1. Ana Sayfa
  2. İçtihat
  3. Danıştay 10. Dairesi, E: 2014/1509, K: 2014/5397 (Mahkemelerce Belirlenen Rayiç Bedelin İdare Tarafından Güncellenebileceği)

Danıştay 10. Dairesi, E: 2014/1509, K: 2014/5397 (Mahkemelerce Belirlenen Rayiç Bedelin İdare Tarafından Güncellenebileceği)


Özeti : Hazineye ait taşınmazların, satış tarihi itibarıyla idarece belirlenecek rayiç bedel üzerinden ilgililere satışının yapılabileceği hakkında.

Temyiz Eden (Davacı) :

Temyiz Eden (Davalı) : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.12.2012 tarih ve E:2011/1224, K:2012/2373 sayılı kararının; taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Erkan Yılmaz

Düşüncesi : 4706 sayılı Yasa’da, Hazineye ait olup da ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların, belediyece öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacağı kurala bağlanmıştır. Bir başka ifade taşınmazın satış tarihi itibarıyla belediyece belirlenecek rayiç (güncel) bedel üzerinden yapı sahiplerine, bunların kanunî veya akdi haleflerine satılabilmesine olanak tanınmıştır. İdare Mahkemesince; taşınmazın imar durumu araştırılarak ulaşılacak sonuca göre belirlenecek bedelin 2.3.2011 tarihi itibarıyla taşınmazın rayiç bedeli olduğunu, bu bedelin taşınmazın davacıya satılacağı tarih itibarıyla belediyece güncellenebileceği hususları dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle, tarafların temyiz istemlerinin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, … pafta, … parsel sayılı 173,15 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4706 sayılı Yasa gereğince davacıya m² birim değeri 700,00 TL’den olmak üzere toplam 121.205,00 TL bedelle satışının yapılmasına yolunda tesis edilen bila tarih ve 1174417 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 7. İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazın m² birim değerinin fahiş olduğu yönündeki davacı iddiası üzerine 27.04.2012 tarihinde taşınmazın mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldığı, 12.10.2012 tarihli bilirkişi raporunda, taşınmazın 2012 yılı m² birim değerinin 687,27 TL, bu değer 2011 yılına uyarlandığında taşınmazın yaklaşık m² birim değerinin 618,44 TL olduğu, buna göre taşınmazın 02.03.2011 tarihinde m² rayiç birim değerinin 600,00 TL olabileceğinin tespit edildiği, buna göre taşınmazın, 4706 sayılı Yasa gereğince davacıya m² birim değeri 600,00 TL’den olmak üzere toplam 103.890,00 TL bedelle satışının yapılabileceği gerekçesiyle m² birim değerinin 600,00 TL’yi aşan kısmının, toplam satış bedelinin ise, 17.315,00 TL’lik kısmının iptaline; diğer kısımları yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflarca, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan Mahkeme kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde, ”Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.” kuralı yer almıştır.

Yasa hükmünde, Hazineye ait olup da ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların, belediyece öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacağı kurala bağlanmıştır. Bir başka ifade taşınmazın satış tarihi itibarıyla belediyece belirlenecek rayiç (güncel) bedel üzerinden yapı sahiplerine, bunların kanunî veya akdi haleflerine satılabilmesine olanak tanınmıştır.

Dava konusu olayda, Hazineye ait olup da davalı belediyeye devredilen uyuşmazlık konusu taşınmazın, kıymet takdir komisyonunun 02.03.2011 tarihli kararı ile rayiç m² birim değerinin 700,00 TL olarak belirlendiği, bu bedelin fahiş olduğu yönündeki davacı iddiası üzerine Mahkemece yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, 02.03.2011 tarihi itibarıyla uyuşmazlık konusu taşınmazın rayiç m² birim değerinin 600,00 TL olabileceğinin tespit edildiği, Mahkemece hükme esas alınan bu rapora göre, dava konusu işlemin rayiç m² birim değerinin 600,00 TL’yi aşan kısmının (100.00 TL) ve bu değer dikkate alınarak hesaplanan toplam satış tutarının 17.315,00 TL’lik kısmının iptaline, davanın diğer kısımlarının reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yasa hükmüne göre, belediyenin satış tarihi itibarıyla belirlediği rayiç bedel üzerinden taşınmazı davacıya satmakla yükümlü olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu taşınmazın kıymet takdirinin yapıldığı 2.3.2011 tarihi itibarıyla Mahkeme kararı ile belirlenen bedel ile davacıya satılmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenen bedel, 2.3.2011 tarihi itibarıyla taşınmazın rayiç bedeli olup, bu tarihten sonra taşınmazın davacıya satılması halinde geçerli olabilecek bir bedel değildir.

Dolayısı ile davalı belediyece, 02.03.2011 tarihinden sonraki bir tarihte yapılacak satışta, Mahkemece belirlenen bedelde güncelleme yapılabilir. Davacının, satış tarihi itibarıyla belediyece belirlenen rayiç bedeli ödeyerek taşınmazı satın almasından sonra, satış bedelinin fahiş olduğu iddiasıyla 2577 sayılı Yasanın 12. maddesi hükümlerine göre uğramış olduğu zararın tazmini istemiyle dava açabilmesi mümkündür.

Öte yandan, kıymet takdir komisyonu kararında uyuşmazlık konusu taşınmazın (arsa) imar durumuna ilişkin kısmında; blok nizam, 4 katlı (H:12,50m), konut alanında kaldığı bilgisine yer verildiği, bu bilgiler esas alınarak bilirkişilerce toplam bina alanının 340 m² olduğu hesaplanarak taşınmazın rayiç bedeli belirlenmiş ise de, davalı belediyece imar mevzuatına göre taşınmazın toplam bina alanının 566,72 m² olduğu iddia edildiğinden, Mahkemece taşınmazın imar durumu araştırılarak ulaşılacak sonuca göre taşınmazın rayiç bedelinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

İdare Mahkemesince; taşınmazın imar durumu araştırılarak ulaşılacak sonuca göre belirlenecek bedelin 02.03.2011 tarihi itibarıyla taşınmazın rayiç bedeli olduğunu, bu bedelin taşınmazın davacıya satılacağı tarih itibarıyla belediyece güncellenebileceği hususları dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, tarafların temyiz istemlerinin kabulü ile İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.12.2012 tarih ve E:2011/1224, K:2012/2373 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yap

Yorum Yap