Danıştay Kararı

Adı
Danıştay Onyedinci Dairesi, E: 2015/562, K: 2015/4299 (yollardan ecrimisil alınır mı)
Danıştay Onuncu Dairesi, E: 2002/5410, K: 2005/5506 (Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki ecrimisil ihbarnamesi işlemini ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğini taşımadığı)
Danıştay Onuncu Dairesi, E: 2001/4196, K: 2004/3809 (Hazinenin ilgililerle hissedar olduğu taşınmazın işgali halinde ecrimisil istenilebilir mi)
Danıştay Onuncu Dairesi, E: 1992/47, K: 1993/2396 (Geçmiş yıllar ecrimisil bedellerinin TÜFE ile güncellenmesi)
Danıştay Onuncu Dairesi, E: 1991/4715, K: 1993/2455 (Hazine taşınmazının tapusu iptaline kadar ecrimisil alınabileceği)
Danıştay İDDK, E: 2018/1422, K: 2018/3387 (Bakanlar Kurulunun, Hazine taşınmazlarının tahsisinin kaldırılmasında takdir yetkisinin bulunduğu)
Danıştay İDDK, E: 2017/397, K:2017/1818 (Riskli alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı dava açma süresi)
Danıştay İDDK, E: 2017/2078, K: 2017/2972 (Tapu tahsis belgesi sahibinin acele kamulaştırma işlemine karşı dava açma ehliyeti olduğu)
Danıştay İDDK, E: 2014/4409, K: 2016/208 (Yapı Denetim Firmasında Görev Yapan İnşaat Mühendisinin Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olup Olamayacağı)
Danıştay İDDK, E: 2014/2243, K: 2016/300 (Usulüne uygun olarak alınmış bir yıkım kararı olmadan yapının boşaltılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı)
Danıştay İDDK, E: 2012/477, K: 2014/3990 (İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Haklar)
Danıştay İDDK, E: 2012/1657, K: 2014/3421 (Hizmetin kusurlu işlemesi sonucunda zarar verilen yapının ruhsatsız olmasının idarenin tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı)
Danıştay İDDK, E: 2010/2108, K: 2013-4577 (İmar planında lise alanı olarak ayrılan, fakat kamulaştırılamayan taşınmazda mülkiyet hakkı)
Danıştay İDDK, E: 2008/11, K: 2009/3108 (Depremden belediyelerin sorumluluğu)
Danıştay İDDK, E: 2008/11, K: 2009/3108 (Deprem sonucu bir bölgedeki binalarda oluşan tüm zararların idarenin tazmin sorumluluğu)
Danıştay İDDK, E: 2007/2336, K:2004/2183 (Belediyece alınan yıkım kararından sonra plan değişikliği olursa buna göre karar verilmesi gerektiği)
Danıştay İDDK, E: 2007/136, K: 2010/1358 (Usulüne uygun ilan edilmemiş imar planlarına dava açılıp açılmayacağı)
Danıştay İDDK, E: 2007/136, K: 2010/1358 ( ilan edilmemiş planlara karşı dava açılabilir mi)
Danıştay İDDK, E: 2006/2078, K: 2010/391 (imar mevzuatından kaynaklanan yetki kullanabilmesi için mutlaka köy yerleşme planı yapılması ve/veya köy yerleşik alanının tespit edilmiş olmasına gerek bulunmadığı)
Danıştay İDDK, E: 2005/2477, K: 2005/2822 (alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde olduğu, dolayısıyla alt ölçekli planlara karşı açılan davada öğrenme üzerine dayanağı olan üst ölçekli planın iptali istemiyle de dava açılabileceği)
Danıştay İDDK, E: 2005/2467, K: 2006/503 (İnşaat izninin imar planının uygulama işlemi olduğu, buna karşı açılacak davada imar planının iptalinin istenebileceği)
Danıştay İDDK, E: 2004/79, K:2005/175 (Meslek odasının üyelerini ilgilendiren imar planlarına karşı dava açma ehliyeti olduğu)
Danıştay İDDK, E: 2004/745, K: 2004-861 (Üstün kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda, temyiz istemi kabul edilip, bozma kararı verildikten sonra karar düzeltme aşamasında davadan feragat etmesine olanak bulunmadığı)
Danıştay İDDK, E: 2004/2530, K: 2005/1121 (Yapı durdurma tutanağında ruhsat ve eklerine aykırılık nedenlerinin açıkça belirtilmesi gerektiği)
Danıştay İDDK, E: 2004/244, K: 2007/2331 (Parselasyonda, ağaçlandırılarak alanların DOP’tan karşılanıp karşılanmayacağı)
Danıştay İDDK, E: 2004/2182, K: 2007/353 (Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği)
Danıştay İDDK, E: 2003/704, K: 2005/2101 (Kısmen Hazine parseli üzerinde kalan gecekondunun 2981 sayılı Kanun’dan faydalanamayacağı)
Danıştay İDDK, E: 2003/521, K: 2003_609 (İlan edilmemiş imar planlarına dava açılıp açılmayacağı)
Danıştay İDDK, E: 2003/518, K: 2005/2406 (Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planına karşı iptal davası açılabileceği)
Danıştay İDDK, E: 2003/329, K: 2005/2153 (Vakıf yüksek öğretim kurumlarının imar planı ve uygulamaları açısından resmi kurum sayılacağı)
Danıştay İDDK, E: 2002/1095, K: 2005/192 (Aplikasyon krokisini harita mühendisi, mimar veya inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği)
Danıştay İDDK, E: 2002/1089, K: 2005/194 (2886 sayılı Kanun 71. maddenin belediyeler hk uygulanmamasını öngören düzenleme hk)
Danıştay İDDK, E: 2001/880, K:2003/662 (müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği olmaksızın, belediye meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde karar alınmasının mümkün olmadığı)
Danıştay İDDK, E: 2000/1200, K: 2002/848 (belediyenin, DHTA kumsal alanını işgal ettiğinden bahisle ecrimisil alınıp alınmayacağıı)
Danıştay İDDK, E: 1999/111, K: 2000/1159 (Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde itirazın reddedilmesinin dava açma süresine etkisi)
Danıştay İDDK, E: 1996/651, K: 1997/500 (Hazinenin hissedar olduğu taşınmazda ecrimisil)
Danıştay İDDK, E: 1994/401, K: 1996/92 (Maden İşletme Ruhsatı kapsamında kalan alanlardaki faaliyetlerden ecrimisil alınamayacağı)
Danıştay İDDK, 2018-188 (YD) (Bakanlar Kurulunun tahsis kaldırmada tahsis yetkisi)
Danıştay İDDK,  E: 2015/881, K: 2015/83 (İmar Yolunda Kalan Hazine Özel Mülkiyetindeki Taşınmazdan Ecrimisil Alınıp Alınamayacağı)
Danıştay Altıncı Dairesi, E: 2003/685, K: 2004/3717 (Tapu Tahsis B. Olan Fakat Yapı Yıkılmış Parsele Tapu Verilir mi?
Danıştay 9. Dairesi, E: 2016/15550, K: 2016/5897 (mükellef bakımından olduğu kadar idare için de bağlayıcılığı tartışmasız olan ve hukuken varlığını koruyan takdir komisyonu kararına rağmen, asgari m2 birim değerleri takdiri yoluna gidilemeyeceği)
Danıştay 9. Dairesi, E: 2009/9523, K: 2010/4731 (Bina tescil harcının ilgili belediyece belirlenen emlak vergi değeri)
Danıştay 9. Dairesi, E: 2009/9523, K: 2010/4731
Danıştay 9. Dairesi, E: 2008/7086, K: 2010/5682 (Kira sözleşmesinin tapuya şerh ettirilen kısmı üzerinden tapu harcı)
Danıştay 8. Dairesi, E: 2014/6630, K: 2014/8309 (Halen orman vasfını muhafaza eden taşınmazların 6292 sayılı Yasa kapsamında iadeye konu edilemeyeceği)
Danıştay 6. Dairesi, E:1990/1293, K:1992/208 (Kıyının kamunun kullanımına alınması amacıyla parselasyon yapılamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/9290, K: 2016/336 (Aynı Düzenleme Alanındaki Taşınmazlarla İlgili Olarak Tek Dilekçeyle Dava Açılabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/9088, K: 2016/486 (İmar planında kamu alanında kalan taşınmazlarla ilgili olarak her zaman idareye başvuru yapılabileceği, dava açma süresinin tekrar başlayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/8193, K: 2016/46 (ÇŞB’nın akarkayıt istasyonu için planlama yetkisinin bulunmadığı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/3791, K: 2016-4333 (Kamulaştırma işlemine idari yargıda dava açma süresinin, dava açma hakkı olduğunun öğrenilmesinden itibaren başlayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/361, K: 2015/3486 (İmar planında okul alanında kalan taşınmazdaki kısıtlılık hali ve mülkiyet hakkı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2015-3467 (Sulak alan kısa mesafeli koruma alanında kalan ve yapılaşma yapılamayan taşınmazda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2014/7813, K: 2015/4418 (Sit alanlarında kalan taşınmazlarda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2014/5184, K: 2015/335 (ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARI 51/G MADDESİNE GÖRE PAZARLIKLA KİRAYA VERİLEMEZ)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2014/2387, K: 2014/4122 (Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Harç)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2013/729, K: 2013/5306 (Parselasyon işlemlerinin tapu kayıtları esas alınarak yapılması gerektiği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2013/4085, K: 2014/3607 (Nazım İmar Planlarında Yeşil Alanlar)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2013/3657, K: 2017/4335 (İnşaat ruhsatının geç verilmesinden kaynaklanan hangi zararın ne şekilde tazmin edileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2013/3655, K: 2016/3983 (Genel ifadelerle plan değişikliği yapılamayacağı, lejant ve çizim gerektiği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/915, K: 2013/8099 (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Uygulama İmar Planı Yapılamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/7321, K: 2013-6519 (Mutlak Tarım Arazilerinde İmar ve Parselasyon)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/7287, K: 2015/3224 (Parselasyondan Kaynaklanan Hazine Zararının Nasıl Tespit Edileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/44044, K: 2015/6627 (Başbakanlık Gazi Yerleşkesi Kentsel Dönüşüm alanına ilişkin BKK’nın hukuka aykırı olmadığı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/3492, K: 2013/5107 (Kentsel dönüşüm alanlarında taşınmaz maliklerinin de uygulama yapabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/207, K: 2016/3113 (Orman alanlarında parselasyon yapılmasının hukuken mümkün olmadığı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2012/1904, K: 2013/6299 (Parselasyon İşlemlerinde Kapanan Kadastral Yolların İhdas Edilip Edilemeyeceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2011/8665, K: 2013/9005 (Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında maliklerin de uygulama yapabileceği, kamulaştırmanın zorunlu olmadığı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2010/750, K: 2014/718 (İmar planında ağaçlandırılacak alanda kalan taşınmaz ve kısıtlılık hali, kamulaştırmasız el atma davalarında değerleme uzmanlarının görevlendirilmesi)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2010/2297, K: 2010/10209 (İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması halinde planın esas alınması gerektiği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2010/1756, K: 2014/1355 (Mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2010/11339, K: 2013/6483 (1. sınıf tarım arazisinin resmi kurum alanına ayrılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2009/462, K: 2010/9862 (İmar davalarında davacının keşif avansını yatırmaması halinde bilirkişi incelemesi yaptırılması)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2008/6857, K: 2010/2145 (Özel parselasyonda umumi hizmet alanı olarak ayrılan yer için imar parseli verilemeyeceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2007/4344, K: 2007/7751 (projenin uygulanması dönemindeki aykırılıktan, davacının proje müellifi olması nedeniyle sorumlu tutulamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2007/3388, K: 2007/5344 (kıyı kenar çizgisine karşı sadece menfaat ilişkisi bulunan kişilerin dava açabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/931, K: 2006/6661 (Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davada zamanaşımı süreleri)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/5644, K: 2007/69 (Baz istasyonlarının ruhsata tabi olup olmadığı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/5630, K: 2008/423 (3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinin, 4342 sayılı Yasa ile değişiklik yapılmadan önceki şekline göre, nazım imar planı ile getirilen kullanım kararı ile mera vasfını kendiliğinden yitirdiği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/5520, K: 2007/4165 (Kamu hizmetinin devamını engelleyecek şekilde plan ve değişiklik yapılamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/4510, K: 2007/5180 (Üst ölçekli plana aykırılık varsa plan amacına bakılmayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/3763, K: 2007/702 (inşaat ruhsatlarının iptalini isteme hususunda mimarlar odasının dava açma ehliyeti)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/325, K: 2008/48 (İmar parsellerinin de tekrar imar uygulamasına tabi tutulabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/6129, K: 2007/6788 (Nazım imar planı olmayan alanlarda ıslah imar planı yapılamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/5594, K: 2007/6553 (Hisseli parselde ruhsat için diğer hissedarların izni)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/4397, K: 2007/5914 (imar planı çalışmaları sürüyor olsa bile, ruhsatsız olarak inşa edilen yapının, imar mevzuatına uygun hale getirilmesi yolunda işlem tesis edilebileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/3669, K: 2007/5774 (Üst ölçekli planın iptalinin alt ölçekli plana etkisi)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/3064, K: 2007/4899 (Sehven hatalı olarak düzenlenen ruhsata dayanılarak yapılan inşaata para cezası verilebilir mi?)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/2790, K: 2007/5059 (Tapuya şerh edilmemiş satış vaadi söz. alacaklısının parselasyona dava açıp açamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/2444, K: 2007/5127 (Kapsamında orman bulunan imar planlarına karşı OGM dava açma ehliyeti)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/2410, K: 2007/4902 (Hisseli taşınmaz üzerindeki yapının ruhsata bağlanabilmesi için bütün hissedarların ruhsat başvurusunda bulunması)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/1982, K: 2007/5267 (Parselasyona tapuda malik olan kişinin dava açabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/1684, K: 2007/3246 (Parselasyon işleminin  ve tapu kayıtlarının esas alınarak yapılması)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2004/4594, K: 2006/4680 (Mahkemenin idare yerine geçerek para cezasının kısmen iptaline kısmen reddine karar veremeyeceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2004/4237, K: 2006/4410 (İmar planı dava konusu edilmediyse bu plana uygun verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığı ileri sürülemez)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2004/2887, K: 2006/2789 (kamulaştırmaya karşı idari yargıda dava açma süresi başlangıç tarihi)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2004/2644, K: 2006/3240
Danıştay 6. Dairesi, E: 2004/2444, K: 2006/2685 (sit alanlarında yapılaşma koşulları)
Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/5782, K: 2005/2042 (Kamulaştırma bedelinin hatalı hesap edildiğine ilişkin iddianın idari yargıda görüleceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1999/2290, K: 2000/3462 (Meralardan ecrimisil alınır mı)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/732, K: 2000/266 (Kaynak suyunun debisine göre değil, kullanılan alana göre ecrimisil alınması gerektiği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/2291, K: 1999/1383 (Kıyılarda şezlong işleten belediyeden ecrimisil alınabilir mi)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1997/7017, K: 1998/6149 (İhale ile satılan Hazine taşınmazının satış tarihine kadar ecrimisil alınabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1997/5026, K: 1998/5588 (Kira kontratosunun yapılmasından sonra düzenlenen ihbarnameyle geriye dönük olarak ecrimisil istenebileceği )
Danıştay 6. Dairesi, E: 1997/ 3062, K: 1998/1683 (Tahliye edilen taşınmazdan geriye dönük ecrimisil alınabilir mi)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/3976, K: 1997/3037 (İhalede taraflar arasındaki sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/2978, K: 1997/2329 ( Yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taş-ocakları Nizamnamesinin 1.maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak işletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, ecrimisil alınabileceği)
Danıştay 6. Dairesi, E: 1995/3104, K: 1996/610 (Ecrimisilin Vergi Dairesine Bildirilmesine İlişkin Tahakkuk Fişinin İdari Davaya Konu Olup Olmayacağı)
Danıştay 6. Dairesi,  E: 2012/3814, K: 2013/7931 (İdarelerin Parselasyon Yapmaya Zorlanabileceği)
Danıştay 4. Dairesi, E: 2015/3483, K: 2016/3074 (değer artış kazancına konu gayrimenkulün gerçek iktisap bedelinin tespit edilmesi gerektiği)
Danıştay 2. Dairesi, E: 2013/5756, K: 2014/5756 (Tahliye edilmeyen kamu konutunda işgaliye bedeli alınmasını öngören düzenleme)
Danıştay 17. Dairesi, E: 2015/9249, K: 2015/841 (Arazi toplulaştırma işleminin mülkiyet hakkını ilgilendiren sübjektif işlem olduğu, dava açma süresinin başlangıcı için ilanın yeterli olmadığı)
Danıştay 17. Dairesi, E: 2015/881, K: 2015/83 (Hazine adına tescilli ve imar planında yol olarak ayrılan taşınmazın belediye tarafından işgali halinde ecrimisil istenebileceği)
Danıştay 17. Dairesi, E: 2015/830, K: 2015/311 (Su Sporu Alanlarından Ecrimisil Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar)
Danıştay 14. Dairesi, E: 2016/6604, K: 2017/2171 (2015’ten sonra sadece 1 ev için kira yardımı alınabileceği)
Danıştay 14. Dairesi, E: 2016/10038, K: 2017/5646 (Sadece Gecekonduların Tapu Tahsis Belgesinden Yararlanabileceği)
Danıştay 14. Dairesi, E: 2015/10132, K: 2016/92 (İmar planı iptal edilen yapının kazanılmış hak oluşturup oluşturmayacağı)
Danıştay 14. Dairesi, E: 2014/5355, K: 2016/2193 (Koruma Bölge Kurulu kararına dava açma ehliyeti)
Danıştay 14. Dairesi, E: 2013/1493, K: 2013-5760 (Bir alanın afet riskli alan ilan edilebilmesi için gerekçeli rapor gerektiği hk)
Danıştay 14. Dairesi, E: 2012/6054, K: 2014/3063 (kıyıda yapılan ruhsatsız-imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194/42 uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu)
Danıştay 12. Dairesi, E: 2018/4383, Karar: 2019/7624 (Kamu Konutlarından İşgaliye Bedeli Alınıp Alınamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/6431, K: 2017/1147 (İmar Kanunu 11. maddeye göre belediyeye terk edilen alanın tasarruf yetkisinin kimde olduğu)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/5555, K: 2017/1354 (Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/4913, K: 2017/2031 (Tahsisli Hazine taşınmazının bir başka kamu idaresi tarafından kiraya verilmesi halinde ecrimisil alınıp alınmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/14517, K: 2018/1635 (Suriye uyrukluların el konulan taşınmazlarından ecrimisil alınabileceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/13367, K: 2018/242 (2886 sayılı Kanuna göre kiraya verilen taşınmazın sözleşmenin bitiminde tahliye edilebileceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/13367, K: 2018/242 (2886 sayı Kanuna göre yapılan kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra fesih ihbarında bulunulmaksızın tahliye yapılıp yapılamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2015/4655, K: 2016/1311 (Hazine taşınmazını kullanan fuzuli şagilin parselin bir kamu kurumuna tahsisi işlemine dava açıp açamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2014/1509, K: 2014/5397 (Mahkemelerce Rayiç Bedeli Belirlenen Hazine Taşınmazlarının Daha Sonradan Satışında Bu Bedellerin İdare Tarafından Güncellenebileceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2013/4804, K: 2017/2081 (İmar yolunun mezarlık alanı yerine tarla vasıflı taşınmazdan geçirilmesinde kamu yararı olduğu)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2012/8895, K: 2013/6670 (Ecrimisilde 5 yıllık Zamanaşımının Başlangıç Tarihi)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2012/4287, K: 2015-5243 (Hazine Taşınmazına Tecavüzlü Şekilde İnşa Edilen Taşkın Yapı Hazine’ye İntikal Etmez)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2012/4091, K: 2013/3340 (Tahsis Amacı Devam Ettiği Sürece Tahsis Kaldırılamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2009/14556, K: 2013/8473 (Tahsil edilen ecrimisilin iadesinde faiz ödenmesi)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2006/2232, K: 2007/6691 (Ecrimisil nedeniyle düzenlenen ödeme emrinde dava açma süresinin belirtilmemiş olması durumunda dava açma süresinin nasıl hesaplanacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2005/9126, K: 2007/3069 (Depremden kaynaklanan sorumluluk nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda sürenin 2577/13. maddeye göre belirleneceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2005/9100, K: 2007/1765 (Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesine İtiraz Edilmesi Durumunda Dava Açma Süresi)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2005/3855, K: 2007/5766 (Otopark olarak terk edilen taşınmazda yapılan çok katlı otoparktan Hazinece ecrimisil istenilemeyeceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2005/2359, K: 2007/4631 (2886/75. maddeye göre yapılan tahliyeden doğan zararın tazmini)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2004/3002, K: 2007/3294 (İdare ile şahıslar tarafından düzenlenen kira sözleşmelerin idare tarafından feshedilip edilemeyeceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2004/2218, K: 2007-255 (DHTA bulunan cadde niteliğindeki yolun işgali halinde ecrimisil alınabileceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2004/1382, K: 2007/277 (Balıkçı Barınaklarından Ecrimisil Alınıp Alınamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2004/13105, K: 2007/258 (Ecrimisile Yapılan İtiraza Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Verilen Cevabın Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2003/6177, K: 2006/5802 (Kira Sözleşmesinde Tahliyeye İlişkin Hüküm Bulunmasının Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmediği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2003/5340, K: 2006/6238 (Kiralanan Hazine taşınmazının sözleşmede belirtilen farklı bir kullanım nedeniyle ecrimisil alınıp alınmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2003/5194, K: 2006/5570 (Tapu tahsis belgesine dayanılarak kullanılan taşınmazdan ecrimisil alınamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2003/3897, K: 2006/875 (Mukataalı vakıf taşınmaz mallarının Hazinece iskan amacıyla üçüncü kişilere tahsis edilemeyeceği hakkında)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2003/2335, K: 2006/5567 (Kamu ihalesi nedeniyle işgal edilen dolgu alanından ecrimisil istenilemeyeceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2003/2204, K: 2006/5608 (Hazine’nin hissedar olduğu taşınmazdaki kullanımdan ecrimisil alınıp alınamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/5105, K: 2003/358 (İhalenin feshi işlemine karşı açılan davada görevli yargı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/5105, K: 2003/358 (ihale işlemini geri alması niteliğindeki işlemin iptali istemiyle açılan davanın idari yargıda görülmesi gerektiği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/4477, K: 2005/477 (Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazın işgali halinde tahliye ettirilebileceği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/3303, K:2003/4145 (Milli emlak tarafından belediye tasarrufuna henüz bırakılmamış dolgu alanından ecrimisil)
Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/3070, K: 2005/157 (İptal edilen ecrimisil iadesinde faiz)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1997/548, K: 1998/640 (denizden doldurularak kazanılan taşınmazın kiracısı olan davacıdan da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ecrimisil)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1996/5907, K: 1997/4306 (düzeltme talebinde bulunulması üzerine ancak bir ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağının tahakkuk ettirilmiş olacağı veya düzeltme isteminin reddedilmesi hk)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1992/2421, K: 1994/1092 (Herkesin eşit şekilde yararlanma hakkını sınırlayarak, şezlong ve şemsiye konulması kumsal alanının işgali olup bu işgal nedeniyle ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık olmadığı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1991/616, K: 1992/4208 (Ecrimisil İşlemine Karşı Açılan Davalarda İdare Tarafından Belirlenen Ecrimisille Mahkeme Tarafından Belirlenen Ecrimisil Arasında Fark OLması Durumunda Davanın Ne Şekilde Karara Bağlanacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1991/446, K: 1992/4200 (Ecrimisil davalarında keşif ve bilirkişi ücreti yatırılmazsa davanın reddedilmesi gerektiği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1991/3917, K: 1993/2687 (İdarenin bir özel hukuk süresi olarak yaptığı taahhüt senedi sözleşmesinden kaynaklanan, dolayısıyla akitten doğan alacağın 6183 sayılı Yasaya göre takip ve tahsiline olanak olup olmadığı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1990/3918, K: 1991/307 (3083 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil alma yetkisi)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1989/2392, K: 1990/2835 (DHTA Yerlerden İzinsiz Malzeme Alımının 2886/75. Maddesi Anlamında İşgal Sayılıp Sayılmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1988/2513, K: 1991/1413 (Suriye uyrukluların taşınmazlarından ecrimisil alınıp alınmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1987/1159, K: 1987-1458 (Ecrimisile karşı açılan davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiği)
Danıştay 10. Dairesi, E: 1982/317, K: 1982/2587 (Suriye uyruklunun mirası, Lübnan uyruklu mirasçıya geçmez)
Danıştay 10. Dairesi,  E: 2001/4403, K: 2004/3379 (Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazın işgali halinde tahliye ettirilebileceği)
Danıştay 10. Dairesi,  E: 2001/3814, K: 2004/2450 (tahsisli taşınmazın işgali halinde ecrimisil)
Danıştay 10. Dairesi,  E: 1986/39, K: 1986/89 (Kira sözleşmesi sonra eren taşınmazın tahliyesi ve ecrimisil)
Danıştay 10. Dairesi E: 2003/2683, K: 2005/1981 (geçici teminat mektubunun irat kaydına karşı nerede dava açılabileceği)
Danıştay 1. Dairesi, E: 2016/1192, K: 2016/108 (2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlık devam ederken mutabakata varılmasının mümkün olduğu)
Danıştay 1. Dairesi, E: 1997/43, K: 1997/144 (Birden fazla talep olan taşınmazın 2942/30’a göre devrinde hangi idarenin daha fazla ihtiyacı olduğunun belirlenmesi)
D-6-2014-7960 (İmar Planlarındaki Sosyal Donatı Alanları Sadece Hazine Taşınmazları Dikkate Alınarak Belirlenemez)