Danıştay 9. Dairesi, E: 2008/7086, K: 2010/5682 (Kira sözleşmesinin tapuya şerh ettirilen kısmı üzerinden tapu harcı)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Özeti: Kira sözleşmesinin tapuya şerh ettirilen kısmı üzerinden tapu harcının hesaplanması gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan: Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf: İstanbul …Sağlık Yatırımları A. Ş.

İstemin Özeti: Kira sözleşmesinin 10 yıl, 8 aylık kısmını tapuya şerh ettiren davacı şirket adına ihtirazi kayıtla tahsil edilen 84.031,40-TL tutarındaki tapu harcının fazladan tahakkuk ettirilen kısmının iptali istemiyle açılan davayı; 492 sayılı Harçlar Kanununun “Tapu Kadastro Harçları” başlıklı kısmında yer alan 57. maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu kadastro harçlarına tabi olduğu, (4) sayılı Tarifenin 1/10. bendinde, “Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden” tapu harcı alınmasının öngörüldüğü, dosyanın incelenmesinden, davacı şirket ile taşınmaz malikleri arasında 1.9.2006 tarihinde 15 yıl, 8 ay süreli kira sözleşmesi imzalandığı, 19.3.2007 tarihinde davacı şirket ve taşınmaz malikleri tarafından 1.9.2006-30.4.2017 tarihleri arasını kapsayacak şekilde 10 yıl, 8 ay süreyle kira akdinin tapu siciline şerh ettirildiği, davalı idarece kira sözleşmesinin geçerlilik süresi olan 15 yıl, 8 ay üzerinden tapu harcı talep edildiği, ihtirazi kayıtla ödenen harcın fazladan tahakkuk ettirilen kısmının iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda, davalı idarece davacı şirketten kira sözleşmesi süresinin tamamı üzerinden tapu harcı talep edilmiş ise de, davacı şirketin kuvvetlendirilmiş şahsi haktan 10 yıl 8 ay boyunca yararlanacağı hususu gözönüne alındığında, dava konusu harcın şerh süresi dikkate alınmak suretiyle hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, davalı idarece fazladan yapılan tahakkukta hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 15.2.2008 tarih ve E:2007/856, K:2008/386 sayılı kararının; tahakkuk ettirilen harcın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Filiz Z. Gürmeriç’in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Güneş Kurtoğlu Karacık’ın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına 2.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.