İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Faiz Giderlerinin, Kira Gelirinden ve Vergisinden Düşülmesi

Faiz Giderlerinin, Kira Gelirinden ve Vergisinden Düşülmesi


Gayrimenkul sermaye iradı (kira gelirlerinin vergilendirilmesi) konusunda hazırladığımız rehbere şu linkten ulaşabilirsiniz: Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi) Rehberi

Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri, gayrisafi gelirden düşülebilir. Borcun kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla alınmış olması ve münhasıran bunlar için harcanmış olması gerekir. Örneğin konut kredisi ile alınan ve kiraya verilen konuttan elde edilen gelirden konut kredisi için ödenen faiz gider olarak düşülebilir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinin birinci fıkrasında, maddede sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun “Giderler” başlıklı 74 üncü maddesinde “Safi iradın bulunması için, 21’inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

4. (4369 sayılı Kanunun 38’inci maddesiyle, değişen bent Geçerlilik; 1.1.1998 Yürürlük: 29.7.1998) Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88′ inci maddenin 3′ üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) …” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, gerçek gider usulünü seçmeniz halinde, kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkulün iktisabı için kullanılan kredi dolayısıyla ödemiş olduğunuz faizlerin, söz konusu yılda elde edilen kira geliri için verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Faiz giderlerinin kira gelirlerinden düşülmesinde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

1) Öncelikle, kira giderlerinin düşülmesi açısından gerçek gider yönteminin seçilmiş olması gerekir. Kira gelirlerinden giderlerin düşülmesi konusunda iki yöntem bulunmaktadır. Gerçek gider ve götürü gider yöntemi. Götürü gider, 1 lira masrafınız olmasa bile, yıllık kiranın (istisna sonrası), yüzde 25’ini düşebilmeniz anlamına geliyor. Gerçek giderde ise yapmış olduğunun gerçek masraflar kira gelirinden düşülüyor.

Kira gelirinden faiz giderlerinin düşülebilmesi için  gerçek gider yönteminin seçilmiş olması gerekir.

Kullanılan kredinin, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan faizleri gider olarak düşülebilir.

2) Söz konusu kredinin “kiraya verilen mal ve haklar” için yapılmış olması gerekiyor. Örneğin ev alımı ya da tamiri için yapılan masraflar için çekilen kredilerin faizleri gider olarak yazılabiliyor.

3) Kredinin mutlaka konut kredisi olmasına gerek yoktur. Kredinin “kiraya verilen mal ve haklar” için yapılmış olması şartıyla tüketici ya da diğer kredilerin faizleri de gider olarak düşülebilir. Hatta Emlak Konut GYO dan faizli olarak alınan konutlar için ödenene krediler de gider olarak yazılabilir.

4) İndirilebilecek kredi faizi tutarı, geliri beyan edilecek yıl için ödenen faiz tutarıdır. Örneğin 2019 yılı Mart ayında 2018 yılında elde edilen kira geliri için beyanname verilecektir. Bu beyannamede 2018 yılında geri ödenen kredi tutarının faiz kısmı gider olarak yazılabilir.

Faiz Giderlerinin, Kira Gelirinden ve Vergisinden Düşülmesi