1. Ana Sayfa
  2. İçtihat

Danıştay 10. Dairesi, E: 2012/4287, K: 2015-5243 (Hazine Taşınmazına Tecavüzlü Şekilde İnşa Edilen Taşkın Yapı Hazine’ye İntikal Etmez)


Esas No: 2012/4287

Karar No: 2015/5243 

Temyiz Eden (Davacı) : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı

Karşı Taraf (Davalı) : İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası

İstemin Özeti: İstanbul 9. İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen 24/02/2012 tarih ve E:2010/618, K:2012/320 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mehmet Bağcı

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulüyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme mahallesinde bulunan, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na ait Kazlıçeşme Kültür Merkezi Binasının 4706 sayılı Kanun‘un 5. maddesinin son fıkrası uyarınca Hazineye intikal ettiğine ilişkin 19.08.2009 tarih 70686 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 9. İdare Mahkemesince; Mahkemelerince mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu yapının 218 m²’lik kısmının Hazineye ait 756 ada, 31 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kaldığının tespit edildiği ve bu yapının 4706 sayılı Kanun‘un yürürlüğe girdiği 19.07.2003 tarihinden sonra 31.03.2008 tarihli sözleşme ile yapıldığı anlaşıldığından,4916 sayılı Kanun’un 4.maddesi uyarınca hazineye ait taşınmaz mal üzerindeki binanın Hazineye intikal etmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı belediye tarafından, anılan mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un 19.07.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesinin 5 . fıkrasında; ” Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen Hazineye ait taşınmazlardan, 31/12/2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az dörtte biri peşin ödenmek üzere üç yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir. ” hükmü, anılan maddenin son fıkrasında ise; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her tür lü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. ” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme mahallesinde bulunan davacı Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Kazlıçeşme Kültür Merkezi binasının 340 m²’lik kısmının, davalı idarece Hazineye ait 756 ada, 31 parsel sayılı taşınmaz üzerine işgalli olduğunun tespit edildiği, anılan binanın 19.07.2003 tarihinden sonra yapılması nedeniyle 4916 sayılı Kanun’un 4. maddesinin son fıkrası uyarınca 756 ada, 31 parsel sayılı taşınmazüzerindeki Kazlıçeşme Kültür Merkezi binasının Hazineye intikali yönünde işlem tesis edildiği ve dava konusu 19.08.2009 tarih 70686 sayılı işlemle, Zeytinburnu 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nden taşınmazın tapu kütüğüne buna ilişkin şerhin işlenmesinin istenilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan ve belediye mücavir alan sınırlarında bulunan Hazineye ait taşınmazların belli şartlar dahilinde yapı sahiplerine veya haleflerine satılması öngörülürken, Hazine taşınmazlarında kaçak yapılaşmayı önlemek için bu taşınmazlar üzerine 19.07.2003 tarihinden sonra yapılan her türlü yapı ve tesislerin ise Hazineye intikal edeceği düzenlenmiştir.

Uyuşmazlıkta ise, tamamı 1.289 m² zemin üzerine kurulan Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi binasının 1.071 m²’lik kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesince Zeytinburnu Belediyesine devredilen 756 ada, 2 parsel üzerinde kaldığı,218 m²’lik kısmının ise 756 ada, 31 parsel sayılı Hazine taşınmazı üzerine tecavüzlü olarak inşa edildiği, bu haliyle 4706 sayılı Kanun‘un yukarıda anılan düzenlemelerinde yer alan anlamda Hazine’ye ait taşınmaz üzerine inşa edilmiş bir yapıdan söz etmenin mümkün olmadığı, ancak bir “taşkın yapı”dan söz edilebileceği görülmektedir.

Buna göre, bir kısmı Hazine taşınmazı üzerine tecavüzlü olarak inşa edilen Kazlıçeşme Kültür Merkezi binasının, “taşkın yapı” niteliğinde olması nedeniyle olayda 4706 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmadığından, taşan kısım hakkında genel hükümlere göre adli yargı yerinde dava açılması gerekirken, davalı idarece, 4706 sayılı Kanun uyarınca taşınmazın tamamının Hazineye intikali yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 24/02/2012 tarih veE:2010/618, K:2012/320 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 24.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yap