Danıştay İDDK, E: 2002/1089, K: 2005/194 (2886 sayılı Kanun 71. maddenin belediyeler hk uygulanmamasını öngören düzenleme hk)

Makalemizi paylaşır mısınız?

Danıştay İDDK, E: 2002/1089, K: 2005/194,  31/03/2005

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının, birbirlerinden ihalesiz karşılayabilme imkanının, belediyeler yönünden mümkün olmadığına dair genelgenin kamu yaranına ve mevzuata aykırı bulunmadığı hk.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı ) : Eskişehir Büyükşehir Belediye

Başkanlığı-ESKİŞEHİR

Karşı Taraf (Davalı) : İçişleri Bakanlığı-ANKARA

İstemin Özeti: Danıştay Altıncı Dairesinin 8.4.2002 günlü, E:2001/962, K:2002/2049 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Karabulut’un Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, İçişleri Bakanlığının 19.12.2000 günlü, 47577 sayılı Genelgesinin 3. maddesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. maddesinde öngörülen kamu kurumlarının ihtiyaçlarının birbirlerinden ihaleye tabi olmaksızın karşılanabilme imkanının belediye şirketleri için geçerli olmadığına dair kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi 8.4.2002 günlü, E:2001/962, K:2002/2049 sayılı kararıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğunun belirtildiği, Kanunun 71. maddesinde, hangi durumlarda kamu kurumlarının ihtiyaçlarının birbirlerinden ihaleye tabi olmaksızın karşılayabileceklerinin sayıldığı, bu konuda uygun görüşü gereken Maliye Bakanlığınca çıkarılan Devlet İhaleleri Genelgesinin, belediyelerin kurdukları şirketlerden ihtiyaçların ihale yapılmaksızın karşılanmasının mümkün olmadığına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Dairelerince davanın reddi yolunda verilen 7.2.1997 günlü, E:1996/1122, K:1997/588 sayılı kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 4.6.1999 günlü, E:1997//302, K:1999/741 sayılı kararı ile onandığı, dava konusu düzenlemeyle, piyasa koşullarında mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş olan şirketlerden kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının 2886 sayılı Kanunda belirtilen ilkeler çerçevesinde karşılanması ve haksız rekabetin de önlenmesi amaçlandığından Genelgede kamu yararına ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, dava konusu Genelgeyle belediye şirketlerinin faaliyette bulunamaz hale getirildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek temyizen incelenerek bozulmasıni istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Altıncı Dairesinin 8.4.2002 günlü, E:2001/962, K:2002/2049 sayılı kararının ONANMASINA, 31.3.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.