Danıştay 6. Dairesi, E: 1999/2290, K: 2000/3462 (Meralardan ecrimisil alınır mı)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Danıştay 6. Dairesi, E: 1999/2290, K: 2000/ 3462, 06/06/2000

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.

Temyiz İsteminde Bulunan: …Defterdarlığı

Karşı Taraf : …

İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu’nun Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden fuzulen işgal edildiği nedeniyle ecrimisil istenilen taşınmazın mer’a olarak tespit edildiği ve bu niteliğini koruduğu anlaşılmaktadır. Mer’a nitelikli taşınmazların ise Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması karşısında uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konusu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Habibe Ünal’ın Düşüncesi : Mer’a nitelikli taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil alınmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde görülen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden fuzulen işgal edildiği nedeniyle ecrimisil istenilen taşınmazın mer’a olarak tespit edildiği ve bu niteliğini koruduğu anlaşılmaktadır. Mer’a nitelikli taşınmazların ise Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması karşısında uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konusu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … Köyü’nde bulunan … parsel sayılı taşınmazın işgal edildiğinden bahisle 7.7.1992-7.7.1997 dönemi için ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, ecrimisile konu taşınmazın mer’a ve buzağılık olduğu 1955 tarihinden itibaren sürülerek ve ekip biçilerek tarla haline getirildiği, kadastro ve tapulama sırasında malik hanesinin açık bırakıldığı, kadastro tutanağında … Köyü orta malı olarak tahsis ve tespitinin yapıldığı, malik tespitinin mahkemeye bırakıldığı davacı tarafından tapulama tespitine itiraz edilerek dava açıldığı, davada … Köyü Tüzel Kişiliği ile Maliye Hazinesinin davalılar olarak gösterildiği … Kadastro Mahkemesinin … günlü, … kararıyla mer’a olarak sınırlandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin … günlü, … sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiği, bu nedenle nitelik itibariyle mer’a olarak tespit edilen yerlerin mer’a vasfı değiştirilip hazinenin özel mülkiyetine geçirilmediği sürece hazinece başka bir amaçta kullanılması ya da tasarrufta bulunulmasının mümkün olamayacağı, bu durumda, davacı tarafından işgal edildiği ileri sürülen taşınmaz, hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olmayıp mer’a vasfı ile ecrimisil takdir edilmesi ve istenilmesi mümkün bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle 13.maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı kuralı yer almıştır.

4342 sayılı Mer’a Kanununun 4.maddesinde meraların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın kadastro tarafından mera olarak sınırlandırıldığı, tespite yapılan itirazın Kadastro Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararıyla reddedildiği ve bu kararın Yargıtay tarafından onaylandığı, mera-yaylak kütüğüne 24.4.1997 gününde kaydedildiği, mahallinde yapılan tespitte davacı tarafından tarımsal amaçlı olarak kullanıldığından bahisle ecrimisil tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının BOZULMASINA, 6.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.