Hazine Arazilerinin Satışı İçin Nereye Başvurulur? Satışa Çıkan Hazine Taşınmazları Nasıl İlan Edilir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Hazine Arazilerinin Satışı Nasıl Yapılır?

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir. Hazineye ait taşınmazlar re’sen ya da talep üzerine ihaleye çıkarılabilmektedir.

Özel durumlar saklı kalmak kaydıyla, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, ihaleye çıkarılırken tespit edilen tahmini bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa alım satım rayici dikkate alınarak tespit ve takdir edilmektedir.

Hazine Arazilerinin Satış Bedeli

2886 sayılı Kanunun 9. maddesinde tahmin edilen bedelin, idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği hükmü yer almaktadır. Bu bedelin nasıl belirleneceği HTİHY’in 12. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

Hazine Arazilerinin Satışı İçin Nereye Başvurulur?

Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir. Ayrıca internet üzerinden satın alma başvurusu yapılması da mümkündür.

Hazine Arazisi Satın Alma Dilekçe Örneği

Hazine taşınmazı satın alma başvuru dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir. Dilekçenin PDF hali yazının sonundadır.

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü)

… Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği)

… İli, … İlçesi, … Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait … pafta, … ada, … parsel numaralı ve … m² yüzölçümlü taşınmazı/taşınmazları ihale ile satın almak istiyorum.

Gereğini arz ve sonucundan da bilgilendirilmemi talep ederim. ..../...../……

Dilekçe sahibinin

Adı-soyadı

İmzası

Tebligat/İkametgah Adresi

Satışa Çıkan Hazine Taşınmazları Nasıl İlan Edilir?

Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların ihale ve diğer bilgileri ile varsa resimlerine; www.milliemlak.gov.tr web adresinden ve taşınmazın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca Hazine taşınmazlarının satış ilânları satış bedelleri dikkate alınmak suretiyle İlde Basın İlân Kurumuna yayınlatılır. Satış ilanları, yerel gazetelerde, Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarında, (satış bedeli her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirtilen bedeli aşıyorsa) ulusal gazetelerde ilân ettirilmektedir. Bunun yanı sıra -Tahmin edilen bedeli her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirtilen bedelin 3 katını aşıyorsa diğer şehirlerde çıkan gazetelerden birinde bir defa ve ayrıca Resmi Gazetede bir defa yayımlattırılır.

Bunun yanı sıra, taşınmazın bulunduğu köy veya mahalle muhtarlığı ile belediye ilân panolarında asılmak suretiyle ve hoparlörler aracılığıyla duyurulmaktadır.

Ayrıca; ihale konusu taşınmazın varsa hissedarına, işgalcisine, isteklisine, daha önceden ihale yapıldıysa ihaleye iştirak edenlere posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak tebligat yapılır.

Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlar?

Son yıllarda yapılan yasal mevzuat çalışmalarının yürürlüğe girmesi ile birlikte Hazine taşınmazlarının satışında alıcılara taksitlendirme ve vergiden muaf tutma kolaylıkları sağlanmış ve böylece Hazine taşınmazlarının vatandaşlar tarafından satın alınması cazip hale getirilmiştir.

Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti, Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti, satışı yapılan taşınmazların katma değer vergisi muafiyeti, ¼’ü peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme imkânı getirilmiştir.

Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Bu taşınmaz başkasına tekrar satılsa dahi muafiyetten yararlanmaktadır.

Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi alınmamaktadır.

Taşınmazın satış bedelinin ¼’ü peşin alınmakta geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilmektedir. Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan “Kanuni Faiz Oranı” uygulanmaktadır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanmaktadır.

Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde tapu verilme imkânı bulunmaktadır.

Hazine Arazisi Satın Alma Dilekçe Örneği PDF hali için tıklayınız.

Hazine Arazilerinin Satışı İçin Nereye Başvurulur? Satışa Çıkan Hazine Taşınmazları Nasıl İlan Edilir?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.