Danıştay 4. Dairesi, E: 2015/3483, K: 2016/3074 (değer artış kazancına konu gayrimenkulün gerçek iktisap bedelinin tespit edilmesi gerektiği)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Özeti: Gayrimenkul satışından elde ettiği kazancı beyan etmediği ileri sürülen davacı hakkında tarhiyat yapılabilmesi için değer artış kazancına konu gayrimenkulün gerçek iktisap bedelinin tespit edilmesi gerektiği hakkında.

Temyiz Eden : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

İstemin Özeti : 2004 yılında gayrimenkul satışından elde ettiği değer artış kazancını beyan etmediğinden bahisle davacı adına salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay Dördüncü Dairesinin bozma kararı üzerine Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 31/12/2014 günlü ve E:2014/1635, K:2014/2544 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın çözümü için değer artış kazancına konu gayrimenkulün gerçek iktisap bedelinin tespit edilmesinin gerektiği, davacı tarafından ibraz edilen belgelerle, dosyadaki diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; satıcı şirket tarafından gayrimenkulün 25.000 TL’ye satılmasına ilişkin olarak satış faturası düzenlenmesi ve satış gelirinin yasal kayıtlarına intikal ettirilmesi, ayrıca adi şekilde de olsa daire satış sözleşmesi düzenlenmesi ve tapu kayıtları dışında davacının iktisap bedeline yönelik ileri sürdüğü iddiasının aksini ortaya koyacak herhangi bir belgenin bulunmaması nedeniyle satışa konu gayrimenkulün iktisap bedelinin 25.000 TL olduğu sonucuna varıldığı, dava konusu gayrimenkulün gerçek iktisap bedelinin 25.000 TL olduğunun sabit olduğuna karar verildikten sonra, vergilendirilmesi gereken gelir vergisi matrahının tespit edilebilmesi için gayrimenkulün satışından değer artış kazancı doğup doğmadığının belirlenmesinin gerektiği, bu doğrultuda taşınmazın elde çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranı esas alınmak suretiyle taşınmazın endekslenmiş maliyet bedelinin 33,640,00-TL olduğu, taşınmazın satış bedelinden de (40.000,00-TL)  endekslenmiş maliyet bedeli, harç ve giderler ile 2004 yılına ilişkin 12.000,00-TL istisna tutarı indirilmek suretiyle – (eksi) 5.640,00-TL fark bulunduğu, diğer bir ifade ile vergilendirilmesi gereken bir gelir vergisi matrahının mevcut olmadığının anlaşıldığı, bu durumda, ortada vergilendirilmesi gereken bir matrah farkı bulunmadığından davacı adına salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti               : Cevap verilmemiştir.

Tetkik Hâkimi …’in Düşüncesi: Temyiz reddi gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 14/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.