1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Hazine Arazisini Nasıl Kiralarım? Kiralama İçin Nereye Başvurulur?

Hazine Arazisini Nasıl Kiralarım? Kiralama İçin Nereye Başvurulur?


Hazine taşınmazları için “ecrimsil yöntemi ile kiralama” diye bir kiralama yöntemi bulunmamaktadır. Ecrimisil Hazine taşınmazlarının şahıslar tarafından işgal edilmesi durumunda Milli Emlak tarafından istenilen bir kullanım bedelidir. Dolayısıyla (ecrimisil 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesine göre alınsa da) Hazine taşınmazına ecrimisil ödemek kiralamak anlamına gelmemektedir. Bu anlamdan ecrimisil Hazine taşınmazı üzerinde herhangi bir hak vermemektedir.

Hazine Arazisi Kiralama İçin Nereye Başvurulur?

Hazine taşınmazını mevzuata uygun şekilde kiralamak istiyorsanız bulunduğunuz yerdeki milli emlak teşkilatına bir dilekçe ile başvurmanız yeterlidir.

Tarımsal, ticari, spor ve sosyal nitelikli vb. diğer amaçlarda kullanılmak amacıyla, talep sahibi tarafından; kiralama amacını içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hazine Arazileri Hangi Usulle Kiraya Verilir?

Kiralama işlemlerinde, kapalı teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usulü olmak üzere üç tür ihale usulü uygulanır.

Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır.

Kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Hazine taşınmazları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51’inci maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

Pazarlık Usulü İle Kiraya Verilecek Taşınmazlar Hangileridir?

-Kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyenler,

-Hazinenin paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının paydaşına kiraya verilmesi,

-Tarım arazilerinin kiraya verilmesi,

-Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinden Bakanlıkça
belirlenenlerin dışında kalanların kiraya verilmesi,

-Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,

-Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,

-Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile radyolink vericileri gibi tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

-Taşınmazların genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verilmesi,

-Taşınmazların ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilmesi,

-Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi,

-Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların (otoparklar hariç) kiraya verilmesi,

-Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi,

-Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ahşap iskelelerin kiraya verilmesi,

-Taşınmazların; mevzuatında yer alan özel hükümler doğrultusunda doğrudan kiraya verilmesi öngörülen kişilere kiraya verilmesi,

-Taşınmazların; kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara; yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler hariç olmak üzere sağlık ve eğitim amaçlı kiraya verilmesi,

-Taşınmazların; vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanunlarında yer alan asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi,

-Taşınmazların geleneksel el sanatları faaliyetleri yapılması ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla kiraya verilmesi,

-Hazineye ait olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiraya verilen ve kiracıları tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi,

-Kanunlar gereği mülkiyeti Hazineye intikal eden taşınmazlardan, kiracıları tarafından talep edilen taşınmazların eski kiracısına kiraya verilmesi,

233 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu iktisadi teşebbüslerine kiraya verilmesi,

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülenlere kiraya verilmesi,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren tarihi ve bedii değeri olan taşınmazların kiraya verilmesi,

işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılabilir.

Hazine-Arazisini-Nasil-Kiralarim
Hazine Arazisini Nasıl Kiralarım? Kiralama İçin Nereye Başvurulur?
Yorum Yap

Yorum Yap