ÇŞB MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA BİRİMLERİ KURULUŞ ve GÖREV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bünyesindeki milli emlak birimlerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – (2) Bu Yönerge; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve milli emlak şefliklerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 120 nci  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Başkan:Milli Emlak Dairesi Başkanını,

c) Başkanlık:Milli Emlak Dairesi Başkanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürünü

e) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Emlak Taşra Birimleri ve Görevleri

Milli Emlak Taşra Birimleri

MADDE 5 – (1) Milli emlak taşra birimleri, milli emlak mevzuatının uygulanması bakımından il ve ilçe merkezlerinde iş hacmi de dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde örgütlenir.

a) Milli emlak dairesi başkanlığı,

b) Milli emlak müdürlüğü,

c) Milli emlak şefliği.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

MADDE 6- (1) Bakanlıkça gerekli görülen il merkezlerinde doğrudan İl Müdürlüğüne bağlı bir veya birden çok sayıda Başkanlık kurulur.

(2) Başkanlık, Genel Müdürlüğün ildeki görevlerini yerine getirir.

(3) Başkanlık bünyesinde; yeterli sayıda emlak müdürlüğü, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili milli emlak uzmanı ve milli emlak uzman yardımcılarından oluşan denetim bürosu ile gerekli görülen yerlerde taşınmaz geliştirme, tespit, imar, teknik hizmetler ve kayyımlık hizmetleri ve benzer hizmetler için yeterli sayıda büro bulunur.

(4) Başkanlık kurulan illerde, emlak müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ve milli emlak servisleri başkanlığa bağlı olarak çalışır.

(5) Başkanlık kurulan iller Ek-1’de, bu illerdeki organizasyon şeması Ek-2’de gösterilmiştir.

Milli Emlak Müdürlüğü

MADDE 7 – (1) Başkanlık kurulmayan il merkezlerinde doğrudan İl Müdürlüğüne bağlı milli emlak müdürlüğü kurulur. Milli emlak müdürlüğü bünyesinde yeteri kadar milli emlak servisi ile gerekli görülen yerlerde taşınmaz geliştirme, tespit, imar, teknik hizmetler ve kayyımlık hizmetleri ve benzer hizmetler için yeterli sayıda büro bulunur. Başkanlık bulunmayan illerdeki organizasyon şeması Ek-3’te gösterilmiştir.

(2)  Bakanlıkça, aynı il merkezinde birden fazla veya ilçelerde milli emlak müdürlüğü kurulabilir.

(3) Milli emlak müdürlüğü, Genel Müdürlüğün kurulduğu ildeki veya ilçedeki görevlerini yerine getirir.

(4) Milli emlak müdürlüğü kurulan ilçeler Ek-4’te, bu ilçelerdeki organizasyon şeması Ek-5’te gösterilmiştir.

Milli Emlak Şefliği

MADDE 8 – (1) Milli emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde milli emlak işlemleri, doğrudan kaymakama bağlı milli emlak şefliğince yürütülür. Bu ilçelerdeki organizasyon şeması Ek-6’da gösterilmiştir.

Yetki Alanı

MADDE 9 – (1) Başkanlık, milli emlak müdürlüğü ve milli emlak servisinin yetki alanı, kurulmuş olduğu il veya ilçenin mülki idare sınırları ile sınırlıdır.

(2) Yeterli sayıda personeli bulunmayan ilçelerde bulunan milli emlak servislerine ait iş ve işlemler, Bakanlığın izni ile ilçelerin bağlı bulunduğu il merkezinde bulunan başkanlık veya milli emlak müdürlükleri veya belirlenen diğer ilçe milli emlak müdürlükleri veya servislerince yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Milli Emlak Dairesi Başkanlığının Yönetimi

Yönetim

MADDE 10 – (1) İl Müdürlüğü milli emlak taşra birimlerinin yönetimi aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.

a) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Başkan tarafından,

b) Emlak Müdürlüğü, emlak müdürü tarafından,

c) Milli Emlak Müdürlüğü, milli emlak müdürü tarafından,

ç) Milli Emlak Şeflikleri, milli emlak müdür yardımcısı veya görevlendirilen yetkili personel tarafından,

yönetilir.

(2) Başkan, emlak müdürlükleri ile büroları, her aşamadaki yöneticileri aracılığı ile yönetir, kontrol eder ve aralarında koordinasyonu sağlar.

(3) Denetim Bürosu; Başkan’a, birden fazla Başkanlık kurulan illerde Genel Müdürlükçe belirlenen Başkanla, Başkanlık kurulmayan illerde doğrudan İl Müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Bunların çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlendiği şekilde yürütülür.

(4)  Denetim bürosu dışında kurulan bürolar, Başkanlık kurulan illerde Başkan’a, Başkanlık kurulmayan illerde milli emlak müdürlerine bağlı olarak çalışırlar.

Görevlendirme

MADDE 11 – (1)  Emlak müdürleri ve yardımcılarının görevlendirilecekleri müdürlüğü, büro ve servisler ile buralarda çalıştırılacak milli emlak uzmanı, milli emlak uzman yardımcısı, servis şefi ve diğer memurların hangi tür iş ve işlemlerin yapılmasında görevlendirileceklerini belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye İl Müdürü yetkilidir.

(2)  Milli emlak müdür yardımcısı, milli emlak uzmanı, milli emlak uzman yardımcısı, şef ve diğer memurların görevlendirilecekleri servisleri ve büroları belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye milli emlak müdürünün teklifi üzerine İl Müdürü yetkilidir.

(3)  Milli emlak servisinde, milli emlak uzmanı, milli emlak uzman yardımcısı, şef ve diğer memurların görevlerini belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye servis yöneticisi yetkilidir.

(4) Görevlendirme yetkileri, personelin bilgi, beceri, davranış ve yetenekleri dikkate alınarak verimli olacağı işlerde çalıştırılmaları ilkesine dayanılarak kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Başkanın Yetki ve Görevleri

MADDE 12 – (1) Başkan, ilgili mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevler ile ikinci fıkrada belirtilen işleri yapmakla görevlidir. Başkan, İl Müdürünün vermiş olduğu görevleri il müdür yardımcısı olarak yerine getirir.

(2)  Başkanlığın sorumluluğuna verilen;

a)Emlak müdürlükleri ile bürolarda yapılan milli emlak işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak,

b)İldeki milli emlak birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve aralarında uyumlu bir çalışma temin etmek,

c)Emlak müdürlüklerinde yürütülen işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

ç) Mevzuatın, uygulamada ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıklarını giderici tedbirler almak, uygulama birliğini sağlamak,

d)Milli emlak dairesi işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde ortaya çıkan ihtilaflarda, Hazineyi temsilen davayı açmakla yetkili ve görevli olanlara talepte bulunmak,

e)İzinli ve raporlu olan görevlilerin yerine vekil tayin etmek,

f)Emrine verilen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili milli emlak uzmanı ve milli emlak uzman yardımcılarını görevlendirmek ve bunlar tarafından düzenlenen raporları gereği yapılmak üzere milli emlak birimlerine göndermek,

g)Milli emlak müdürlükleri ve milli emlak servislerinden gelen sorulara yetki alanı dâhilinde cevap vermek,

ğ) Teftişlerde, teftiş raporlarını ilgililerle birlikte cevaplandırmak ve İl Müdürü adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak üzere teftiş raporlarını İl Müdürlüğüne göndermek,

h)Başkanlık yöneticisi olarak personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

ı) Başkanlık ile vatandaş ilişkilerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

i) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak,

j)Milli emlak servislerinde yürütülen işlemler sonucu yapılan istatistikî çalışmaları takip etmek ve sonuçlarının Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

k) İl Müdürü tarafından devredilen yetkileri kullanmak,

l) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

yetki ve görevleri Başkanın sorumluluğundadır.

Yetki Devri ve Sorumluluk

MADDE 13– (1) Başkan, sahip olduğu yetkileri (doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan yetkiler hariç), mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri olarak mahiyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredebilir. Ancak yetki devri, Başkanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Başkan;

a) Yapmakla yükümlü olduğu işlerin, zamanında, düzenli ve mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmamasından,

b) Devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından,

c)Kanunların ve diğer ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,

sorumludur.

Emlak Müdürü ve Milli Emlak Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 14– (1) Emlak müdürü ve milli emlak müdürü aşağıda yazılı işlemleri yapmakla görevlidir.

a) İlgili mevzuat ve talimatlarla kendilerine verilen görevleri yapmak,

b)Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c)Büro ve servislerde yapılan milli emlak işlemlerinin kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d)Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirleri almak, uygulama birliğini sağlamak,

e)Müdürlüklerde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

f)Personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve gereken tedbirleri almak.

(2) Emlak müdürü ve milli emlak müdürü sahip olduğu yetkileri doğrudan doğruya kendine verilmiş yetkiler hariç) mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri sıfatıyla maiyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredilebilir. Ancak, yetki devri sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

 (3) Emlak müdürü ve milli emlak müdürü;

a) Yapmakla yükümlü olduğu işlerin, zamanında, düzenli ve mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmamasından,

b) Devrettiği ve kendisine devredilen yetkilerin kötüye kullanılmasından,

c)Kanunların ve diğer ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,

sorumludur.

(4) Milli emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde milli emlak servis yöneticisi, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarla yükümlüdür.

Emlak Müdür Yardımcıları ve Milli Emlak Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumluluğu

MADDE 15– (1) Emlak müdür yardımcıları ve milli emlak müdür yardımcıları, kendilerine bağlı servislerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılması ile görevlidir.

(2) Sahip oldukları ve emlak müdürü veya milli emlak müdürü tarafından devredilen yetkileri kötüye kullanmaktan, devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından, ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte emlak müdürüne ve milli emlak müdürüne karşı sorumludurlar.

(3) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan milli emlak uzmanı, milli emlak uzman yardımcısı, servis şefi ve diğer memurlar ile birlikte sorumludur.

Milli Emlak Uzmanları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları ve Diğer Memurların Görev ve Sorumluluğu

MADDE 16– (1) Milli emlak uzmanları, milli emlak uzman yardımcıları ve diğer memurlar, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

(2) Milli emlak uzmanları, milli emlak uzman yardımcıları ve diğer memurlar, amirleri tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı amirlerine karşı sorumludurlar.

(3) Milli emlak uzmanları, milli emlak uzman yardımcıları ve diğer memurlar milli emlak işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.

Milli Emlak Şefleri ve Servis Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluğu

MADDE 17– (1) Milli emlak şefleri veya servis yöneticileri kendilerine verilen iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılması ile görevlidirler.

(2) Kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmemesinden, ilgili memurla birlikte müdür yardımcısı ve müdüre ya da milli emlak dairesi başkanına karşı sorumludurlar.

(3) Milli emlak iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemle görevli memurla birlikte sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tescil ve Ferağ Vermeye Yetkili Olanlar

MADDE 18–  (1) Taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya; illerde İl Müdürü veya görevlendireceği memur, ilçelerde varsa milli emlak müdürü veya milli emlak müdür yardımcısı, yoksa İl Müdürünün görevlendireceği personel yetkilidir.

İdari Davalarda Daire Amiri Yetkisi

MADDE 19– (1)  659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre görev alanına giren davalarda “Taşra Birim Amiri” yetkisi; İl Müdürü tarafından, Başkanlık bulunan yerlerde Başkan tarafından kullanılır.

İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

MADDE 20– (1) Bakanlık ve Genel Müdürlük, milli emlak iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak gerekli gördüğü hallerde, “Genel Tebliğ” ve “Genelge”  ile uygulamaya yön verebilir.

Uygulama

Geçici MADDE 1– (1) Bu Yönerge hükümlerine göre taşra birimleri oluşturuluncaya kadar, milli emlak birimleri mevcut yapılanmaya göre iş ve işlemleri yürütürler.

Yürürlük

MADDE 21– (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22– (1) Bu Yönerge hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1-MİLLÎ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULAN İLLER

İl Adı Daire Başkanlığı Adı
Adana Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Hitit Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Bursa Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İzmir Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Kocaeli Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Mersin Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Samsun Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

EK-2 MİLLÎ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI BULUNAN İLLERDEKİ ORGANİZASYON ŞEMASI

EK-3-MİLLÎ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BULUNMAYAN İLLERDEKİ ORGANİZASYON ŞEMASI

EK-4- MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULAN İLÇELER

İl Adı İlçe Adı
Adana Ceyhan
Kozan
Ankara Polatlı
Antalya Alanya
Kemer
Manavgat
Serik
Aydın Didim
Balıkesir Ayvalık
Bandırma
Bursa Gemlik
Mudanya
Hatay İskenderun
Dörtyol
İzmir Çeşme
Manisa Akhisar
Salihli
Mersin Erdemli
Tarsus
Muğla Bodrum
Fethiye
Marmaris
Milas
Sakarya Karasu
Samsun Bafra
Terme
Tekirdağ Çorlu
Zonguldak Ereğli

EK-5- MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BULUNAN İLÇELERDEKİ ORGANİZASYON ŞEMASI

EK-6- MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BULUNMAYAN İLÇELERDEKİ ORGANİZASYON ŞEMASI

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.