1. Ana Sayfa
  2. Yönetmelikler
  3. Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Yönetmelik

Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Yönetmelik


CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KaynakDevlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
Resmi Gazete T/S24.01.2003/25003
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun değişik 1 inci maddesinde yer alan hükümlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların; dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece bu alanlardaki amaçlarını sürdürecek geliri sağlamak üzere taşınmaz mal edinmeleri ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunmaları ile bu vakıfların aynı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece bu alanlardaki amaçlarını sürdürecek geliri sağlamak üzere, her ne surette olursa olsun, tasarrufları altında bulunan taşınmaz malların vakıf adına tesciline ilişkin usul ve esasları kapsar. Söz konusu vakıflara ait liste bu Yönetmelik ekindedir.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun değişik 1 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri

Edinilebilecek Taşınmaz Malların Kapsamı

Madde 4- Cemaat vakıfları; Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma, vasiyet, hibe ve sair yollarla taşınmaz mal edinebilirler.

Başvurunun Şekli Ve İstenilen Belgeler

Madde 5- Cemaat vakıfları tarafından taşınmaz mal satın alma ve ayni haklarla ilgili diğer tasarruflara ilişkin başvurular, vakfın bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvuruda;

a) Taşınmaz malın nevi, imar durumu ve açık adresi, halihazırda ne amaçla kullanıldığı, hangi amaç için iktisap edilmek istendiği,

b) Vakfın mali durumunu gösteren son yıla ait bilançosu, gelir-gider tablosu,

c) Vakıf yönetimi tarafından alınmış gerekçeli karar,

d) Taşınmaz malın durumuna ilişkin; Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme A.Ş., Emlak Gayrimenkul Ekspertiz A.Ş., T.C. Ziraat Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası herhangi birinden alınmış ve birden fazla eksper tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu,

e) Bağış ve vasiyet halinde tasarrufa ilişkin yasalarca öngörülen belge, istenecektir.

Değerlendirme Ve Sonucunda Yapılacak İşlemler

Madde 6- Başvurular, Vakıflar Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gerektiğinde; ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak konu yetkili Daire Başkanlığı görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine intikal ettirilir. Vakıflar Meclisi tarafından konu incelenir, eksik bulunan hususlar vakfa tebliğ edilir. Tebliğden itibaren iki ay içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. İstenilen belge ve bilgilerin eksiksiz olması halinde Vakıflar Meclisi kararı ilgili vakfa başvurudan veya eksikliğin giderildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde gerekçeli olarak bildirilir. Vakıflar Meclisinin olumlu kararını takiben vakfa, yetki belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Malları Üzerinde Tasarrufları

Tasarruf Yetkisinin Kullanılması

Madde 7- Cemaat vakıfları, taşınmaz malları üzerinde; dini, hayri, eğitsel, sıhhi, sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece bu alanlardaki amaçlarını sürdürmek üzere tasarruflarda bulunabilirler. Ayni haklara ilişkin tasarruflar Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bağış ve Vasiyet

Madde 8- Vasiyetname veya bağış yoluyla cemaat vakıfları adına tescil edilmek istenilen taşınmazlar hakkında; bağışın veya vasiyetin konusu olan taşınmazın vakfın tasarrufuna 9/8/2002 tarihinden önce geçmiş olması halinde bu yönetmeliğin geçici 1 inci maddesindeki, 9/8/2002 tarihinden sonra geçecek olanlarda ise ikinci bölümde yer alan hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 9- 4/10/2002 tarih ve 24896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

FAALİYETTE BULUNAN CEMAAT VAKIFLARI

Sıra No: Vakıf Adı

1.Beykoz Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

2.Büyükada Panayia Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

3.Heybeliada Aya Triada Tepe Manasatırı Vakfı

4.Heybeliada Aya Nikola Rum Ortodoks Vakfı

5.Heybeliada Rum Ruhban Okulu Vakfı

6.Kınalıada Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

7.Burgazada Aya Yorgi Karipi Manasıtırı

8.Burgazada Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

9.Fener Maraşlı Rum İlkokulu Vakfı

10.Fener Yoakimion Rum Kız Lisesi Vakfı

11.Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı

12.Feriköy 12. Apostol Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

13.Fener Tekfursaray Panayia Hançerli Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

14.Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

15.Fener Meryemana Rum Ortodoks (Kanlı) Kilisesi Vakfı

16.Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

17.Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

18.Beşiktaş Cihannüma Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

19.Beşiktaş Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

20.Yenimahalle Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

21.Bebek Aya Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

22.Çengelköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

23.Fatih Eğrikapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

24.Aksaray Langa Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi

25.Bağımsız Türk Ortadoks Kiliseleri ve Patrikhanesi Vakfı

26.Ayvansaray Aya Dimitri, Aya Vlaharne Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

27.Üsküdar Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

28.Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

29.Yeşilköy Aya İstepanos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

30.Altı Mermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

31.Cibali Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

32.Kuzguncuk Aya Pandeliimon Rum Ortodoks Kilisesi

33.Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı

34.Balat Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

35.Balat Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

36.Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı

37.Sarmaşık Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

38.Topkapı Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

39.Hasköy Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

40.Salmatomruk Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

41.Kuddusü Şerif Rum Patrikhanesine Bağlı Yeniköy Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı Vakfı

42.Galata Rum İlkokulu Vakfı

43.Tarabya Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

44.Paşabahçe Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

45.Ortaköy Aya Fokas Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

46.Kuruçeşme Aya Dimitri Aya Yani Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı

47.Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

48.Boyacıköy Panayia Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

49.Kadıköy Rum Ortadoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

50.Balıklı Rum Hastahanesi Vakfı

51.Büyükdere Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

52.Bakırköy Aya Yorgi Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

53.Kandilli Metemorfosis Hz. İsa Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

54.Koca Mustafa Paşa Belgrat Kapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

55.Koca Mustafa Paşa Samatya Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

56.Koca Mustafa Paşa Samatya Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

57.Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

58.Koca Mustafa Paşa Samatya Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

59.Samatya Aya Mina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

60.Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

61.Fener Rum Patrikhanesi Avlusunda Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

62.Yeniköy Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

63.Dereköy Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

64.Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

65.Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

66.Bademliköy Panayia Kimisiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

67.Bozcaada Kimisiz Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

68.Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

69.İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı

70.Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

71.Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı

72.Altınözü Tokaçlıköyü Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

73.Samandağı Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

74.İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

75.Altınözü Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

76.Feriköy Surp Vartanaş Ermeni Kilisesi Vakfı

77.Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

78.Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

79.Eyüp Surp Yeğiya Ermeni Kilisesi Vakfı

80.Eyüp Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi ve Arakelyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

81.Narlıkapı Surp Hovannes Ermeni Kilisesi Vakfı

82.Rumeli Hisarı Surp Sanduth Ermeni Kilisesi Vakfı

83.Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Aramyan Uncuyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

84.Kuzguncuk Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı

85.Beşiktaş Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Vakfı

86.Ortaköy Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

87.Ortaköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

88.Boyacıköy Surp Yeris Mangas Ermeni Kilisesi Vakfı

89.Kandilli Surp Arakelos Ermeni Kilisesi Vakfı

90.Kartal Surp Nişan Ermeni Kilisesi Mektebi Vakfı

91.Yenikapı Surp Tetaos Patriğimeos Ermeni Kilisesi Vakfı

92.Kınalıada Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

93.Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı

94.Gedikpaşa Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi Vakfı

95.Bakırköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

96.Balat Surp Hreştegabet Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

97.Karaköy Surp Pırgıç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

98.Beyoğlu Anarathıgutyun Ermeni Katolik Rahibeler Manastır ve Mektebi Vakfı

99.Beyoğlu Üç Horon Ermeni Kilisesi Vakfı

100.Beyoğlu Ohannes Gümüşyan Ermeni Kilisesi Vakfı

101.Beyoğlu Aynalı Çeşme Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

102.Beyoğlu Surp Gazer Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı

103.Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı

104.Yeniköy Küddipo Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi Vakfı

105.Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı

106.Taksim Surp Agop Ermeni Hastahanesi Vakfı

107.Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

108.Halıcıoğlu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı

109.Kumkapı Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

110.Kuruçeşme Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakfı

111.Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfı

112.Koca Mustafa Paşa Surp Kevork Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

113.Koca Mustafa Paşa Anarathigutyun Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

114.Topkapı Surp Nikagos Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

115.Galata Surp Lusavoriç (Cerçiş) Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

116.Yeşilköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

117.Hasköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

118.Apeloğlu Andon Vakfı Hayratından Yeniköy Surp Ohannes Mığırdıç Ermeni Kilisesi

Büyükdere Surp Boğos Ermeni Kilisesi

Büyükada Surp Astvazazin Verapohum Ermeni Katolik Kilisesi

Sakız Ağacı Ermeni Katolik Kilisesi

Beyoğlu Surp Yerurtutyun Ermeni Katolik Kilisesi

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi

Tarabya Surp Andon Ermeni Katolik Kilisesi

119.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastahanesi Vakfı

120.Kumkapı Meryemana (Drasular) Ermeni Kilisesi Vakfı

121.Beykoz Surp Nikagos Ermeni Kilisesi Vakfı

122.İskenderun Karasun Manuk Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

123.Samandağı Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı

124.Kayseri Surp Kirkor Ermeni Kilisesi Vakfı

125.Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı

126.Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

127.Büyükada Hased Leavram Musevi Sinagogu Vakfı

128.Hasköy Mealem Musevi Siangogu Vakfı

129.Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı

130.Beyoğlu Seferadimi-Neveşalom Musevi Sinagogu Vakfı

131.Ortaköy Musevi Etz-Ahayim Sinagogu Vakfı

132.Sirkeci Musevi Sinagogu Vakfı

133.Kuzguncuk Bet-Yaokov Sinagogu Vakfı

134.Galata Yüksek Kaldırım Eşkenazi Musevi Sinagogu Vakfı

135.Hasköy Türk Karaim Musevi İ Vakfı

136.Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı

137.Balat Or-Ahayim Musevi Hastahanesi Vakfı

138.Balat Ahrida Musevi Sinagogu Vakfı

139.Ankara Musevi Sinagogu Vakfı

140.Bursa Türk Musevi Cemaati Vakfı

141.Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakfı

142.Antakya Musevi Havrası Vakfı

143.İskenderun Musevi Havrası Vakfı

144.Kırklareli Musa Sinagogu Vakfı

145.Diyarbakır Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

146.Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

147.Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı

148.Mardin Süryani Kadim Deyrulzafara Manastırı ve Kiliseleri Vakfı

149.Mardin Süryani Protestan Kilisesi Vakfı

150.Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakfı

151.Midyat Süryani Deyrulumur Margabriel Manastırı Vakfı

152.Midyat Süryani Kadim Cemaatı Marborsom ve Mart Şemuni Kiliseleri Vakfı

153.İdil Süryani Kadim Kilisesi (Mardodo) Vakfı

154.Diyarbakır Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

155.Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

156.Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

157.Edirne Sveti Gorci Kilisesi Vakfı

158.Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı

159.Şişli Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı

160.Mersin Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı

Yorum Yap

Yorum Yap