Hazine Arazilerinin Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verme Süreci

Taşınmazların Belirlenmesi ve İlan Edilmesi

Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine İdarece belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilir. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilir.

Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur.

Başvuru

İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, Tebliğin Ek-1’inde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde İdareye başvururlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurucuların Puanlanması

Tebliğin 8. maddesine göre, başvuru formları İdarece, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülkiyet ve ikamet durumu dikkate alınır.

Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemi yapılır. MERNİS ve TAKBİS’ten alınan belgeler de eklenmek suretiyle bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu düzenlenir.

Yani bu formun gerekli kısımlarına gerekli puanlama yapılmak suretiyle her bir başvuru sahibinin toplam puanı belirlenir.

BAŞVURULARIN ÖNCELIK AÇISINDAN DEĞERLENDIRILME FORMU
Başvuru Sahibi
T.C. Kimlik Numarası
Kriterler En Yüksek
Puan
Referans
Puan
Aldığı Puan
1- BAŞVURU SAHIBININ KAYITLILIK DURUMU
Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden 20 20 10
Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmayan ve 3 yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden 10
Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet etmeyen 5
2-ARAZI VARLIĞI (KENDISININ VE EŞININ)
Toprağı olmayanlar 60 60 30
O dönümden daha az olanlar (10 dönüm dahil) 40
10-20 dönüm arası olanlar (20 dönüm dahil) 30
20-30 dönüm arası olanlar (30 dönüm dahil) 20
3040 dönüm arası olanlar (40 dönüm dahil) 10
3- BAŞVURU SAHIBININ MEDENI DURUMU
Evli ve çocuğu olanlar (reşit olmayan 3 ve üzeri) 20 20  

20

Evli ve çocuğu olanlar (reşit olmayan 2 çocuk dahil) 15
Evli olanlar 10
Evli olmayanlar 5
TOPLAM PUAN

Örneğin yukarıdaki tabloya göre başvurucuya;

“Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmayan ve 3 yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden” kişi olduğu için 10 puan,

“10-20 dönüm arası olanlar (20 dönüm dahil)” taşınmazı olduğu için 30 puan,

“Evli ve çocuğu olanlar (reşit olmayan 3 ve üzeri)” grubuna dahil olduğu için 20 puan,

Olmak üzere toplam 60 puan verilir.

Daha sonra her bir başvuru sahibi için düzenlenen Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu esas alınarak Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanır. Bu Formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanır.

Yani ilk olarak ek-2’deki form, her başvurucu için doldurularak her başvurucunun toplam puanı belirlenecek, sonrasında ise Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanacaktır.

Öncelik Sıra No Başvuru Sahibi Adı ve Soyadı TC Kimlik Numarası Değerlendirmeye Esas Puan
1 A 12345678 80
2 B 12345678 60
3 C 12345678 50
4 D 12345678 30

Hak Sahibinin Belirlenmesi

Daha sonra kiralama yapılacak hak sahipleri belirlenir. Hak sahibi, puanlama ve kura çekimi suretiyle belirlenen ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiralama yapılacak topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiyi ifade eder.

Hak sahipleri, Ek-3’ünde yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere yapılan sıralama ve kiraya verilecek toplam Hazine taşınmazı sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Örneğin 3 adet Hazine taşınmazı kiraya verilecek ise toplam 3 kişi, Ek-3’ünde yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere hak sahibi olarak belirlenecektir. Yukarıdaki örnekte toplam 4 kişi olduğuna göre, bunlardan ilk üç tanesi hak sahibi olarak belirlenecektir.

Puanların eşitliği halinde, Ek-2’de yer alan kriterlerden “Arazi varlığı” na ilişkin ikinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan 1 ve 3 üncü bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu Tebliğ kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilirler. Yani yeterli başvuru olmasa dahi, bir kişiye sadece bir Hazine parseli kiraya verilebilir.

Hak Sahiplerine Kiraya Verilecek Parsellerin Belirlenmesi

Bir sonraki aşama, hak sahiplerine kiraya verilecek parsellerin belirlenmesidir. Yukarıdaki örnekten devam edersek 25 adet Hazine taşınmazı (veya büyük yüzölçümlü parsellerde bölümler) kiraya verilecek ise toplam 25 kişi, yapılan puanlama (gerekiyorsa kura) ile hak sahibi olarak belirlenecektir. Daha sonra hangi kişiye hangi parselin kiraya verileceği, kura ile belirlenecektir.

Bunun için (Tebliğin 9. maddesine göre) başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde kura çekimine davet edilir. Başvuru sayısının kiraya verilecek taşınmaz/bölüm sayısından daha az olması durumunda, İdarece başvuru sayısı kadar belirlenecek taşınmaz kuraya dahil edilir.

Emlak/milli emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım İdaresinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenir.

Kura sonucu, tutanak düzenlenerek komisyon tarafından karara bağlanır ve ita amirince onaylanır.

İhalenin Yapılması ve Hak Sahiplerine Tebligat

Tebliğin 12. maddesine göre Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir.

Hak sahiplerine kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, ödeme süresi, kira bedelinin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) gibi bilgileri de içeren bu Tebliğin Ek-7’sinde yer alan tebligat yapılır.

Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri

Hak sahipleri, hak sahipliğine ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde;

a) İlk yıl kira bedelini yatırırlar. Tebliğin 12. maddesine göre ilk yıl kira bedeli hak sahipliğine ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, peşin veya üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla tek seferde de ödenebilir.

b) Kiraya verme işlemlerinde geçici teminat alınmaz.

c) Kira işlemlerinde herhangi bir damga vergisi muafiyeti söz konusu olmadığı için hem ihalenin ita amiri tarafından onaylanması, hem de sözleşme düzenlenmesi nedeniyle ödenmesi gereken damga vergisini öder.

d) Kesin teminatı yatırır.

e) Sözleşmeyi imzalar. İdarece verilen süre içerisinde hak sahibinin ödemesi gereken kira bedeli ile sözleşme giderlerini (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) ödemesi ve varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesini müteakip kira sözleşmesi düzenlenir. Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

Kiraya verme işlemlerinde, Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi düzenlenir. Ancak, düzenlenecek Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesine bu Tebliğin Ek-8’inde yer alan Özel Şartlar ayrıca eklenir.

Taşınmazın Teslimi

Tebliğin 13. maddesine göre, kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edilecek tutanakla kiracısına teslim edilir.

Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, bir nüshası Tarım İdaresine gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.