Boğaziçi Alanında Planlama Esasları

Her ne kadar 3194 sayılı Kanunun 46. maddesi ile Boğaziçi alanındaki planlama yetkisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve ilçe/ilk kademe belediyelerine bırakılmış ise de Boğaziçi Kanununda yer alan ve bu alanda planlama ve yapılaşmayı belli sınırlamalara tabi tutan hükümlerin her durumda uygulanması gerekmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun temel hedefi söz konusu alanların kullanımının yeşil alanların ve tabiat varlıklarının geliştirilerek korunmasına yönelik olmasını sağlamaktır. Bu nedenle Kanun, yapılaşmayı ancak, toplumun yararlanmasına açık bazı tesislerle sınırlı tutmak suretiyle bu özelliğinin bozulmasına özen göstermiştir. Bundan dolayı Boğaziçi’nin durumunun, bu alanda nüfus ve yapı yoğunluğunun arttırılmamasını da gerektirmektedir. Zaten Kanun da Boğaziçi alanında yapılaşmayı ve yapı yüksekliklerini sınırlamak sureti ile bu alanda nüfus yoğunluğunu önlemeyi amaçlamıştır.

Boğaziçi Kanunun 3. maddesi bu Kanuna tabi alanlarda uyulması gereken esasları düzenlemektedir. Buna göre Boğaziçi Alanının korunması ve geliştirilmesinde ve imar mevzuatının uygulanmasında aşağıdaki hususlar esas alınır:

 • Boğaziçialanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı korunur.
 • Boğaziçialanı bu Kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihi çevreye uyumu gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.
 • Boğaziçialanında tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir.
 • Boğaziçialanındaki kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verilir.
 • Boğaziçialanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır.
 • Boğaziçialanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir. Ancak Kanunun temel hedefi söz konusu alanın doğal yapısını korumak olduğu için bu alanlarda nüfus artışı öngören plan değişikliği yapılmaması gerekir.
 • Boğaziçisahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz.
 • Boğaziçialanında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır.
 • Boğaziçisahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir.
 • Boğaziçialanında kıyıda ve sahil şeridinde boş alanlar veya boşaltılacak sahalar “j” fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilir.
 • BoğaziçiAlanında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz.
 • Boğaziçisu yolunda hurda gemi ve benzeri araçlar bırakılamaz.
 • Boğaziçialanında imar planlarında parseller için belirlenen kullanım kararları tapu sicillerine işlenir.
 • Boğaziçialanında kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda geçici inşaat müsaadesi verilmez. Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 40 m2‘yi geçemeyen bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı gibi yapılara imar uygulama programı uygulanana kadar Boğaziçi İmar İdare Heyetince müsaade edilir.

Boğaziçi alanı sınırları içinde devlet ormanı statüsüne alınacak yerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kararlaştırılır ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Özel mülkiyete ait olanlar ise Çevre ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılır.

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerler, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak proje ve programa göre Boğaziçi alanının doğal yapısına uygun olarak düzenlenir, ağaçlandırılır parklar ve mesire yerleri yapılır ve bunların bakımı, işletilmesi ve muhafazası sağlanır.

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerlerde 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesi uygulaması yapılamaz. Yani, bu alanlar tekrar orman sınırı dışına çıkartılamaz. Bu ormanlarda intifa ve irtifak hakkı tesis edilemez.

Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yok edilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır.

Yeşil alan sayılan yerlerde mahalli mahsullerin yetiştirilmesine devam edilir. İmar planında yeşil alan olarak belirlenen arsaların ağaçlandırılması için gerekli tedbirler Boğaziçi İmar Müdürlüğünce alınır.

2960 sayılı Kanunun 10. maddesine göre geri görünüm bölgesinde taban alan kat sayısı (TAKS) %15’i, bina yükseklikleri ise 4 katı (h = 12.50 m.) geçemez. Etkilenme bölgesinde ise taban alanı kat sayısı (TAKS) %15’i ve bina yükseklikleri 5 katı (H = 15.50 m.) geçemez. Bu alanlarda sadece yukarıdaki yapılaşma koşullarına uyulması şartı ile konut yapılabilir. Bu alanların başka amaçlarla planlanması mümkün değildir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.