Danıştay İDDK, E: 2007/2336, K:2004/2183 (Yıkım kararından sonra plan değişikliği olursa)

Makalemizi paylaşır mısınız?

E:2007/2336, K:2004/2183, T: 22.11.2007

Özet: Ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlık konusu yeni yapılaşma koşulları öngören 1/5000, 1/1000 ve 1/50000 ölçekli imar planlarının onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmediği hk.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ? Konut Yapı Kooperatifi

Karşı Taraf (Davalı) : Yenimahalle Belediye Başkanlığı

İstemin Özeti: Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.2.2004 günlü, E:2004/362, K:2004/186 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan’ın Düşüncesi: İdare Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Altıncı Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen ve mahkemenin, davanın reddine dair alan ilk kararında ısrarına ilişkin bulunan 19.2.2004 gün E:2004/362, K:2004/186 sayılı kararı, Danıştay Altıncı Dairesince verilen 22.4.2003 gün E:2002/344, K:2003/2508 sayılı bozma kararında belirtilen hukuki ve yasal nedenler karşısında yerinde görülmediğinden, temyiz isteminin kabulüyle, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
Dava; Ankara, Yenimahalle, ? Köyü, ? parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin Yenimahalle Belediye Encümeninin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı kararlarının iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 6. idare Mahkemesi, 3.10.2001 günlü, E:2001/75, K:2001/1120 sayılı kararıyla; bakılan davada, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi … Köyünde bulunan davacı Kooperatife ait kadastral ? no’lu parsel üzerinde bulunan inşaatların mahallinde 3.7.2000 tarihinde davalı idare elemanlarınca yapılan denetiminde; imarsız alanda ruhsatsız olarak 9.40×9.50 mt ebatlarında bodrum + zemin+normal kat ve çatı katından oluşan (çatı katında 5.20×3 mt ebadında üstü kiremit ile kapalı teras, 5.20×3 mt ebadında çatı arasında 1 adet oda ve 3×1 mt. Ebadında tuvaletten oluşan) toplam 166 adet dublex villa inşaatı yapıldığı, inşaatın durumunun çatısı kapanmış, dış sıva ve kaplaması bitmiş, pencere doğrama ve camları takılmış, iç kısmında ince işlerin devam ettiğinin tespit edildiği, aykırılıkların giderilmesi için bir aylık süre verilerek 3.7.2000 gün ve 2 ila 167 sayılı toplam 166 tespit zaptı tanzim edilerek mahalle muhtarına 23.8.2000 tarihinde tebliğ edildiği, ayrıca aynı günlü mühürleme tutanağı düzenlenerek inşaatların mühürlendiği, 22.9.2000 tarihinde yapılan ikinci denetimde, tespit zabtındaki aykırılıkların giderilmediğinin anlaşılması üzerine dava konusu edilen Encümen kararlarıyla inşaatların yıkılmasına karar verildiği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile parselasyon planları henüz yapılmamış bir alanda ruhsatsız olarak yapılan toplam 166 adet villanın ruhsata bağlanması imkânının olmaması karşısında tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Bu karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Altıncı Dairesinin 22.4.2003 günlü, E:2002/344, K:2003/2508 sayılı kararıyla, uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla onaylandığı ve 30.4.1999, 30.5.1999 tarihleri arasında ilan edildiği, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü,, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla onaylandığı, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşıldığından anılan imar planlarında uyuşmazlık konusu parselin hangi kullanım amacına ayrıldığı araştırılarak ve öngörülen yapılaşma koşulları göz önünde bulundurularak uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de İdare

Mahkemesince; uyuşmazlık konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planının inşaatların başlamasından (1995) çok sonra 12.3.1999 tarihinde, 1/1000 ölçekli imar planlarının yargılama süreci içerisinde 3.4.2002 tarihinde yapıldığı, parselasyon planlarının ise henüz kesinleşmediği bir alanda ruhsatsız olarak yapılan 166 adet villanın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıkılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.2.2004 günlü, E:2004/362, K:2004/186 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz istemine konu dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonundan da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.2.2004 günlü, E:2004/362, K:2004/186 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 22.11.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

K A R Ş I O Y

X- Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla onaylandığı, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü,, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla onaylandığı, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşılmakta ise de; idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibarıyla hukuki durumları gözönünde bulundurularak yargı denetimine tabi tutulmalarının esas olması nedeniyle, hukuka aykırı olarak tesis edilmiş olan bir işlemin daha sonraki başka bir işlemle hukukilik kazanmasına olanak bulunmadığından, bu durum davanın reddi yolundaki Mahkeme ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Bu nedenle temyiz isteminin reddi ile, anılan kararın onanması oyuyla, karara karşıyız.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü