Danıştay 10. Dairesi, E: 1991/616, K: 1992/4208 (Ecrimisil Davasının Ne Şekilde Karara Bağlanacağı)

 

T.C.

DANIŞTAY

10. DAİRE
E. 1991/616
K. 1992/4208
T. 2.12.1992

ÖZET: İdare tarafından saptanan ecrimisil ile mahkeme tarafından hükme bağlanan ecrimisil arasında fark olduğu takdirde ecrimisilin mahkeme tarafından kabul edilen kısmının onanması ancak fazlaya ait kısmının iptal edilmesi gereklidir.

İstemin Özeti: Hazineye ait taşınmazı işgal ettiğinden bahisle 2886 sayılı Yasa uyarınca davacıdan ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, işlemin iptali yolunda verilen Manisa İdare Mahkemesi`nin 6.12.1990 tarih ve E: 1989/786, K: 1990/713 sayılı kararın davalı idarece temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: H. Ö.

Danıştay Savcısı: Ö. B.

Düşüncesi: 492 Sayılı Harçlar Kanununun hariçten müstesna işlemler başlıklı 14 üncü maddesinin ( j ) bendinde “genel bütçeye dahil idarelerin bu kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri” hükmü getirilmiştir.

Yukarıda açıklanan madde hükmünden anlaşılacağı üzere, genel bütçeye dahil idarelere başvurma harcı ile karar harcı alınamayacaktır.

Diğer taraftan idare tarafından saptanan ecrimisil ile mahkeme tarafından hükme bağlanan ecrimisil arasında fark olduğu takdirde ecrimisilin mahkeme tarafından kabul edilen kısmının onanması ancak fazlaya ait kısmının iptal edilmesi gerekli iken mahkeme tarafından bir kısım ecrimisil ödenmesi kabul edildiği halde ecrimisilin hepsinin iptal edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü:

Hazine yerini işgal ettiğinden bahisle davacıdan 2886 sayılı Yasaya dayanılarak 673.750.- lira ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda davacıdan 124.120.- lira ecrimisil istenilebileceğinin saptandığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Manisa İdare Mahkemesince verilen 6.12.1990 tarih ve E: 1989/786, K: 1990/713 sayılı kararın, davalı İdarece yerinde olmadığı öne sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, idare mahkemesince uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yerde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda davacıdan 124.120.- lira ecrimisil istenilebileceğinin saptandığı anlaşılmaktadır. Buna göre 637.750.- liralık işlemin 124.120.- liralık kısmına yönelik davanın reddine dava konusu işlemin belirtilen miktarı aşan kısmının iptaline karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin tamamen iptali yolunda idare mahkemesince verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenle davalı idarenin 2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne, Manisa İdare Mahkemesinin 6.12.1990 tarih ve E: 1989/786, K: 1990/713 sayılı kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 2.12.1992 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.