Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Hazine taşınmazlarının (milli emlak) satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir.

Hazine taşınmazlarının satışı için nasıl başvuru yapabileceğiniz konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine arazilerinin satışı için nereye başvurulur? Satışa çıkan Hazine taşınmazları nasıl ilan edilir?

Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Bizzat Katılmak Zorunlu Mudur? Posta ile katılabilir miyim?

Gerçek kişiler ihalelere bizzat katılabileceği gibi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile de teklif gönderebilirler ya da noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi ile temsilcilerinin iştirak etmesini sağlayabilirler. Vekâleten katılmak için noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi gerekmektedir.

İhaleye posta yoluyla katılmak da mümkündür. Posta ile teklif gönderilmesi durumunda, mektupta yazan teklif son teklif olarak kabul edilir.

Geçici Teminatın Yatırılması

İhaleye katılmak isteyen kişilerin öncelikle geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. Geçici Teminat; Devlet ihalelerine iştirak edecek isteklilerden, ihale öncesi ihaleye katılımdaki isteklilerin belirlenmesine, daha sonra ihalenin isteklinin üzerinde kalması sonucu ihale bedelini ödemesini ve yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla alınan bir değerdir.

Geçici Teminat miktarı; taşınmazın niteliğine göre idarece ihaleye çıkarılacak taşınmaz için belirlenen tahmini bedelin, %10 (yüzde on)’undan aşağı olmamak üzere %30 (yüzde otuz)’una kadar alınabilmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmış olmaları gerekir.

Geçici teminat tutarı, tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar olmak üzere Milli Emlak tarafından belirlenir ve yapılacak ilanda yer alır.

Tedavüldeki Türk Parası; mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, Hazine Taşınmazlarının satışında geçici teminat olarak kabul edilir.

Banka teminat mektupları, ihale komisyonuna verilir. Diğerleri, Malmüdürlükleri veya Defterdarlıklar içindeki muhasebe birimine yatırılır ve karşılığında geçici teminat alındı belgesi verilir. Yani, geçici teminat taşınmazın ihalesinin yapılacağı illerde Defterdarlık muhasebe birimlerine, ilçelerde malmüdürlüklerindeki muhasebe servislerine muhasebe işlem fişi ile yatırılmaktadır.

Hazine Arsa İhalelerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Geçici teminat yatırıldıktan sonra; 1) Geçici teminat alındı belgesi, 2) İkamet belgesi (ihalelere katılacakların yasal yerleşim yeri (ikametgah) sahibi olmaları gerekmektedir.), 3) Nüfus cüzdanı, 4) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname, 5) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 6) İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeler ile birlikte ihale komisyonuna başvurulur.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri gerekir. Ayrıca gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekir. Bu bildirim satın alma dilekçesi ile olabileceği gibi ihale komisyonuna yapılacak beyan ile de olabilir.

Bu belgeler ihale komisyonunca değerlendirildikten sonra ihaleye geçilir. İhalenin nasıl yapılacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

İhaleyi alamazsam geçici teminatın iadesi nasıl olacak?

Üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait geçici teminatlar ihale sonrası hemen ilgilisine iade edilmektedir.

Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerine Kimler Katılamaz?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bazı kişilerin bu Kanun kapsamında yapılacak ihalelere katılmasını yasaklamaktadır. İhaleyi yapan idarenin;

a- İta amirleri,

b- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c- (a) ve (b)’ de belirtilen şahısların eşleri ve 2 nci dereceye kadar ( 2 nci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları,

d- (a), (b), ve (c)’ de belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

Milli Emlak Kitabı

e- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler yönünden ise; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

İhaleye katılamazlar.

Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

1 yorum

  1. Sayın Üstadım öncelikle Milli Emlak mevzuatı konularında vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. İhale için istenilen geçici teminat bedelinin nakit olarak Defterdarlık muhasebe saymanligina yatırılması gerekmektedir.Ancak bedeli yüksek olan ihalelerde geçici teminat bedeli de yüksek olmaktadır. Bu bedelin bankadan muhasebe müdürlüğü hesabına aktarılması hâlinde banka havale makbuzunun geçici teminat alindisi yerine geçmesi yönünde bir mevzuat değişikliğine gidilebilir mi. Çünkü bedelin bankadan çekilmesi ve muhasebeye yatırılması muhasebe vezne alındı makbuzu alınması süreci sıkıntılı olabilmektedir. İllaki muhasebe vezne alındı makbuzu olması gerekir mi. Bu konudaki düşüncelerinizi bildirirmisiniz

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.