Hazine Arazisi Kiralama Yöntemleri Nelerdir? Hazine Arazileri İhalesiz Kiralanabilir mi?

Makalemizi paylaşır mısınız?

1) Hazine Arazisi Kiralama Yöntemleri Nelerdir?

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya tescil harici taşınmazların kiraya verilmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’e göre yapılacak ihalelerde kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü uygulanır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 36. maddesi gereğince, bunlardan kapalı teklif usulü, genel usuldür; pazarlık veya açık teklif usulü ile yapılması gereken bir durum yok ise ihale kapalı teklif usulü ile yapılır. Öncelikle pazarlık usulü ile yapılabilecek bir ihale olup olmadığına bakılır; eğer ihale pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerden değil ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırı aşan ihaleler kapalı teklif usulüyle yapılır, bu sınırı geçmeyen ihaleler ise açık teklif usulüyle yapılır.

2) Pazarlık Usulüyle Yapılabilecek İhaleler

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 67. maddesine göre, kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Hazine taşınmazları, Kanunun 51. maddesinin (g) bendine, Hazinenin paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki payları (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir. Bu hüküm 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesindeki istisnaların tekrarı niteliğindedir.

a) Hazinenin Hissedar Olduğu Parseldeki Hazine Hissesinin Kiraya Verilmesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/f maddesine göre “İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmazlardaki paylarının paydaşlara kiraya verilmesi” işlemleri pazarlık usulü ile yapılır.

b) Kullanışlarının Özelliği, İdarelere Yararlı Olması veya İvediliği Nedeniyle Kapalı Veya Açık Teklif Yöntemleriyle İhalesi Uygun Görülmeyen Taşınmazların Kiraya Verilmesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 51/g maddesine göre; kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması işlemleri pazarlık usulü ile yapılır.

Taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilmiş olup, bu yerler Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

a) Tarım arazilerinin kiraya verilmesi,

b) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinden Bakanlıkça belirlenenlerin dışında kalanların kiraya verilmesi,

c) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,

ç) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,

d) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile radyolink vericileri gibi tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

e) Taşınmazların genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verilmesi,

f) Taşınmazların ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilmesi,

g) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi,

h) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi,

ı) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,

i) ÇŞB’nca belirlenen esaslar çerçevesinde ahşap iskelelerin kiraya verilmesi,

j) Taşınmazların; mevzuatında yer alan özel hükümler doğrultusunda doğrudan kiraya verilmesi öngörülen kişilere kiraya verilmesi,

k) Taşınmazların; kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara; yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler hariç olmak üzere sağlık ve eğitim amaçlı kiraya verilmesi,

l) Taşınmazların; vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanunlarında yer alan asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi,

m) Taşınmazların geleneksel el sanatları faaliyetleri yapılması ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla kiraya verilmesi.

n) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen ve İdarece uygun görülen taşınmazların (tahsisli taşınmaz içerisinde yer almayan otoparklar hariç) ilk sözleşme tarihinden itibaren toplam kira süresi yirmi yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi.

3) Kapalı veya Açık Teklif Usulüyle Yapılabilecek İhaleler

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik‘in 67. maddesine göre, taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır.

Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. ve 49. maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz. Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (a) bendine göre merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da kira ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

Hazine Arazisi Kiralama Yöntemleri Nelerdir? Hazine Arazileri İhalesiz Kiralanabilir mi?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.