1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 144 Adet Taşınmaz Satıyor


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilgileri aşağıdaki Taşınmaz Listesinde yer alan muhtelif gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenecek açık artırma toplantılarında alınacak tekliflerin BAKANLIK tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.

Açık artırma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp iş bu şartname 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği Mevzuatının 25. maddesi kapsamındadır.

BAKANLIK, açık artırmayı yapıp yapmamakta serbesttir. BAKANLIK açık artırmayı, toplantı tarih ve saatinden önce veya toplantı sırasında veya toplantı sonrasında herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilir. BAKANLIK, bu durumda herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İhale Ne Zaman Yapılacak?

Açık artırma ihalesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konferans Salonu – Çankaya /Ankara, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ve www.emlakyonetim.com.tr’den internet bağlantıları ile 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 11.00 ’de yapılacaktır.

İhale Nasıl Yapılacak?

Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır. İnternet üzerinden de teklif verilebilir. İnternet katılım başvuruları açık artırmadan 1 gün önce kapatılacaktır (7 Temmuz 2021 Saat 11:00)

Satılacak Parselleri Nasıl Görebilirim?

Açık artırma kapsamında yer alan gayrimenkullerin konum, görselleri internet adresinden görülebilecek olup, internet sitesindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler (metraj ve vasıflar vb.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

Teminat Nasıl Yatırılır?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Tic A.Ş’in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) no.lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı;

Muhammen bedeli 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen bedeli 500.001 TL – 1.000.000 TL olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 1.000.001 TL – 2.000.000 olan gayrimenkuller için 200.000 TL,

Muhammen bedeli 2.000.001 TL – 3.500.000 olan gayrimenkuller için 350.000 TL,

Muhammen bedeli 3.500.001 TL – 10.000.000 olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen bedeli 10.000.001 TL – 30.000.000 olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

Muhammen bedeli 30.000.001 TL ve üzeri olan gayrimenkuller için 11.000.000 TL katılım

teminatı ödemek zorundadırlar.

Katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya HAVALE yöntemi ile ödenecek olup açıklama kısmına gerçek kişi olması halinde MUZAYEDE boşluk TC. kimlik numarası, Tüzel kişi olması halinde MUZAYEDE boşluk Vergi Numarası yazılacaktır. Covid – 19 salgını sebebiyle teminat ödemeleri banka veznesi aracılığı ile yapılamayacaktır.

Katılım İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi
  • Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı, şirket kaşesi
  • Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortaklık hisse oranlarını kişiler şartnamede belirtmelidir. Şartnamede belirtilen oranlar geçerli olup değişiklik yapılmayacaktır.
  • Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,
  • İhalesine katılmak istedikleri her bir gayrimenkul için iş bu şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,
  • Her sayfası kaşelenip imzalanmış iş bu Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri (Bu imza hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)

İhale Nasıl Yapılacaktır?

İhalede en yüksek teklif verene ihale yapılır. En yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya peşinat tutarını verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları Bakanlıkça Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına irad kaydedileceği gibi, EMLAK YÖNETİM de tahsil edilen/edilecek olan %2 oranında cezai şart (hizmet bedeli) + KDV’yi almaya hak kazanacaktır.

En yüksek teklif sahibi ile tapu devri/sözleşme imzalanana kadar en yüksek 2. teklif sahibinin katılım teminatları alıkonulacaktır. En yüksek teklif verenin teminatlarının ve hizmet bedelinin irat kaydedilmesini göze almak suretiyle tekliften vazgeçmesi halinde BAKANLIK, en yüksek ikinci teklife satış yapabilir. Bu durumda ikinci en yüksek teklif sahibi, en yüksek teklif verenin hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

Teminat bedelinin yeterli olması durumunda katılımcılar birden fazla gayrimenkul için teklif verilebilir.

İhale konusunda detaylı bilgi için: Şartname

Parsellerin listesini görmek için: Parsel Listesi

Parseller hakkında bilgi almak ve parsel seçmek için: Emlak Yönetim İnternet Sitesi

 

Yorum Yap