Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata ya da Onaylanan Projelere Dayanılarak Yapılan Yapılar Hakkında Yıkım Kararı Alınabilir mi?

 

Danıştay’ın çeşitli kararlarında sıkça vurguladığı üzere imar planına ve imar mevzuatına aykırı olarak düzenlenen veya imar planı ve kendisi iptal edilen ruhsata ya da onaylanan projelere dayalı olarak yapılan yapılar kazanılmış hak teşkil etmezler. Bu nedenle, davalı idarece verilen fakat imar planına ve mevzuatına aykırı olan ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilen yapının, imar mevzuatı ve plana uygun hale getirilmesi yolunda işlem tesis edilebilir[3].

İmar planına ve imar mevzuatına aykırı olarak düzenlenen veya imar planı ve kendisi iptal edilen ruhsata dayanılarak yapılan yapının o anki durumunun tespiti amacıyla yapı tatil tutanağının düzenlenebileceği ve yapının durdurulabileceği kabul edilmektedir. Ancak yıkımın ya da uygun hale getirme işleminin yapı sahibi tarafından yerine getirilmesi durumunda, yapı sahibinin uğradığı zararın idarece tazmin edilip edilmeyeceği, ya da bu işlemlerin idare tarafından yerine getirilmesi durumunda yıkım ya da uygun hale getirme masraflarının yapı sahibinden tahsil edilip edilmeyeceği sorusu akla gelecektir. Kanaatimizce burada hem idare hem de ruhsat sahibi kusurları oranında sorumludur. İdare proje onaylama ya da ruhsat düzenleme aşamasında projenin ve ruhsatın imar planına ve imar mevzuatına uygunluğunu kendiliğinden araştırmak zorunda olduğu için uygun hale getirmenin yapı sahibi tarafından yapılması durumunda yapı sahibinin uğradığı zararı kusuru oranında tazmin etmelidir. Bu husus, Anayasanın 125. maddesi gereğidir.

Danıştay 14. Dairesinin, yukarıda verdiğimiz 28.2.2013 tarihli ve E: 2011/14794, K: 2013/1444 kararında bu durumda olan yapıların bedeli ödenmeden yıkım işlemi yapılamayacağına karar verilmiştir.