Danıştay 10. Dairesi, E: 2004/3002, K: 2007/3294 (İdare ile şahıslar tarafından düzenlenen kira sözleşmelerin idare tarafından feshedilip edilemeyeceği)

NOT: Bu kararın aksi yönde verilmiş Danıştay kararları da söz konusudur.

 

T.C.

DANIŞTAY

Onuncu Daire

Esas No: 2004/3002

Karar No: 2007/3294

Özeti: Kira sözleşmesi idari işlemle feshedilemeyeceğinden, sözleşmeye dayanılarak kullanılan taşınmazdan dolayı, davacının fuzuli şagil kabul edilemeyeceği hakkında.

Temyiz Eden (Davalı):Manisa Valiliği

KarşıTaraf (Davacı) :

İstemin Özeti: Davacının, 2886 sayılı Kanuna göre 3 yıllık süre ile kiraladığı Moris Şinasi Çocuk Hastanesi bahçesinde bulunan kantinin ikinci yıl kira bedelini yatırmaması ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshi üzerine, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliyesinin sağlanmasına ilişkin olarak tesis edilen davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Manisa İdare Mahkemesince; 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre Manisa Defterdarlığı ile davacı arasında yapılan kira sözleşmesi uyarınca, … Çocuk Hastanesi bahçesinde bulunan kantinin davacı tarafından işletildiği; özel hukuk hükümlerine tabi kira sözleşmesinin, adli yargı kararı ile feshedilebileceği, kira sözleşmesinin idari işlemle feshi yoluna gidilemeyeceği; kira sözleşmesine dayanılarak kullanılan taşınmazdan dolayı davacının fuzuli şagil olarak kabul edilemeyeceği; bu nedenle, davacının tahliyesi yolunda tesis edilen işlemde, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Erkan Yılmaz

Düşüncesi: İsteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Sevil Bozkurt

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Milli Emlak Kitabı

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddiile Manisa İdare Mahkemesinin 31.12.2003 tarih ve E: 2003/508, K:2003/1222 sayılı kararının ONANMASINA, 13.6.2007tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.