ertuğrulgazi)  1103 2 2.532,75 Konut  633.187,50 64.000,00 10.06.2021 15:15
İsmetpaşa  1450 11 190,70 Konut 135.000,00 14.000,00 10.06.2021 15:30

Yorum Yap