Görsel Yok

Miri Arazinin Miras Yoluyla İntikali

16/11/2019 admin 0

Miri arazi, başlangıçta olmasa da belirli bir evrimden miras yoluyla mirasçılara geçebilmiştir. Ancak, burada şu hususu yinelemekte fayda vardır. Mirasçılara intikal eden sadece taşınmazın intifa […]

Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve AİHM

12/10/2019 admin 0

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın mülkiyetinin tazminatsız olarak kamu idaresine geçmesine ya da mülkiyetin bedelsiz olarak devlete intikal etmesine yönelik uygulamalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından […]

Kamulaştırmadan Doğan Giderlerinin Ödenmesi

11/10/2019 admin 0

Kamulaştırma; kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu idarelerince özel mülkiyette bulunan taşınmazlara maliklerinin rızası olup olmadığına bakılmaksızın bedelini ödemek sureti ile el konulmasıdır. Kamulaştırma Kanununun […]

Görsel Yok

Yasal Önalım Hakkı

25/09/2019 admin 0

  Medeni Kanunun 732 nci maddesine göre paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını […]

Görsel Yok

Türk Hukukunda Zilyetlik

24/09/2019 admin 0

Zilyetliğin en önemli fonksiyonu taşınır mallarda ayni haklar için açıklık sağlamasıdır. Bunun sonucu olarak taşınır mallarda ayni hak kazanımı zilyetliğin kazanımına bağlanmıştır. Zilyetlik, buna konu […]

Görsel Yok

Emvali Metruke Kanunları ve Mevzuatı

23/09/2019 admin 0

  Emvali Metruke Kanunlarının çıkarılış amacını anlayabilmek için öncelikle 1. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu durumun hatırlanması gerekmektedir. Düşman ile işbirliği yapan ve dolayısıyla […]

Görsel Yok

Osmanlı Toprak Hukukunda Mevat Arazi

22/09/2019 admin 0

Arazi Kanununun tespit ettiği arazi çeşitlerinden biri de, Mevat Araziydi. Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş olan boş yerlere “Mevat […]

Görsel Yok

Ülkemizde Tapu Sicili

28/07/2019 admin 0

Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki ayni hak ve sınırlı ayni hak durumunu göstermek üzere, Devlet tarafından tutulan resmi bir sicildir. Tapu Sicili Tüzüğüne göre tapu sicili, […]

Görsel Yok

Kamu Mallarının Özellikleri

12/07/2019 admin 0

Kamu malları, doğaları gereği ya da kadimden beri kamunun ortak kullanımına açık veya bir kamu hizmetinin görülmesine tahsis edilmiş olan veya bir kamu hizmetinin unsuru olan […]

Görsel Yok

Devlet Malları ve Kamu Malları

12/07/2019 admin 0

Giriş Kamu malları kavramını ve hukuki durumunu sağlıklı bir temele dayandırabilmek için öncelikle, malların kamu malı olduğu veya olmadığı şeklinde ayırıma tabi tutulmasının ve neden böyle […]