Danıştay 10. Dairesi,  E: 2001/4403, K: 2004/3379 (Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazın işgali halinde tahliye ettirilebileceği)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Danıştay 10. Dairesi,  E: 2001/4403, K: 2004/3379, 05/04/2004

Hazinenin paydaşı olduğu taşınmaz malın işgali halinde de 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca ilgilinin tahliye ettirilebileceği hk.<

Temyiz Eden (Davalı) : İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı

Karşı Taraf (Davacı) : …

İstemin Özeti : 7/8 hissesi Maliye Hazinesi ve 1/8 hissesi … adına kayıtlı bulunan taşınmazın davacı tarafından işgal edildiğinden bahisle 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca taşınmazın tahliyesi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda İstanbul 6. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 15.1.2001 tarih ve E:2000/595, K:2001/43 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

D.Tetkik Hakimi : Erkan Yılmaz

Düşüncesi : Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazı işgal eden davacının tahliyesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Bilgin Arısan

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:

Dava, 7/8 hissesi Maliye Hazinesi ve 1/8 hissesi … adına kayıtlı bulunan taşınmazın davacı tarafından işgal edildiğinden bahisle 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca taşınmazın tahliyesi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesince, davalı idarece tahliyesi istenilen taşınmazın 7/8 hissesinin Maliye Hazinesi, 1/8 hissesinin de … adına kayıtlı olan uyuşmazlık konusu taşınmazla ilgili olarak paydaşlık giderilmediği sürece paydaşlardan her birinin taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğu, bu itibarla paylı durumda bulunan taşınmazın Devlete ait müstakil bir taşınmaz olarak kabul edilmesine hukuki olanak bulunmadığı gerekçesiyle 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca davacının tahliyesi yolunda tesis edilen işlemin iptaline karar verilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75. maddesinin 1. fıkrasında, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği, son fıkrasında da, işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği hükme bağlanmıştır.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 623 ila 631 inci maddelerinde müşterek mülkiyet ile iştirak halinde mülkiyete ilişkin esaslar düzenlenmiş olup; anılan yasa maddeleri uyarınca paydaşlardan her biri, paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi olduğu belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden 7/8 hissesi Maliye Hazinesi ve 1/8 hissesi … adına kayıtlı bulunan uyuşmazlık konusu taşınmazla ilgili olarak paydaşlığın giderilmediği anlaşıldığından, Medeni Kanunun yukarıda anılan maddeleri uyarınca taşınmazın her bir noktasında hak sahibi olan davalı idarece 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca taşınmazda fuzuli şagil olan davacının tahliyesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.Bu itibarla dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 15.1.2001 tarih ve E:2000/595, K:2001/43 sayılı kararının bozulmasına, dosyanını adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine 5.4.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.