Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/4477, K: 2005/477 (Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazın işgali halinde tahliye ettirilebileceği)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Danıştay 10. Dairesi, E: 2001/4477, K: 2005/477, 14/02/2005

Hazinenin hissedar olduğu taşınmazdan 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca tahliyesine karar verilebileceği.

Temyiz Eden (Davalı): İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı

Karşı Taraf (Davacı): ?

İstemin Özeti: Davacının, Hazinenin hissedarı olduğu taşınmazı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca tahliyesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucu, İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 30.1.2001 günlü E:2000/260, K:2001/120 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi: Birgül Kurt

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: E. Celalettin Özkan

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava; davacının, Hazinenin hissedarı olduğu taşınmazı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca tahliyesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesince; davacının, 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca tahliyesine karar verilen taşınmazın 3/4’nün Hazineye, kalanının özel şirkete ait olduğu, hisseli taşınmazlarda ortaklık giderilmediği sürece, hissedarların her birinin taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, tamamı Devletin mülkiyetinde bulunan taşınmazın fuzulen işgali halinde, işgalcinin tek taraflı irade ile tahliye etme konusundaki üstün kamu gücünün, özel hukuk kişisi ortak içinde kullanılması sonucunu doğuracak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, işlemin kesin ve yürütülmesi gerekli olma niteliğini taşımadığını, diğer hissedar ile birlikte davranıldığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesiyle, Devletin özel mülkü veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı işgal eden fuzuli şagilin, işgal edilen taşınmaz maldan idarenin talebi üzerine mülkiye amirince (15) gün içerisinde tahliye edilerek, taşınmazın idareye teslim edileceği kurala bağlanmıştır.

2886 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeyle, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallara, hukuki bakımdan özel mülkiyete tabi mallardan farklı statü getirilmiş olup, taşınmazın bir kısmının özel mülkiyete tabi olmasının, 2886 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmeliğinin uygulaması bakımından durumu değiştirmeyeceği görülmektedir. İştirak veya müşterek mülkiyete konu taşınmazlarda paydaşlık giderilmediği sürece, paydaşların taşınmazın her noktasında payları oranında hak sahibi olduklarından,2886 sayılı Yasanın 75.maddesinde tahliye konusunda idareye tanınan yetkinin, paydaşlığın giderilmesi sonucuna bağlanamayacağı da açıktır.

Bu durumda; fuzuli şagil olduğunda tartışma bulunmayan davacıdan, 3/4 payı Devletin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazı tahliye etmesinin istenilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından, bu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenler ile davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 30.1.2001 günlü E:2000/260, K:2001/120 sayılı kararın bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dava dosyasının anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 14.2.2005 tarihinde karar verildi.

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.