Danıştay 10. Dairesi, E: 1992/2421, K: 1994/1092 (şezlong ve şemsiye konulmasında ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık olmadığı)

T.C.

DANIŞTAY 10. DAİRE

E. 1992/2421
K. 1994/1092
T. 21.3.1994

ÖZET: Herkesin eşit şekilde yararlanma hakkını sınırlayarak, şezlong ve şemsiye konulması kumsal alanının işgali olup bu işgal nedeniyle ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

İstemin Özeti : Davacının, devletin hüküm ve tasarruf altında kumsal alan vasıflı taşınmazı işgal ettiğinden bahisle 1.6.1989-7.8.989 dönemi için 3.350.000. lira ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı dava sonunda, herkesin kullanımına açık olan kumsala şemsiye ve şezlong konulmasının ecrimisil istenilmesini gerektirmeyeceği iddia edilmekle birlikte olayda belirli bir alana belirli bir süre şemsiye ve şezlong konulmak suretiyle bu yerden herkesin eşit şekilde yararlanmasının sınırlandırıldığı, belirtilen şekildeki fuzuli işgal nedeniyle yasada öngörülen usule uygun biçimde ecrimisil miktarının yöre, çevre piyasa koşullarına uygun olarak belirlendiği, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeri işgal ettiği sabit olan davacıdan ecrimisil istenilmesine hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ……. İdare Mahkemesince verilen 9.3.1992 tarih ve E:1989-1174, K:1992-279 sayılı kararın davacı tarafından, kumsal alanın herkese açık olduğu, istenilen ecrimisil miktarının fahiş olduğu iddiasıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

D.Tetkik Hakimi:Y.M.

Danıştay Savcısı:B.A.

Düşüncesi : ……. ……. ilçesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz kenarını iskele yaparak ve kumsalda şezlong koymak suretiyle elinde bulundurduğu tespit edilen davacı şirkete tebliğ edilen ihbarname ile ecrimisil istenmesi işlemi aleyhine açılan dava üzerine davacının devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz kenarını iskele inşa ederek ve kumsala şezlong koyarak işgal ettiğinden tespit edildiği gerekçesiyle ile ecrimisil ihbarnamesi aleyhine açılan davayı red eden ……. İdare Mahkemesi kararı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü ve 75 inci maddeleri amir hükümleri ile Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayri Aynı Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 8 inci 10 uncu ve 79 uncu maddeleri amir hükümlerine uygun bulunduğundan hukuki mesnedi bulunmayan temyiz talebinin reddi ile ……. İdare Mahkemesi kararının tasdiki gereceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü;

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplere kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına 21.3.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.