1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 126 Adet Arsa Satıyor


T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bilgileri Taşınmaz Listesinde yer alan Hazinenin mülkiyetindeki muhtelif taşınmazlar, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin BAKANLIK tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.

Açık artırma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp iş bu şartname 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği Mevzuatının 25. maddesi kapsamındadır.

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

Açık artırma kapsamında yer alan gayrimenkullerin konum, görselleri www.emlakmuzayede.com.tr adresinden görülebilecek olup, internet sitesindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler (metraj ve vasıflar vb.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Taşınmazlara teklif veren katılımcı taşınmazı mevcut durumu (imar, iskân, hasar, hisse, tapu kaydı vb.) ile yerinde görmüş, incelemiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte BAKANLIK’tan ve/veya EMLAK YÖNETİM’den herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacaktır. BAKANLIK ve/veya EMLAK YÖNETİM, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve belgeler ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım dokümanında yer alan bilgi, belge ve açıklamalar hiçbir surette BAKANLIĞI ve/veya EMLAK YÖNETİM’i ilzam etmez. Teklif sahibince, açık artırma tarihinden önce taşınmazın yerinde incelenmesi esastır. Teklif sahibi ihalenin her aşamasında ve sözleşmenin imza tarihi ve tapu devrinin yapıldığı tarih itibariyle Taşınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Katılımcı/Teklif sahibi/Alıcı ihale ilanı, Şartname ve Sözleşmedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.

İhale Tarihi Ne Zaman?

Açık artırma toplantısı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu – Çankaya /Ankara, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı/ İSTANBUL ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 14 Aralık 2021 Salı günü saat 10.30’da yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır. İnternet katılım başvuruları açık artırmadan 1 gün önce kapatılacaktır. (13 Aralık 2021 Saat 10:30)

Teminat Nasıl Yatırılacak?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Tic A.Ş’in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) no.lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı;

> Muhammen bedeli 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL

> Muhammen bedeli 500.001 TL – 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 150.000 TL,

> Muhammen bedeli 1.500.001 TL – 4.500.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

> Muhammen bedeli 4.500.001 TL- 13.500.000 TL olan gayrim enkuller için 1.350.000 TL,

> Muhammen bedeli 13.500.001 TL – 65.000.000 TL olan gayrimenkuller için 4.000.000 TL,

> Muhammen bedeli 65.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 7.000.000 TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya HAVALE yöntemi ile ödenecek olup açıklama kısmına gerçek kişi olması halinde MUZAYEDE boşluk TC. kimlik numarası, Tüzel kişi olması halinde MUZAYEDE boşluk Vergi Numarası yazılacaktır. Covid – 19 salgını sebebiyle teminat ödemeleri banka veznesi aracılığı ile yapılamayacaktır.

Katılım İçin Gerekli Belgeler

  • Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi
  • Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı, şirket kaşesi
  • Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortaklık hisse oranlarını kişiler şartnamede belirtmelidir. Şartnamede belirtilen oranlar geçerli olup değişiklik yapılmayacaktır.
  • Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,
  • İhalesine katılmak istedikleri her bir gayrimenkul için iş bu şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,
  • Her sayfası kaşelenip imzalanmış iş bu Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri (Bu imza hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)

İhale Nasıl Yapılacak?

Gayrimenkuller işbu şartnamede belirtilen şartlar dâhilinde satışa sunulacaktır. Açık artırmada muhammen bedellerin altında verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır.

Muhammen bedel üzerinden teklif gören gayrimenkullerin satış sözleşmesi imzalanırken muhammen bedelin %0,1’i oranında artış uygulanarak bu fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Toplantı Başkanı, salonda asgari artırım bedelini belirlemeye yetkili olup toplantı sırasında düzeninin sağlanması ile açık artırmanın yürütülmesinden sorumludur. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakları bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder.

Toplantı başkanı, ihale ortamını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kişileri ihale salonundan çıkarma yetkisini haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz vb. hakkı bulunmadığını ihaleye katılanlar kabul ve taahhüt eder. BAKANLIK taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da taşınmazın müzayedede satılacağı sırayı değiştirmeye yetkilidir.

En yüksek teklif sahibi, gayrimenkuller için kullandığı bayrağı salonda bulunan EMLAK YÖNETİM yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak “Nihai Teklif Tutanağı’’nı imzalayacaktır.

En yüksek teklifi veren alıcı, teklif alma toplantısını takip eden 2 (iki) iş günü mesai bitimine kadar %2 hizmet bedeli + KDV bedelini EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Tic A.Ş’in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) nolu TL hesabına yatırılacaktır.

Toplantıda verilen en yüksek teklifler, teklif sahiplerinin %2+KDV tutarındaki hizmet bedelini yatırmış olmaları halinde BAKANLIK onayına sunulmak üzere EMLAK YÖNETİM tarafından teslim edilecektir. Açık artırma BAKANLIK onayı ile sonuçlanacaktır. Onay sonrası en yüksek teklif sahibine iş bu şartnamede belirtmiş olduğu adreslere iadeli taahhütlü posta ile tebligat gönderilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden 3. (üçüncü) iş günü, kararın ALICI’ya tebliğ tarihi sayılır.

İhale Bedeli Nasıl Yatırılacak?

İhalenin kesinleşmesini takiben, 1.teklif sahibine peşin ödemelerde satış bedelinin tamamını veya taksitli ödeme taahhüdünde bulunulması halinde peşinatın ödenmesi için 10 iş günü süre verilecektir. Peşin ödemelerde sözleşme imzalanmayacaktır. Vadeli ödemelerde BAKANLIK tarafından uygun görülen Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak olup toplam gayrimenkul bedelinin %25’lik kısmı sözleşme imzalanmadan önce yatırılacak, kalan kısmı ise 24 aylık taksitler halinde ödenecektir. Sözleşme imzalanmasını takip eden ay itibariyle taksit ödemeleri başlar ve her taksite aylık kanuni faiz uygulaması yansıtılır. Talep doğrultusunda katılım teminat bedeli peşinat bedelinden düşülecektir.

Gayrimenkullerin satışı, BAKANLIK onayından ardından en yüksek teklif sahibinin, satış onayının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde; peşin olarak satılan gayrimenkulde satış bedelinin tamamını, vadeli olarak satılan gayrimenkulde satış bedelinin %25’ine tekabül eden peşinatı bayrak numarası, adı soyadı/unvanı, TC kimlik no/vergi no belirtmek suretiyle, yatırması zorunludur.

Mali Hükümler

Tapu işlemlerine ait vergi, resim ve harçlar, damga vergisi ve İhale karar pulu bedelleri hakkında 6306 sayılı kanun hükümleri gereğince muafiyet uygulanacaktır.

Taşınmazlar KDV kanunun 17. Md. 4.fıkasının p bendinde kapsamında KDV’den muaftır.

En yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya peşinat tutarını verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları Bakanlıkça Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına irad kaydedileceği gibi, EMLAK YÖNETİM de tahsil edilen/edilecek olan %2 oranında cezai şart (hizmet bedeli) + KDV’yi almaya hak kazanacaktır.

Satılacak Parseller

NOT: SATILACAK PARSELLERİN DETAYLI LİSTESİNE ŞU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

001 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 95.700,52 m² DEPOLAMA ALANI ₺11.484.062,40

002 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 71.252,36 m² DEPOLAMA ALANI ₺8.550.283,20

003 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 63.064,90 m² DEPOLAMA ALANI ₺7.567.788,00

004 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 33.647,52 m² DEPOLAMA ALANI ₺4.205.940,00

005 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 48.924,10 m² DEPOLAMA ALANI ₺6.115.512,50

006 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 11.714,80 m² TIR, KAMYON MAKİNE PARKI ALANI ₺761.462,00

007 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 52.530,37 m² DEPOLAMA ALANI ₺6.566.296,25

008 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 4.180,63 m² AKARYAKIT SERVİS İSTASYONU ALANI ₺836.126,00

009 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 30.122,50 m² DEPOLAMA ALANI ₺3.765.312,50

010 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 20.732,49 m² DEPOLAMA ALANI ₺2.591.561,25

011 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 9.754,23 m² DEPOLAMA ALANI ₺1.268.049,90

012 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 29.938,19 m² DEPOLAMA ALANI ₺3.742.273,75

013 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 4.158 m² TİCARET ALANI ₺748.440,00

014 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 39.956,01 m² DEPOLAMA ALANI ₺4.994.501,25

015 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI’DA 55.855,26 m² DEPOLAMA ALANI ₺6.981.907,50

016 DİYARBAKIR BİSMİL FATİH’TE 719,93 m² KÜÇÜK SANAYİ ALANI ₺323.968,50

017 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 229 m² KONUT ALANI ₺630.000,00

018 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 308 m² KONUT ALANI ₺601.000,00

019 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 419 m² KONUT ALANI ₺796.000,00

020 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 551 m² KONUT ALANI ₺1.074.000,00

021 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 370 m² KONUT ALANI ₺722.000,00

022 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 288 m² KONUT ALANI ₺648.000,00

023 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 309 m² KONUT ALANI ₺402.000,00

024 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 406 m² KONUT ALANI ₺548.000,00

025 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 221 m² KONUT ALANI ₺530.000,00

026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 208 m² KONUT ALANI ₺499.000,00

027 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 549,52 m² KONUT ALANI ₺1.374.000,00

028 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY’DE 389 m² KONUT ALANI ₺1.128.000,00

029 İSTANBUL ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY’DE 2.654,75 m² KONUT ALANI ₺3.700.000,00

030 İSTANBUL ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY’DE 759,09 m² KONUT ALANI ₺1.600.000,00

031 İSTANBUL ARNAVUTKÖY BOLLUCA’DA 271,43 m² KONUT ALANI ₺815.000,00

032 İSTANBUL ARNAVUTKÖY HARAÇÇI’DA 5.950,52 m² AKARYAKIT İSTASYONU ALANI ₺22.904.000,00

033 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI’DA 860,49 m² KONUT ALANI ₺3.872.205,00

034 İSTANBUL ŞİLE HACIKASIM’DA 329,28 m² TURİZM TESİS ALANI ₺1.482.000,00

035 İSTANBUL ŞİLE HACIKASIM’DA 319,85 m² TURİZM TESİS ALANI ₺1.439.000,00

036 İSTANBUL ŞİLE HACIKASIM’DA 321,58 m² TURİZM TESİS ALANI ₺1.447.000,00

037 İSTANBUL ŞİLE HACIKASIM’DA 324,94 m² TURİZM TESİS ALANI ₺1.462.000,00

038 İSTANBUL ŞİLE HACIKASIM’DA 326,25 m² TURİZM TESİS ALANI ₺1.468.000,00

039 İSTANBUL ŞİLE HACIKASIM’DA 325,77 m² TURİZM TESİS ALANI ₺1.466.000,00

040 BALIKESİR AYVALIK KÜÇÜKKÖY’DE 39.219,32 m² KONUT ALANI ₺27.453.524,00

041 BURSA OSMANGAZİ DEMİRTAŞ DUMLUPINAR’DA 8.531,63 m² KONUT ALANI ₺5.825.738,23

042 ADANA KOZAN ŞEVKİYE’DE 2.000 m² KONUT ALANI ₺1.305.000,00

043 ANKARA SİNCAN TEMELLİ’DE 6.807 m² KONUT ALANI ₺2.042.100,00

044 TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY’DE 5.580 m² KONUT ALANI ₺3.682.800,00

045 TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY’DE 3.040 m² KONUT ALANI ₺1.960.800,00

046 TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY’DE 2.280 m² KONUT ALANI ₺1.060.200,00

047 TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY’DE 2.200 m² KONUT ALANI ₺814.000,00

048 TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY’DE 3.160 m² KONUT ALANI ₺2.117.200,00

049 EDİRNE ENEZ GAZİÖMERBEY’DE 7.224,64 m² KONUT ALANI ₺6.502.176,00

050 EDİRNE ENEZ GAZİÖMERBEY’DE 6.462,55 m² KONUT ALANI ₺5.816.295,00

051 EDİRNE ENEZ GAZİÖMERBEY’DE 3.183,27 m² KONUT ALANI ₺2.864.943,00

052 EDİRNE MERKEZ KAVGAZ’DA 2.754,33 m² KONUT ALANI ₺6.059.526,00

053 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 2.032,49 m² KONUT ALANI ₺1.625.992,00

054 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 3.575,56 m² KONUT ALANI ₺2.860.448,00

055 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 3.385,24 m² KONUT ALANI ₺2.708.192,00

056 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 2.028,61 m² KONUT ALANI ₺1.622.888,00

057 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 1.816,55 m² KONUT ALANI ₺1.453.240,00

058 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 904,81 m² KONUT ALANI ₺904.810,00

059 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 904,64 m² KONUT ALANI ₺904.640,00

060 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 905,01 m² KONUT ALANI ₺905.010,00

061 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ORHANGAZİ’DE 904,65 m² KONUT ALANI ₺904.650,00

062 İZMİR BAYINDIR CANLI’DA 31.000 m² SANAYİ ALANI ₺9.920.000,00

063 İZMİR ÇEŞME 16 EYLÜL’DE 3.019,00 m² TURİZM TESİS ALANI ₺13.736.450,00

064 İZMİR ÇEŞME 16 EYLÜL’DE 5.715 m² TURİZM TESİS ALANI ₺21.717.000,00

065 İZMİR ÇEŞME ÇİFTLİK’TE 2.306,77 m² MAKİLİK FUNDALIK ALANI ₺1.614.739,00

066 İZMİR ÇEŞME REİSDERE’DE 796 m² KONUT ALANI ₺2.208.900,00

067 İZMİR ÇEŞME REİSDERE’DE 854 m² KONUT ALANI ₺2.348.500,00

068 İZMİR ÇEŞME REİSDERE’DE 1.103 m² KONUT ALANI ₺2.978.100,00

069 İZMİR ÇEŞME REİSDERE’DE 1.023 m² KONUT ALANI ₺2.813.250,00

070 İZMİR ÇEŞME REİSDERE’DE 898 m² KONUT ALANI ₺2.559.300,00

071 İZMİR GAZİEMİR SAKARYA’DA 5.641 m² KONUT ALANI ₺21.153.750,00

072 İZMİR GAZİEMİR SAKARYA’DA 1.274 m² KONUT ALANI ₺5.223.400,00

073 İZMİR GAZİEMİR SAKARYA’DA 902 m² KONUT ALANI ₺3.833.500,00

074 MUĞLA BODRUM KIZILAĞAÇ’TA 2.730,94 m² PLANSIZ ALAN ₺9.558.290,00

075 MUĞLA BODRUM TORBA’DA 19.130 m² KONUT ALANI ₺23.914.000,00

076 MUĞLA BODRUM TORBA’DA 5.493,50 m² KONUT ALANI ₺10.438.000,00

077 MUĞLA BODRUM TORBA’DA 10.525 m² KONUT VE SOSYAL TESİS ALANI ₺18.419.000,00

078 MUĞLA BODRUM TÜRKBÜKÜ’NDE 1.572,57 m² KONUT ALANI ₺7.863.000,00

079 MUĞLA BODRUM TÜRKBÜKÜ’NDE 1.081,80 m² KONUT ALANI ₺4.328.000,00

080 MUĞLA FETHİYE GÜNLÜKBAŞI’NDA 449 m² KONUT ALANI ₺1.010.250,00

081 MUĞLA FETHİYE GÜNLÜKBAŞI’NDA 421 m² KONUT ALANI ₺947.250,00

082 MUĞLA FETHİYE GÜNLÜKBAŞI’NDA 391 m² KONUT ALANI ₺879.750,00

083 MUĞLA FETHİYE PATLANGIÇ’TA 724,50 m² KONUT ALANI ₺1.811.250,00

084 MUĞLA FETHİYE PATLANGIÇ’TA 2.183,30 m² KONUT ALANI ₺5.458.250,00

085 AYDIN DİDİM ALTINKUM’DA 1.456,40 m² KONUT ALANI ₺6.000.000,00

086 AYDIN DİDİM CUMHURİYET’TE 1.551,94 m² TİCARET ALANI ₺7.450.000,00

087 AYDIN DİDİM CUMHURİYET’TE 4.335,96 m² KÜÇÜK SANAYİ ALANI ₺4.821.587,52

088 AYDIN DİDİM CUMHURİYET’TE 2.489,54 m² KÜÇÜK SANAYİ ALANI ₺2.041.422,80

089 AYDIN DİDİM CUMHURİYET’TE 5.995,52 m² KÜÇÜK SANAYİ ALANI ₺4.916.326,40

090 AYDIN DİDİM CUMHURİYET’TE 944,72 m² KÜÇÜK SANAYİ ALANI ₺774.670,40

091 AYDIN DİDİM CUMHURİYET’TE 2.653,94 m² KÜÇÜK SANAYİ ALANI ₺3.418.274,72

092 AYDIN DİDİM EFELER’DE 45.503,16 m² PLANSIZ ALAN ₺68.250.000,00

093 MERSİN ERDEMLİ AYAŞ’TA 7.019,26 m² KONUT ALANI ₺3.860.593,00

094 MERSİN ERDEMLİ ÇEŞMELİ’DE 5.187,35 m² TURİZM TESİS ALANI ALANI ₺10.374.700,00

095 MERSİN ERDEMLİ KARGIPINARI’NDA 2.725 m² TURİZM TESİS ALANI ₺2.180.000,00

096 MERSİN ERDEMLİ KARGIPINARI’NDA 2.726 m² TURİZM TESİS ALANI ₺2.180.800,00

097 MERSİN ERDEMLİ KARGIPINARI’NDA 2.201 m² KONUT ALANI ₺1.760.800,00

098 MERSİN YENİŞEHİR KOCAVİLAYET’TE 737 m² KONUT ALANI ₺737.000,00

099 MERSİN YENİŞEHİR KOCAVİLAYET’TE 511 m² KONUT ALANI ₺511.000,00

100 MERSİN YENİŞEHİR KOCAVİLAYET’TE 502 m² KONUT ALANI ₺502.000,00

101 MERSİN YENİŞEHİR KOCAVİLAYET’TE 993 m² KONUT ALANI ₺993.000,00

102 MERSİN YENİŞEHİR KOCAVİLAYET’TE 5.083 m² KONUT ALANI ₺12.707.500,00

103 GAZİANTEP ŞAHİNBEY ABDÜLHAMİDHAN’DA 6.333,18 m² KONUT ALANI ₺4.591.555,50

104 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 4.559 m² PLANSIZ ALAN ₺1.595.650,00

105 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 7.400 m² PLANSIZ ALAN ₺2.590.000,00

106 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 8.394 m² PLANSIZ ALAN ₺2.937.900,00

107 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 3.650 m² PLANSIZ ALAN ₺1.277.500,00

108 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 15.032 m² PLANSIZ ALAN ₺5.261.200,00

109 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 5.650 m² PLANSIZ ALAN ₺1.977.500,00

110 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 7.500 m² PLANSIZ ALAN ₺2.625.000,00

111 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 8.100 m² PLANSIZ ALAN ₺2.835.000,00

112 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 3.000 m² PLANSIZ ALAN ₺1.050.000,00

113 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AKTOPRAK’TA 10.300 m² PLANSIZ ALAN ₺3.605.000,00

114 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ALPARSLAN’DA 7.123,08 m² KONUT ALANI ₺14.246.160,00

115 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BURAK’TA 25.124 m² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI ₺12.562.000,00

116 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KÜLLÜ’DE 29.956,82 m² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI ₺23.965.456,00

117 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL TAŞLICA’DA 9.473,66 m² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI ₺7.578.928,00

118 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL TAŞLICA’DA 16.642,46 m² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI ₺13.313.968,00

119 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL TAŞLICA’DA 2.034,69 m² SOSYAL TESİS ALANI ₺966.477,75

120 HAKKARİ YÜKSEKOVA GÜÇLÜ’DE 7.833,43 m² KONUT ALANI ₺391.671,50

121 HAKKARİ YÜKSEKOVA GÜÇLÜ’DE 12.648,45 m² TİCARET+KONUT ALANI ₺746.258,55

122 KAYSERİ MELİKGAZİ YEŞİLYURT’TA 7.555,48 m² KONUT ALANI ₺3.780.000,00

123 KAYSERİ MELİKGAZİ YEŞİLYURT’TA 7.593,10 m² KONUT ALANI ₺3.795.000,00

124 KİLİS MUSABEYLİ HASANCALI’DA 4.187,39 m² TİCARET ALANI ₺230.306,45

125 KİLİS MUSABEYLİ HASANCALI’DA 3.850,59 m² AKARYAKIT ALANI ₺231.035,40

126 ŞIRNAK CİZRE DİRSEKLİ’DE 2.917,90 m² AKARYAKIT BAKIM İSTASYONU ALANI ₺2.480.300,00

Cevre-ve-Sehircilik-Bakanligi-126-Adet-Arsa-Satiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 126 Adet Arsa Satıyor

Yorum Yap