Danıştay 10. Dairesi, E: 1997/548, K: 1998/640 (denizden doldurularak kazanılan taşınmazın kiracısı olan davacıdan da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ecrimisil)

Linkedin

Danıştay 10. Dairesi, E: 1997/548, K: 1998/640 11/12/1998

Belediyelerce denizden doldurularak kazanılan taşınmazın kiracısı olan davacıdan da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ecrimisil istenebileceği hk.

Denizden doldurularak kazanılan taşınmazın işgali nedeniyle 1.1.1986-31.12.1990 dönemi için ecrimisil istenilmesine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda … İdare Mahkemesinin … günlü, 1993/835 sayılı kararıyla, 3621 sayılı Kıyı Kanununun yürürlüğe girdiği 17.4.1990 tarihinden önce belediye tarafından doldurulan alanın tasarruf ve idaresinin 1580 sayılı Yasanın 159. maddesi hükmü uyarınca belediyelere ait olduğu, uyuşmazlığa konu taşınmazın da belediye tarafından denizden doldurularak kazanıldığı ve üzerindeki kafeteryanın davacıya kiraya verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunmayan yer için ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucu Danıştay Altıncı Dairesinin … günlü, 1995/3669 sayılı kararıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İzmir 1. İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare bu kez, İdare Mahkemesinin … günlü, 1997/428 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 43. maddesinde, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 636. maddesinde sahipsiz yerlerde birikmek, dolmak ve kaymak veya umuma ait suların mecra veya seviyeleri değişmek gibi bir suretle teşekkül edip kendisinden istifade mümkün olan arazinin Devletin mülkü olduğunu; 3086 sayılı Kıyı Kanununun 5. maddesinde de kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve özel mülkiyete konu olamayacağı açıktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı hükmü yer almıştır.

Dava konusu yerde anılan madde hükmü uyarınca belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilmiş olması gerekmekte olup, böyle bir devir bulunmadığından, taşınmazın üzerinde yapılan kafeteryanın davacıya kiralanması da davacının fuzuli şagil olma durumunu değiştirmeyeceğinden ecrimisil yönünden sonuca etki etmeyecektir.

Dolayısıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yönünde verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, … İdare Mahkemesinin … günlü, 1997/428 sayılı ısrar kararının Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararı doğrultusunda bozulmasına, karar verildi.

K A R Ş I O Y

X- 2886 sayılı Yasanın 75 inci maddesinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden bu Kanunun 9uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tesbit edilecek ecrimisil isteneceği; ecrimisilin rızaen ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde fuzuli şagil; “kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin rızası ve muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini ele
geçiren, elinde tutan ve her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimse.” olarak tanımlanmıştır.

Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden; davacının denizden dolgu taşınmazı kafeterya olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinden kiralamak suretiyle kullandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında; davacının, hukuken geçerli kira sözleşmesine dayanarak taşınmazı kullanmasını “fuzuli işgal” olarak değerlendirmeye olanak bulunmamaktadır

Bu durumda, işgali bulunmayan davacıdan ecrimisil istenilmesi hukuka uygun olmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması oyuyla karara karşıyız. (MT/NÇ)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.