Danıştay 6. Dairesi, E: 1995/3104, K: 1996/610 (Ecrimisilin Vergi Dairesine Bildirilmesine İlişkin Tahakkuk Fişinin İdari Davaya Konu Olup Olmayacağı)

T.C. DANIŞTAY Altıncı Daire Esas No:1995/3104 Karar No:1996/610

ÖZETİ: Tahakkuk fişi idarenin iç işleyişiyle ilgili olarak ecrimisilin takip ve tahsil edilebilmesi için vergi dairesini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen bir belge olduğundan idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde görülerek idare mahkemesince esasının incelenerek davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı hk.

Temyiz İsteminde Bulunan : …

Karşı Taraf: Maliye Bakanlığı

İstemin Özeti: İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 10.11.1993 günlü, E:1990/629, K:1993/1404 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Öcal Benigtan’ın Düşüncesi: İleri sürülen bozma nedenleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.numaralı bendinde öngörülen nedenlerden hiçbirisine girmediğinden, temyiz isteğinin reddi ile hukuka ve usul hükümlerine uygun bulunan, idare mahkemesi kararının onanması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … sayılı hazineye ait taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca 1.9.1988-31.12.1988 dönemine ilişkin 8.333.336. ecrimisil alacağı için düzenlenen 25.5.1990 günlü, .14/0095 sayılı tahakkuk fişinin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açılmadığından ödenebilir hale gelen amme alacağının vadesinin belirlenmesi yönünden tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, Maden Kanununun 24.maddesi uyarınca verilmiş işletme ruhsatına dayanan faaliyetinin, 2886 sayılı Yasanın 75. maddesinde düzenlenen biçimde işgal olarak kabulü mümkün olmadığından ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekirken ecrimisil istenilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ancak, devlete ait Taşınmazmal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynı Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’nin 81.maddesinin 3fıkrasında “Vade tarihine kadar rızaen ödenmeyen ecrimisilin milli emlak servislerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirileceği hükmüne yer verildiğinden, bu yönetmelik maddesi kapsamında düşünüldüğünde, tahakkuk fişinin, ecrimisilin takip ve tahsil edilebilmesi için vergi dairesini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen bir belge olduğu idari davaya konu olabilecek kesin ve yrütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda idarenin iç işleyişiyle ilgili olan tahakkuk fişine karşı açılan davanın, esasının incelenme olanağının bulunmaması nedeniyle reddine karar vrilmesi gerektiğinden, mahkemenin davanın reddine ilişkin kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 10.11.1993 günlü, E:1990/629, K:1993/1404 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.