Yönetmelikler

Adı
ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ
Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA BEDELSİZ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİNE VE BEDELSİZ KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
YALOVA TERMAL KAPLICALARININ GERÇEK KİŞİLERE VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE KİRALANMAK VEYA RESTORE ET-İŞLET-DEVRET USULÜ İLE DEVREDİLMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
YAĞMURSUYU TOPLAMA, DEPOLAMA VE DEŞARJ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ
ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖÇK BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYAŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜKABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ
Otopark Yönetmeliği
ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Orman Amenejman Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Mülga)
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
MERA YÖNETMELİĞİ
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADEN YÖNETMELİĞİ
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞYERLERİNİN MÜLKİYETLERİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA 3385 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK UYGULAMALARA DAİR YÖNETMELİK
KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (Mülga)
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE YILLIK MALİYET ORANI HESAPLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDAKİ KREDİLERİN YENİDEN FİNANSMANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar İle Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK İSTİHDAM YARATICI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE HAZİNEYE AİT ARAZİ VE ARSALARIN BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
KALDIRILAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
KADASTRO KANUNUN 41. MADDE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kadastro Güncelleme Yönetmeliği
KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ
Hazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ
HATAYDAKİ METRÜK MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TALİMATNAME
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ
DEVLET ORMANLARINDAKİ YAYLA ALANLARININ TESPİTİ VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET LOJMANLARI YAPIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ (Mülga)
DEĞİŞKEN FAİZİ İÇEREN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNE DAİR TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK
CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA YAPILAŞMANIN VE YAPILARIN KULLANIMININ DENETİMİ İLE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar
BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ
Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
AHAR MAHALLERE NAKLEDİLEN ESHASIN EMVAL DÜYUN VE MATLUBATLARININ TASFİYESİ HAKKINDAKİ KANUNUN SURETİ TATBIKINA DAİR OLAN TALİMATNAME
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ-2003 (Mülga)
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ-1998 (Mülga)
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINA GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
5580 SAYILI ÖÖKK KAPSAMINDA DERSHANELER LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
5233 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 22 NCİ MADDESİ UYARINCA YABANCI ÜLKELERDE YAPILACAK İLANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK
2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik