Danıştay İDDK, E: 2003/704, K: 2005/2101 (Kısmen Hazine parseli üzerinde kalan gecekondunun 2981 sayılı Kanun’dan faydalanamayacağı)

Makalemizi paylaşır mısınız?

 

DairesiKarar YılıKarar NoEsas YılıEsas NoKarar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ20052101200370402/06/2005
KARAR METNİ
HAZİNEYE AİT ARSA VE ARAZİLER İLE BAŞKASINA AİT ARSA VEYA ARAZİLER ÜZERİNDE YAPILMIŞ GECEKONDULAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN FARKLI OLMASI NEDENİYLE, OLAYDA BİR KISMI HAZİNE, BİR KISMI İSE ŞAHISLAR ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE KALAN GECEKONDUNUN BULUNDUĞU ARSANIN 2981 SAYILI YASANIN 10/A. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAZİNEYE AİT MÜSTAKİL ARAZİ KAPSAMINDA KABUL EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI, DAVACILARIN GECEKONDUSUNUN BU NEDENLE İMAR AFFINDAN YARARLANMASI OLANAĞI BULUNMADIĞI, HAZİNE TAŞINMAZININ SATIŞINA KARAR VERİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalılar) : 1-Ankara Defterdarlığı-ANKARA
2-Mamak Belediye Başkanlığı-ANKARA
Vekili :Av. ..
Karşı Taraf (Davacılar) : ?, ?, ?
Vekili :Av. ?
İstemin Özeti :Ankara 6.İdare Mahkemesinin 4.7.2003 günlü, E:2003/1391, K:2003/1037 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idareler tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram’ın Düşüncesi : Temyiz istemlerinin kabulü ile idare Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Altıncı ve Onuncu Daireleri Müşterek Kurulu kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Aynur Şahinok’un Düşüncesi : Mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca ihale suretiyle satışına ilişkin işlem ile,anılan taşınmazın mülkiyetinin Hazineden Mamak Belediyesine devri suretiyle davacılara tapusunun verilmemesi işlemini iptal eden Ankara 6.İdare Mahkemesinin 6.3.2002 günlü E:2001/546 K:2002/271 sayılı Danıştay Altıncı Dairesinin 20.3.2003 günlü E:2002/5015 2003/2012 sayılı kararıyla bozulması üzerine anılan bozma kararına uymayarak işlemin iptaline ilişkin 6.3.2002 günlü kararında ısrar eden Ankara 6.İdare Mahkemesinin 4.7.2003 günlü E:2003/1391 K:2003/1037 sayılı kararı davalı Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz dosyasının incelenmesinden davacılara ait gecekondunun bulunduğu alanın bir bölümünün şahıslara bir bölümününde Hazineye ait taşınmaz üzerinde kaldığı anlaşıldığından anılan taşınmazın 2981 sayılı 10/a maddesinde belirtilen hazineye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilemeyeceğinden davacıların 2981 sayılı Yasa uyarınca imar affından yararlanma olanakları bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle bir kısmı Hazine adına tescil edilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca satışına karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile işlemlerin iptallerine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli, Mamak İlçesi, Kayaş Mahallesi, ? ada, 11 parsel sayılı mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca ihale suretiyle satılacağına ilişkin 12 4.2001 tarihli, 24505-14464 sayılı işlemin iptali ile söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Hazineden Mamak Belediyesine devri suretiyle davacılara tapusunun verilmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Ankara 6. İdare Mahkemesi 6.3.2002 günlü, E:2001/456, K:2002/271 sayılı kararıyla; yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacılara Mamak İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi, ?.Sokak, No: ? adresindeki gecekondu için 6.11.1986 tarihinde Mamak Tapu Müdürlüğünce “Tapu Tahsis Belgesi” verildiği, bu belgede gecekondunun işgal ettiği alanın 400 m2 olduğunun ve Hazineye ait kadastral 103 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunduğunun belirtildiği, ancak gecekondunun bir kısmının çoğunluğu şahıslara ait kadastral 75 sayılı parsel üzerinde, bir kısmının da Hazineye ait 103 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kaldığı, bu bölgede, 2981 sayılı Yasanın Ek-1 maddesi uyarınca yapılan uygulama sonucunda oluşturulan ? sayılı imar adasında Hazineye ait 103 parselden ihdas edilen 11 sayılı parselin müstakilen Hazine adına tescil edildiği, davacılara ait gecekondunun parselasyon uygulaması sonucu oluşturulan Hazine adına kayıtlı ? ada, 11 sayılı parsel üzerinde kaldığı, dava konusu işlemle de ? ada, 11 parsel sayılı 383 m2 yüzölçümlü taşınmazın açık teklif usulüyle ihale yoluyla satılacağı ve ihaleye katılma isteği varsa başvurması gerektiğinin ? varisleri olan davacılara bildirildiği, davacılara ait gecekondunun imar uygulaması öncesinde kısmen de olsa Hazineye ait olan 103 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kaldığı ve bu sebeple davacılar murisine tapu tahsis belgesi verildiği, dolayısıyla davacıların 2981 sayılı yasadan doğan haklardan yararlandırılması gerektiği, öte yandan davacılara ait gecekondunun, 2981 sayılı Yasanın uygulanması sonucu tamamının müstakilen Hazineye ait 11 sayılı parsel üzerinde kaldığı dikkate alındığında anılan Yasanın 13/b maddesinin de uygulanma koşullarının oluştuğu, bu durumda davacıların gecekondusunun kısmen de olsa Hazineye ait 103 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kalması nedeniyle 2981 sayılı Yasanın 10/a maddesi uyarınca hak sahibi olduğu gözetilmeden ? ada, 11 parsel sayılı taşınmazın ihale yoluyla satılmasına yönelik olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gibi, davacıların 2981 sayılı Yasa uyarınca hak sahibi olmaları nedeniyle gecekondunun bulunduğu yerin mülkiyetinin Mamak Belediyesine devri suretiyle anılan Yasanın 13.maddesi hükümleri de değerlendirilerek davacılara tapusunun verilmesi gerektiğinden aksi yönde tesis edilen işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Bu karar temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altıncı ve Onuncu Daireleri Müşterek Kurulunun 20.3.2003 günlü, E:2002/5015, K:2003/2012 sayılı kararıyla; davacılara ait gecekondunun işgal ettiği alanın bir kısmının şahıslara, bir kısmının ise Hazineye ait taşınmaz üzerinde kalması nedeniyle davacıların anılan gecekondu için 2981 sayılı Yasa uyarınca imar affından yararlanması olanaklı bulunmadığından, imar uygulaması sonrası Hazine adına tescil edilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca satışına karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.
Davalı idareler, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 4.7.2003 günlü, E:2003/1391, K:2003/1037 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.
2981 sayılı Yasanın 9/C maddesinde, başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular için, arsa sahibi ile gecekondu sahibinin anlaşmaları ve süresi içinde müracaat etmeleri halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edileceği, arsa sahibinin, yerinin gecekondu sahibine devrini istemesi üzerine, mahkemece rayiç değerin takdiri yapılarak bedelin ödeneceği, gecekondu sahibi ödemeye yanaşmazsa, arsa sahibinin Türk Medeni Kanununun 649. maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını Mahkemeden isteyeceği, lüzum görülen hallerde ve üzerinde bir yerleşme alanı veya yapı topluluğu bulunması halinde yukarıdaki işlemler beklenilmeksizin belediye veya valiliklerce arsa veya arazilerin kamulaştırılacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Yasanın 10/a maddesinde de, bu kanun hükümlerine göre hazine, belediye il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin
yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacılara ait gecekondunun büyük bir kısmının mülkiyeti şahıslara ait kadastral 75 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kaldığının anlaşıldığı, 2981 sayılı imar affı yasası gereği hazırlanan ıslah imar planı ve buna dayalı yapılan imar uygulaması sonrasında davacılara ait gecekondunun ? ada, 11 sayılı parsele isabet ettiği ve 382 m2 olan bu parselin 103 parsel sayılı Hazine mülkiyetindeki taşınmaza karşılık yine Hazine adına tescil edildiği, davacılara ait 27 kapı numaralı gecekondunun inşa edildiği yerin 103 parsel sayılı Hazine mülkiyetindeki taşınmaz olduğu belirtilerek tapu tahsis belgesi alındığı anlaşılmaktadır.
Hazineye ait arsa ve araziler ile başkasına ait arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular hakkında uygulanacak hükümlerin farklı olması nedeniyle, olayda bir kısmı Hazine, bir kısmı ise şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerinde kalan gecekondunun bulunduğu arsanın 2981 sayılı Yasanın 10/a maddesinde belirtilen Hazineye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.
Bu durumda, davacılara ait gecekondunun kısmen şahıslara, kısmen de Hazineye ait taşınmaz üzerinde kalması nedeniyle 2981 sayılı Yasa uyarınca imar affından yararlanması olanağı bulunmadığından, imar uygulaması sonucunda Hazine adına tescil edilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca satışına karar verilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulü ile Ankara 6.İdare Mahkemesinin 4.7.2003 günlü, E:2003/1391, K:2003/1037 sayılı ısrar kararının Danıştay Altıncı ve Onuncu Daireleri Müşterek Kurulu Kararı doğrultusunda BOZULMASINA, 2.6.2005 günü oyçokluğu ile karar verildi.
K A R Ş I O Y
X- Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar Ankara 6.İdare Mahkemesinin 4.7.2003 günlü, E:2003/1391, K:2003/1037 sayılı ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddiyle, anılan kararın onanması oyuyla karara karşıyız.
BŞ/ÖEK

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü