1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Bursa, Mustafa Kemal Paşa İlçesinde Milli Emlak’tan Satılık Besihane İmarlı Parseller


İHALE TARİHİ: 30.11.2020

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Mustafakemalpaşa Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu aslını (banka havalesi veya EFT ile ilgili muhasebe birimine yatırılan bedellere ait evraklar geçerli değildir) veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz banka teminat mektubunu (banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek),

b) Nüfus kayıt örneğini ve yerleşim yeri belgesini,

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2020) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri,

d) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Mustafakemalpaşa Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 (224) 613 49 72

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Mahallesi Ada Parsel No Yüzölç.

(m²)

İmar Durumu Tahmini
Satış Bedeli (TL)
Geçici
Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Fevzidede 1092 5 4.850,00 Besihane 485.000,00 48.500,00 30.11.2020 10.00
1092 6 4.850,00 Besihane 485.000,00 48.500,00 10.20
1092 7 4.850,00 Besihane 485.000,00 48.500,00 10.40
1092 8 4.903,35 Besihane 490.500,00 49.050,00 11.00
1092 9 5.506,87 Besihane 551.000,00 55.100,00 11.20
1092 10 4.987,70 Besihane 499.000,00 49.900,00 11.40
1093 1 4.835,28 Besihane 484.000,00 48.400,00 13.30
1093 2 5.052,64 Besihane 505.500,00 50.550,00 13.50
1093 3 5.040,04 Besihane 504.500,00 50.450,00 14.10
1093 4 5.027,44 Besihane 503.000,00 50.300,00 14.30
1093 7 5.398,71 Besihane 540.000,00 54.000,00 14.50
1093 8 5.384,58 Besihane 538.500,00 53.850,00 15.10
1093 9 5.347,38 Besihane 535.000,00 53.500,00 15.30
1093 10 4.838,48 Besihane 484.000,00 48.400,00 15.50

Yorum Yap