Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/2978, K: 1997/2329 ( Yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alımından ecrimisil)

T.C. DANIŞTAY Altıncı Daire Esas No:1996/2978 Karar No:1997/2329 

ÖZETİ: Yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taş-ocakları Nizamnamesinin 1.maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak işletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk. 

Temyiz İsteminde Bulunan : … Valiliği

Karşı Taraf : … Belediye Başkanlığı

İstemin Özeti: Sakarya İdare Mahkemesinin 23.1.1996 günlü, E:1995/1482 K:1996/40 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Ali Yalın’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Tülin Özgenç’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir netlikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ışın gereği görüşüldü:

Dava. hazineye ait 52 pafta, 2793 parsel sayılı taşınmazdan 12.000 m3 toprak çıkarıldığından bahisle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca ecrimisil alınmasına ilişkin 14.7.1995 günlü, 2026 sayılı ihbarnamenin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, hazineye ait taşınmazdan toprak alınmasının 2886 sayılı Yasanın 75.maddesinde öngörülen biçimde bir taşınmaz mal işgali olmayıp Taşocakları Nizamnamesinde öngörülen izinsiz ocak işletilmesi fiilini oluşturması nedeniyle ecrimisile konu olamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Taşocakları Nizamnamesinin 1. maddesinde, “Ocaklar: somali, alçı, kireç, çakmak, kaldırım, değirmen litografya, çeşitli mermer, çakıl, granit, kumluk ve benzer taşlarla amyant, pozulen, istirasi, bazalt, lav, morn, tebeşir, üstübeç. kıl, çimento, kaolan, felospat ve bunun gibi cisimlerden, yün, yapağı temizlenmesi, çanak, çömlek ve benzer mamuller, boya yapmak ve yahut toprağı kuvvetlendirmek için ziraat erbabı tarafından kullanılan piritli ve diğer topraklardan ve bunlar gibi olan maddelerden ibarettir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı … Belediye Başkanlığı’nca mülkiyeti hazineye ait olan 52 pafta. 2793 parsel sayılı taşınmazdan yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alındığının 30.6.1995 günlü tutanakla belirlendiğinin anlaşılması karşısında, yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taşocakları Nizamnamesinin 1. maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak iletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, idare mahkemesince Taşocakları Nizamnamesi kapsamında değerlendirilmesi olanağı bulunmayan işgal nedeniyle tahakkuk ettirilen ecrimisilin 286 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde düzenlenen koşullara uygun olarak tahakkuk ettirilip ettirilmediğinin araştırılması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden, işlemin iptali yolundaki kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Sakarya İdare Mahkemesinin 23.1.1996 günlü, E:1995/1482 K:1996/40 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.5.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.