Danıştay İDDK, E: 2002/1095, K: 2005/192 (Aplikasyon krokisini harita mühendisi, mimar veya inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği)

Makalemizi paylaşır mısınız?

 

DairesiKarar YılıKarar NoEsas YılıEsas NoKarar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 2005 192 2002 1095 31/03/2005
APLİKASYON BELGESİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI VE UYGULANMASI İŞİ VE BU İŞİN FENNİ MESULİYETİNİN HARİTA MÜHENDİSİ VEYA BU KONUDA GÖRDÜKLERİ MESLEKİ EĞİTİM YÖNÜNDEN MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİNCE DE YAPILABİLECEĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri OdasıKarşı Taraf (Davalı) : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-ANKARA
İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesinin 29.1.2002 günlü, E:2000/5116, K:2002/671 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Yakup Bal’ın Düşüncesi : 2.9.1999 günlü, 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dıışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 57 ve 58. maddelerinde Harita Mühendislerinin görev ve sorumlulukları duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık olarak düzenlenmesine karşılık, mevzuatta herhangi bir değişiklik olmamasına karşın, dava konusu edilen Yönetmelik değişikliği ile yapılan ve davalı idarenin iradesini açık ve net şekilde ortaya koymayan düzenlemede kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabul edilerek kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi : Dava, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2.9.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “3030 sayılı Kanun kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinide Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle düzenlenen 57. Maddenin 3/a bendi ve 58. maddenin 3. fıkrasında 13.7.2000 tarih ve 24108 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle yapılan değişikliklerin iptali istemiyle açılmış davanın reddi üzerine temyiz edilmiştir.
3194 sayılı Kanunun 28. maddesinde; yapının nev’ine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre proje ve eklerinin tanziminin ve inşaatın kontrolönün 38. maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılmasının mecburi olduğu, 38. maddesinde de, halihazır haritaların, imar planlarının ve yapıların her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasının ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetlerin, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlara göre mühendisler, mimarlar ile görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikte düzenlenecek fen adamlarının deruhte edeceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda yasanın 28 ve 38. maddeleri uzmanlık ayrımını vurgulayarak, yapıların ruhsat ve eklerinin gerekli kıldığı her uzmanlık alanında fenni mesullerin olmasını zorunlu tutmuş, yapının projelerinin hazırlanması hangi uzmanlık alanına giriyorsa fenni mesuliyetinin de aynı meslek grubu elamanlarınınca ayrı ayrı yürütülmesinin gerektiği, bu suretle yapının ruhsat ve eklerinin gerekli kıldığı her uzmanlık alanında fenni mesullerinin olması zorunluluğu belirtilmiştir.
2.9.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “3030 sayılı Kanun Kapsamı Dşında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in “58. maddesinde harita mühendislerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kanunda belirlenen amaca uygun olarak saptanmışken, 13.7.2000 tarih ve 24108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu görev, yetki ve sorumlulukların kimler tarafından üstlenileceği konusunda belirsizlik yaratılmıştır.
Bu düzenleme, açıklanan nedenle kanun hükümlerine aykırı bulunduğundan,
temyiz isteminin kabulü ile işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 2577 sayılı Kanunun 17. maddesine göre davacının duruşma istemi kabul edilmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dava, 2.9.1999 günlü, 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13.7.2000 günlü, 24108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 12. maddesiyle değiştirilen 57/3-a; 13. maddesiyle değiştirilen 58/3. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.
Danıştay Altıncı Dairesi 29.1.2002 günlü, E:2000/5116, K:2002/671 sayılı kararıyla; inşaat işlerinde mimari projenin bir parçasını oluşturan aplikasyon belgesinin bir proje niteliğinde olmadığı, ölçekli bir kroki olarak onaylı haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirleme işi olduğu, genel olarak “proje”nin ise yapılacak yapıyı, inşa edilecek yapı bütününü, bir makina ya da bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim olarak tanımlanabileceği, aplikasyon belgesinin, mimari projeyi hazırlamaya yönelik referans belge niteliğinde olduğu, bu belgenin hazırlanmasında ve uygulanmasında ayrıca uzmanlığa gerek bulunmadığı, bu bağlamda, aplikasyon belgesinin hazırlanması ve uygulanması işi ve bu işin fenni mesuliyetinin harita mühendisi veya bu konuda gördükleri mesleki eğitim yönünden mimar ve inşaat mühendislerince de yapılabileceği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Davacı, harita, plan ve proje üzerindeki bilgilerin zemine uygulanmasının özel bilgi, beceri ve uzmanlık gerektirdiğini, parsel içinde binanın konumunun belirlenmesinin harita ve kadastro mühendisliği dışında başka bir mühendislik disiplininin sorumluluğunda olamayacağını, harita ve kadastro mühendisliği eğitiminde aplikasyon işinin ağırlıklı olarak verildiğini ileri sürerek anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasına karar verilmesini istemektedir.
Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Altıncı Dairesinin 29.1.2002 günlü, E:2000/5116, K:2002/671 sayılı kararının ONANMASINA, 31.3.2005 günü oybirliği ile karar verildi.
BŞ/ÖEK

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü