Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/3976, K: 1997/3037 (İhalede taraflar arasındaki sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği)

Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/3976, K: 1997/3037, 17/06/1997 İhalede taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri çerçevesinde adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği. […]

Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/4913, K: 2017/2031 (Tahsisli Hazine taşınmazının bir başka kamu idaresi tarafından kiraya verilmesi halinde ecrimisil alınıp alınmayacağı)

Esas       : 2016/4913, Karar     : 2017/2031, Tarih      : 13.04.2017 İstemin Özeti : Danıştay Onyedinci Dairesince verilen 13/11/2015 tarih ve E:2015/4310, K:2015/4933 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama […]

Danıştay İDDK, E: 2004/2182, K: 2007/353 (Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği)

T.C. DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas No: 2004/2182, Karar No: 2007/353 Özeti: Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği, anılan tadilatın yıktırılmasına […]

Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/3791, K: 2016-4333 (Kamulaştırma işlemine idari yargıda dava açma süresinin, dava açma hakkı olduğunun öğrenilmesinden itibaren başlayacağı)

Özeti: Meşruhatlı davetiye usulüne uygun tebliğ edilmediğinden davacının kamulaştırmaya ilişkin tüm detayları bilmesi ve dava açmasının mümkün olmadığı, yalnızca duruşmaya katılmasıyla tebligattan haberinin olduğunun varsayılamayacağı, […]

Danıştay 17. Dairesi, E: 2015/881, K: 2015/83 (Hazine adına tescilli ve imar planında yol olarak ayrılan taşınmazın belediye tarafından işgali halinde ecrimisil istenebileceği)

E: 2015/881, K: 2015/83, T: 19/02/2015 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Eskişehir Valiliği Karşı Taraf (Davacı): Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstemin_Özeti: Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 31/03/2011 […]

Danıştay İDDK, E: 2012/1657, K: 2014/3421 (Hizmetin kusurlu işlemesi sonucunda zarar verilen yapının ruhsatsız olmasının idarenin tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı)

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kusuru, Ruhsatsız Yapı,  Müterafik Kusur Özeti: 1- İdarece yürütülen hizmetin kusurlu işletilmesi sonucunda zarar verilen yapının ruhsatsız olmasının idarenin tazmin sorumluluğunu ortadan […]