Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/3669, K: 2007/5774 (Üst ölçekli planın iptalinin alt ölçekli plana etkisi)

Makalemizi paylaşır mısınız?

1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin, idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin, üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği, dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceği hakkında.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 13.10.2004 günlü, E:2003/182, K:2004/1738 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Yıldırım Şimşek’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Gülen Aydınoğlu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, …, …, 43358 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz için verilen 4.7.2003 günlü, 378 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.3.2001 günlü, 157 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile küçük sanayi kullanımına ayrılan 43358 ada, 18 sayılı parselin bulunduğu alana ilişkin olarak dava konusu edilen 4/^2003 günlü, 378 sayılı yapı ruhsatının verildiği tarihte onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, ancak 17.11.2003 günlü, 328 sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da söz konusu parselin küçük sanayi kullanımına ayrıldığı anlaşıldığından dava konusu yapı ruhsatında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, … İli, … İlçesi, 43358 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanın 1988 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında küçük sanayi alanı olarak belirlendiği, nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve belediye meclisinin 10.4.1996 tarih ve 70 sayılı kararıyla onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 30.7.1996 gün ve 2780 sayılı yazısı ile onaylandığı, bu plana dayanılarak 17.3.1998 gün ve 654 sayılı belediye encümeni kararı ile parselasyon planının da yapıldığı, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.2.1999 gün ve 115 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile dava konusu parselin bulunduğu alanın küçük sanayi kullanımından çıkarılarak konut alanı kullanımına dönüştürüldüğü, söz konusu 11.2.1999 tarih ve 115 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanan nazım imar planı tadilatının iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin E:2003/208 sayılı dosyasında açılan davada 19.1.1999 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve 20.4.2000 gün ve 2000/400 sayılı kararla da iptal edildiği, bu karardan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.3.2001 gün ve 157 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planı değişikliği ile parselin tekrar küçük sanayi kullanımına dönüştürüldüğü, 43358 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda yapılacak yapı için dava konusu edilen 4.7.2003 tarih ve 378 nolu yapı ruhsatının verildiği, daha sonra Yenimahalle Belediye Meclisi’nin 17.11.2003 gün ve 328 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 17.12.2003 gün ve 6428 sayılı yazısı ile onaylandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, 1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin üst ölçekli planlar olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceğinden, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte yürürlükte herhangi bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunup bulunmadığı, mevcut ise yapı ruhsatının bu plana uygun olup olmadığı, aksi takdirde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan ruhsat verilemeyeceği hususu göz önünde bulundurularak İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Ankara 12. İdare Mahkemesinin 13.10.2004 günlü, E:2003/182, K:2004/1738 sayılı kararının bozulmasına, fazladan yatırılan 17.00 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2463 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.