1. Ana Sayfa
  2. İçtihat

Danıştay 6. Dairesi, E:1990/1293, K:1992/208 (Kıyının kamunun kullanımına alınması amacıyla parselasyon yapılamayacağı)


İmar adası dışında kalan kıyının kamu eline geçmesi için düzenleme yapılmasının 3194 sayılı Yasanın 18. maddesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kurallarına aykırı olduğu.

Sitenin işgal ettiği kıyının kamu eline geçmesi amacıyla İmar Kanununun 18. maddesine göre parselasyon işlemi yapılmasında isabet görülmediği.

Dava, taşınmazın, imar adası dışında kalan kıyının kamu eline geçmesi için 3194 sayılı Yasanın 18.maddesine göre düzenlemeye tabi tutulmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, imar adası dışında kalan kıyının kamu eline geçmesi için düzenleme yapılmasının 3194 sayılı Yasanın 18.maddesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kurallarına aykırı olduğu, sitenin kamu arazisini yıllardır Yasalara aykırı olarak işgal etmesinin 3194 sayılı Yasanın 18.maddesinin uygulanmasıyla değil, diğer yasal yollarla önlenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu düzenleme işleminin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İzmir 1.İdare Mahkemesinin (…) kararında, (…) bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

Yorum Yap