Hatalı Olarak Verilen Yapı Kullanma (İskan) İzninin İptali ve Yapının Yıkımı Mümkün müdür?

Yapı kullanma izni, bir yapının ya da yapı bölümlerinin kullanılmasında sakınca bulunmadığını belirten belgedir.

İmar Kanununun 30. maddesine göre; yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya il özel idaresinden yapı kullanma izni alınması gerekir.

Yapı kullanma izni verilmesi işlemi de idari işlem niteliğinde olduğu için hatalı olarak verilen yapı kullanma izninin idarece geri alınması mümkündür.

Üstelik İmar Kanununun 30. maddesinde, “Bu maddeye göre verilen iznin, yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.” hükmü yer almıştır.

Bu nedenle inşaat ruhsatına ve projesine aykırı olarak yapılan inşaata yapı kullanma izni verilmesi, ruhsata ve projeye aykırılığı ortadan kaldırmayacağı için yapı kullanma izni düzenlendikten sonra bile ruhsata ve projeye aykırı kısımlar hakkında yıkım veya uygun hale getirme kararı alınması mümkündür. 

Danıştay 6. Dairesi, 12.04.2006, E:2004/1650, K:2006/1921        

Yapı kullanma izni verilmiş olması ruhsata aykırılıktan doğacak olan sorumluluğu ortadan kaldırmayacağından ruhsata aykırı olarak yapıldığı bilirkişi raporuyla sabit olan yapının yapı tatil tutanağı ile tespit edilmesi üzerine yıktırılarak mimari projeye uygun hale getirilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesince; Danıştay Altıncı Dairesince verilen 16.9.2003 günlü, E:2002/1088, K:2003/4295 sayılı bozma kararına uyularak, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, yapının yapı kullanma iznine aykırı olmadığı, ruhsatının da iptal edilmediği anlaşıldığından ortada ruhsatsız bir yapının olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma izni verilmesi başlıklı 30. maddesinde, “Bu maddeye göre verilen iznin, yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.” hükmü yer almıştır. Dosyada bulunan bilirkişi raporunun incelenmesinden, yapı ruhsatının dayanağı projede, 5,50 m2 yatak nişi, 11,20 m2 oda, 1,50 m2 kömürlük olmak üzere dairenin alanının 18,20 m2 olduğu, 40 m2’lik de otopark bulunduğu, yapı kullanma izin belgesinde ise dairenin yüzölçümünün 68 m2 olarak belirtildiği, halihazırda yapılmış olan dairenin yüzölçümünün ise, 61,19 m2 olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda içeriği yazılı madde hükmü uyarınca yapı kullanma izni verilmiş olması ruhsata aykırılıktan doğacak olan sorumluluğu ortadan kaldırmayacağından ruhsata aykırı olarak yapıldığı bilirkişi raporuyla sabit olan yapının 14.6.2000 günlü yapı tatil tutanağı ile tespit edilmesi üzerine yıktırılarak mimari projeye uygun hale getirilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.