Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/732, K: 2000/266 (Kaynak suyunun debisine göre değil, kullanılan alana göre ecrimisil alınması gerektiği)

Makalemizi paylaşır mısınız?

NOT: BU KARARA KATILMIYORUM. ECRİMİSİLİN KULLANILAN ALAN VE SUYUN DEBİSİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ GEREKİR.

 

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/732, K: 2000/266, 20/01/2000

Taşınmaz malların işgali nedeniyle ecrimisil alınabilmesi mümkün olduğundan tesislerin işgal ettiği alan miktarı göz önünde bulundurularak ecrimisil istenilmesi gerekirken suyun debisine göre ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hk.

Temyiz İsteminde Bulunan :1-… Defterdarlığı

Karşı Taraf :1-… A.Ş.

İstemin Özeti :… İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının taraflarca usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik’in Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal’ın Düşüncesi :Dava,… İlçesi … ve … Köyü … mevkiinde iki ayrı alandan davacı şirkete kiraya verilen kaynak suları haricinde izinsiz olarak su alındığı saptandığından bahisle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca düzenlenen ecrimisil ihbarnamesinin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora dayanılarak kaçak olarak kullanılan kaynak sularının debisinin 6.912 lt/sn, 1 m3 suyun bedelinin de … lira olduğu dikkate alındığında uyuşmazlık konusu dönemde davacı şirket adına takdir edilmesi gereken ecrimisil bedelinin … lira olduğu, bu bedelin davacıdan istenebileceği gerekçesiyle belirtilen miktara yönelik davanın reddine, kalan kısmın ise istenilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemin … liralık bölümünün iptaline karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Yasanın 75.maddesine göre ecrimisil, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların işgali halinde istenebilir.

Bu durumda kaynak suyunun kullanılabilmesi için davacı şirket tarafından yapılan tesislerin işgal ettiği alan esas alınarak ecrimisil tahakkuk ettirilmesi gerekirken su debisine göre ecrimisil istenilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, yukarıda belirtilen durumun dikkate alınması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … İli, … İlçesi, … Köyü, … Mevkiinde izinsiz olarak alınan kaynak suyu nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca … dönemi için …lira ecrimisil alınmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, su debisinin 6,912 lt/sn olduğu, 1 m3 suyun bedelinin … lira olduğu dikkate alındığında davacıdan istenilen ecrimisil miktarının … liraya ilişkin kısmında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın bu kısmının reddine, fazlaya ilişkin kısmı açısından ise işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesinin 1.fıkrasında, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek veya tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilden bu Kanunun 9.maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca taşınmaz malların işgali nedeniyle ecrimisil alınabilmesi mümkün olduğundan, davacının su kaynağını kullanmak için yaptığı tesislerin işgal ettiği alan tespit edilerek bulunacak m2 miktarının esas alınması suretiyle ecrimisil istenilmesi gerekirken, suyun debisine göre ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu … İdare Mahkemesinin … günlü; … sayılı kararının BOZULMASINA 20.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.