Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/3303, K:2003/4145 (Milli emlak tarafından belediye tasarrufuna henüz bırakılmamış dolgu alanından ecrimisil)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/3303, K:2003/4145, 27/10/2003

1580 sayılı belediye Kanunu’nun 159. maddesi hükmü uyarınca belediye tarafından denizden doldurulmuş alanın tasarruf ve idaresinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesi hükmü gereğince maliye bakanlığının onayı üzerine belediyeye devri ile mümkün olduğu, söz konusu devri olmaksızın belediye tarafından kiralanan taşınmazdan dolayı ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık olmadığı hk.

Temyiz Eden (Davalı) : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf (Davacı) : …, …

İstemin Özeti : Dava, … İli, … Bulvarı dolgu alanında bulunan restorant yeri için tahakkuk ettirilen … .- lira ecrimisil alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare mahkemesi … tarih ve … sayılı kararıyla dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Davalı idare anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

D.Tetkik Hakimi: Yakup Bal

Düşüncesi: Denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle bu yerlerin işgali halinde ecrimisil istenilmesi hukuka uygun bulunmaktadır.

Açıklanan nedenle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Tülin Özgenç

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:

Dava, … ili, … Bulvarı dolgu alanında bulunan restorant yeri için tahakkuk ettirilen … .- lira ecrimisil alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesi, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kullandırılması ve kiraya verilmesinin Maliye Bakanlığının yetkisinde olmakla birlikte dava konusu yerin … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davacıya kiralandığı ve kira sözleşmesine istinaden kullanıldığı, dolayısıyla davacının ödeme emrine konu olabilecek borcu olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Davalı idare anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 43.maddesinde, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükmü yer almaktadır.

Milli Emlak Kitabı

3621 sayılı Kıyı Kanununun 5.maddesinde de Anayasanın anılan hükmüne paralel bir düzenleme ile, kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu; aynı Yasanın 7.maddesinde ise kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebileceği; bu arazilerin devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, özel mülkiyete konu olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve özel mülkiyet konusu olamayacağı sonucuna varılmaktadır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesinde, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı hükmü yer almaktadır.

Dava ve temyiz dosyalarının birlikte incelenmesinden; uyuşmazlık konusu taşınmazın belediyece denizden doldurulmak suretiyle elde edildiği,1580 sayılı Yasanın 159.maddesine istinaden denizden doldurulmak suretiyle elde edilen taşınmazın encümen kararıyla davacıya kiralandığı anlaşılmaktadır.

1580 sayılı Yasanın 159.maddesi hükmü uyarınca belediye tarafından denizden doldurulmuş alanın tasarruf ve idaresinin kendisine ait olduğundan bahisle taşınmaz kiralanmış ise de; anılan madde hükmü uyarınca belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11.madde hükmü gereğince Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilmiş olması gerekmektedir. Oysa, uyuşmazlık konusu taşınmaza yönelik böyle bir devrin olmadığı anlaşıldığından, taşınmazın belediyenin tasarrufu altında olduğunun kabulüne olanak yoktur. Bu nedenle belediyece taşınmazın davacıya kiralanması da davacının fuzuli şagil olma durumunu değiştirmeyecek, dolayısıyla ecrimisil yönünden sonuca etki etmeyecektir.

Bu durumda, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan uyuşmazlık konusu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, idare mahkemesince aksi yönde verilen kararda isabet görülmemiştir.

Kaldı ki davacı ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali istemiyle dava açmadığından alacak kesinleşmiştir.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne, … İdare Mahkemesinin … tarih ve … sayılı kararının bozulmasına, 27.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.