Danıştay 6. Dairesi, E: 1997/ 3062, K: 1998/1683 (Tahliye edilen taşınmazdan geriye dönük ecrimisil alınabilir mi)

Makalemizi paylaşır mısınız?

19/03/1998

Uyuşmazlık konusu taşınmazın işgal eden davacıdan taşınmazın tahliye edilmesinden sonra geriye dönük olarak ecrimisil alınmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı.

Danıştay Altıncı Dairesince verilen … günlü, … sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Dava, … Caddesinde denizden doldurulmak suretiyle kazanılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kafeterya olarak kullanılan …m2’lik kısmının … gününden, tahliye edildiği … gününe kadar işgal edildiğinden bahisle, 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca … lira ecrimisil alınmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, taşınmazı işgal ettiği açık olan davacıdan ecrimisil istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının aynı taşınmazı işgali nedeniyle uyuşmazlık konusu dönemden önceki dönemlerde de ecrimisil tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından, davacı işgalinin davalı idarenin bilgisi dahilinde bulunduğu açıktır. Onbeş gün içinde sona erdirilmesi gereken fuzuli işgalin ecrimisil karşılığı sürdürülmesi 2886 sayılı Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkartılan Yönetmelik kurallarıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Ancak, işgal edilen taşınmazın 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre kiraya verilmesi veya tahliye edilmesi işlemlerine başlanılması ve bu konularda işlem tesis edilmesi halinde, ilk olarak yapılan ecrimisil tahakkukunda belirtilen son işgal tarihinden, anılan işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen dönem için geriye dönük olarak yeniden bir ihbarname düzenlenmesi suretiyle ecrimisil istenilmesi mümkündür.

Bu durumda uyuşmazlık konusu taşınmazı işgal eden davacıdan, taşınmazın tahliye edilmesinden sonra geriye dönük olarak ecrimisil alınmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, davayı reddeden idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 2. İdare Mahkemesinin … günlü, 1995/419 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.