1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak İhalelerine Nasıl Girilir? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?


Hazine Arazilerinin Satışı Nasıl Yapılır?

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir. Hazineye ait taşınmazlar re’sen ya da talep üzerine ihaleye çıkarılabilmektedir.

Özel durumlar saklı kalmak kaydıyla, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, ihaleye çıkarılırken tespit edilen tahmini bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa alım satım rayici dikkate alınarak tespit ve takdir edilmektedir.

Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlar?

Son yıllarda yapılan yasal mevzuat çalışmalarının yürürlüğe girmesi ile birlikte Hazine taşınmazlarının satışında alıcılara taksitlendirme ve vergiden muaf tutma kolaylıkları sağlanmış ve böylece Hazine taşınmazlarının vatandaşlar tarafından satın alınması cazip hale getirilmiştir.

Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti, Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti, satışı yapılan taşınmazların katma değer vergisi muafiyeti, ¼’ü peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme imkânı getirilmiştir.

Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Bu taşınmaz başkasına tekrar satılsa dahi muafiyetten yararlanmaktadır. Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi alınmamaktadır.

Hazine Arazilerinin Satış Bedeli

2886 sayılı Kanunun 9. maddesinde tahmin edilen bedelin, idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği hükmü yer almaktadır. Bu bedelin nasıl belirleneceği HTİHY’in 12. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

Taşınmazın satış bedelinin ¼’ü peşin alınmakta geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilmektedir. Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan “Kanuni Faiz Oranı” uygulanmaktadır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanmaktadır. Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde tapu verilme imkânı bulunmaktadır.

Milli Emlak Başvuru Nasıl Yapılır? Hazine Arazilerinin Satışı İçin Nereye Başvurulur? 

Hazine taşınmazlarının (milli emlak) satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir. Ayrıca internet üzerinden satın alma başvurusu yapılması da mümkündür.

Hazine Arazisi Satın Alma Dilekçe Örneği

Hazine taşınmazı satın alma başvuru dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir. Hazine Arazisi Satın Alma Dilekçe Örneği PDF hali için tıklayınız.

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü)/… Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği)

… İli, … İlçesi, … Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait … pafta, … ada, … parsel numaralı ve … m² yüzölçümlü taşınmazı/taşınmazları ihale ile satın almak istiyorum. Gereğini arz ve sonucundan da bilgilendirilmemi talep ederim. …./…../……

Dilekçe sahibinin Adı-soyadı İmzası Tebligat/İkametgah Adresi

Satışa Çıkan Hazine Taşınmazları Nasıl İlan Edilir?

Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların ihale ve diğer bilgileri ile varsa resimlerine; www.milliemlak.gov.tr web adresinden ve taşınmazın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca Hazine taşınmazlarının satış ilânları satış bedelleri dikkate alınmak suretiyle İlde Basın İlân Kurumuna yayınlatılır. Satış ilanları, yerel gazetelerde, Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarında, (satış bedeli her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirtilen bedeli aşıyorsa) ulusal gazetelerde ilân ettirilmektedir. Bunun yanı sıra -Tahmin edilen bedeli her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda belirtilen bedelin 3 katını aşıyorsa diğer şehirlerde çıkan gazetelerden birinde bir defa ve ayrıca Resmi Gazetede bir defa yayımlattırılır.

Bunun yanı sıra, taşınmazın bulunduğu köy veya mahalle muhtarlığı ile belediye ilân panolarında asılmak suretiyle ve hoparlörler aracılığıyla duyurulmaktadır.

Ayrıca; ihale konusu taşınmazın varsa hissedarına, işgalcisine, isteklisine, daha önceden ihale yapıldıysa ihaleye iştirak edenlere posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak tebligat yapılır.

Milli Emlak İhaleye Nasıl Girilir? Milli Emlak İhalesine Nasıl Girilir

İhaleye gerekli belgelerle birlikte bizzat katılabilirler. Vekâleten katılmak için noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi gerekmektedir.

Gerçek kişiler ihalelere bizzat katılabileceği gibi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile de teklif gönderebilirler ya da noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi ile temsilcilerinin iştirak etmesini sağlayabilirler. Yani İhaleye posta yoluyla katılmak da mümkündür. Posta ile teklif gönderilmesi durumunda, mektupta yazan teklif son teklif olarak kabul edilir.

Milli Emlak İhale Şartları Nelerdir? Milli Emlak Satış İhale Şartları Nelerdir?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bazı kişilerin bu Kanun kapsamında yapılacak ihalelere katılmasını yasaklamaktadır. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b)’ de belirtilen şahısların eşleri ve 2 nci dereceye kadar ( 2 nci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları,

d) (a), (b), ve (c)’ de belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

e) İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler yönünden ise; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamazlar.

Milli Emlak Teminat Yatırma (Geçici Teminatın Yatırılması)? 

İhaleye katılmak isteyen kişilerin öncelikle geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. Geçici Teminat; Devlet ihalelerine iştirak edecek isteklilerden, ihale öncesi ihaleye katılımdaki isteklilerin belirlenmesine, daha sonra ihalenin isteklinin üzerinde kalması sonucu ihale bedelini ödemesini ve yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla alınan bir değerdir.

Geçici Teminat miktarı; taşınmazın niteliğine göre idarece ihaleye çıkarılacak taşınmaz için belirlenen tahmini bedelin, %10 (yüzde on)’undan aşağı olmamak üzere %30 (yüzde otuz)’una kadar alınabilmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmış olmaları gerekir.

Geçici teminat tutarı, tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar olmak üzere Milli Emlak tarafından belirlenir ve yapılacak ilanda yer alır.

Tedavüldeki Türk Parası; mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, Hazine Taşınmazlarının satışında geçici teminat olarak kabul edilir.

Milli Emlak Geçici Teminat Nereye Yatırılır?

Banka teminat mektupları, ihale komisyonuna verilir. Diğerleri, Malmüdürlükleri veya Defterdarlıklar içindeki muhasebe birimine yatırılır ve karşılığında geçici teminat alındı belgesi verilir. Yani, geçici teminat taşınmazın ihalesinin yapılacağı illerde Defterdarlık muhasebe birimlerine, ilçelerde malmüdürlüklerindeki muhasebe servislerine muhasebe işlem fişi ile yatırılmaktadır.

Hazine Arsa İhalelerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Geçici teminat yatırıldıktan sonra; 1) Geçici teminat alındı belgesi, 2) İkamet belgesi (ihalelere katılacakların yasal yerleşim yeri (ikametgah) sahibi olmaları gerekmektedir.), 3) Nüfus cüzdanı, 4) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname, 5) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 6) İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeler ile birlikte ihale komisyonuna başvurulur.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri gerekir. Ayrıca gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekir. Bu bildirim satın alma dilekçesi ile olabileceği gibi ihale komisyonuna yapılacak beyan ile de olabilir.

Milli Emlak İhalesi Nasıl Olur? Hazine Arazisi Satış İhalesi Nasıl Yapılır?

Hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘na göre satılmaktadır. Bu yazımızda da Hazine taşınmazlarının satışında uygulanan ihale usullerini açıklayalım. Hazine taşınmazlarının satışlarında, tahmin edilen bedeli her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda “açık teklif usulü”, bu sınırı geçenlerde ise “kapalı teklif usulü” uygulanmaktadır.

Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satışı için ihaleye çıkarılır. Satış ihaleleri pazarlıkla yapılamaz. Yani Hazine taşınmazlarının satışında yalnızca açık teklif ve kapalı teklif usulü uygulanmaktadır.

Milli Emlak İhaleleri Nerede Yapılıyor? Milli Emlak Online İhale var mı?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerde henüz online ihale yapılamamaktadır. Milli emlak ihaleleri, illerde milli emlak müdürlükleri ve ilçelerde milli emlak şeflikleri bünyesindeki salonlarda yapılmaktadır.

Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereken İhale Kapalı Teklif Yapılabilir Mi?

2886 sayılı Kanun’un uygulamasında kapalı teklif usulü zaten temel usuldür. Kanun’un 36. maddesinin 1. fıkrasına göre “Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır.”

Kanun diğer usullerin “yaptırılabileceğini” öngörmektedir. 36. maddenin 2. fıkrasına göre “Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir. ” Kapalı teklif usulü, güvenlik açısından bir üst seviye olduğu için yapılmasında da bir sakınca olmadığını düşünüyorum.

2886 Sayılı Kanun Açık Teklif Usulü Nedir?

Açık teklif usulü, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilen ihale türüdür. Bununla birlikte bu ihaleye, teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla katılmak da mümkündür.

Açık Teklif Usulü İle İhale Nasıl Yapılmaktadır?

Bu ihale usulü, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, kapalı teklif usulüne göre düzenlenen teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde; istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

Açık Teklif Usulünde Yazılı Teklif

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı kanaati komisyonda oluşursa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

2886 Sayılı Kanun Kapalı Teklif Usulü Nedir?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında kapalı teklif usulü, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, teklifleri kapalı teklif mektubu olarak verdikleri ihale usulüdür.

2886 Sayılı Kanun Kapalı Teklif Usulü İle İhale Nasıl Yapılır?

Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde; teklifler yazılıdır. Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Kapalı Teklif Usulünde Dış Zarfların Açılması

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katılamazlar.

Kapalı Teklif Usulünde İç Zarfların Açılması

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Ancak, ihale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının satış işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır.

Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da Yönetmeliğe uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı Teklif Usulünde Kapalı Zarf Açık Artırma Usulü

Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.

İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.

Kapalı Teklif Usulü İle Yapılan Bir İhale İçin Teklif Mektubu Nasıl Hazırlanır?

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ

….. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

……. Emlak Müdürlüğü/ Millî Emlak Müdürlüğü/Millî Emlak Şefliği

Satış İhale Komisyonu Başkanlığına

… İli, … İlçesi, … Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait … pafta, … parsel sayılı, … m2 yüzölçümlü taşınmaz için …-TL(Yalnız…TürkLirası) teklif ediyorum.

 Şartname ve eklerini tamamen okudum, aynen kabul ediyorum. …../…../……

Adı Soyadı

UYARI: Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklif mektupları geçersiz olup işleme konulmaz.

Kapalı Teklif Usulünde İç Zarfın Hazırlanması

Hazırlanan teklif mektubu iç zarfa konulur. İç zarf kapatılarak zarfı yapıştırdığınız bölümüne imza veya mühür eklenir iç zarfın dış bölümüne ad, soyad, adres bilgileri eklenir

Teklif mektubu iç zarfa konularak iç zarf; yukarıda açıklanan şekilde hazırlanır.

Kapalı Teklif Usulünde Dış Zarfın Hazırlanması

İç zarf ve diğer belgeler dış zarfa konularak dış zarf hazırlanır. Dış zarfa şu belgeler konulur: 1) İç zarf 2) Geçici teminata ait belge 3) Taşınmaz ihale komisyonunca istenen diğer belgeler (ikametgah vb.)

Tüm belgeler dış zarfa konularak arka yüz yapıştırılır. Dış zarfın ön bölümüne; – Taşınmaz İhalesini Yapacak Çevre ve Şehircilik Birimi ve Adresi – Başvuru Sahibinin Adı, Soyadı ve Tebligata Esas Adresi – Başvuruda Bulunulan Taşınmaz Bilgileri Yazılır.

Dış zarf taşınmaz ihalesini yapacak çevre ve şehircilik birimine teslim edilir (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği/Millî Emlak Servisi)

İhaleyi alamazsam geçici teminatın iadesi nasıl olacak?

Üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait geçici teminatlar ihale sonrası hemen ilgilisine iade edilmektedir.

Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

Yorum Yap

Yorumlar (5)

  1. Atakan arıkan 2 ay önce

    Milli emlak ihalesine gıren olmazsa degerı dusermı

  2. Hatice yuksel fer 5 ay önce

    50 yasindayim..bu yasa kadar bir evim olamadi..bende ulkemin neresinde olursa olsun minikda olsa bir arsam olsun istiyorum..lutfen nasil basvurabilirimnw yapmam gerekli yardim edermisiniz

  3. Serhat Kayabaşı 2 sene önce

    Sayın Üstadım öncelikle Milli Emlak mevzuatı konularında vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. İhale için istenilen geçici teminat bedelinin nakit olarak Defterdarlık muhasebe saymanligina yatırılması gerekmektedir.Ancak bedeli yüksek olan ihalelerde geçici teminat bedeli de yüksek olmaktadır. Bu bedelin bankadan muhasebe müdürlüğü hesabına aktarılması hâlinde banka havale makbuzunun geçici teminat alindisi yerine geçmesi yönünde bir mevzuat değişikliğine gidilebilir mi. Çünkü bedelin bankadan çekilmesi ve muhasebeye yatırılması muhasebe vezne alındı makbuzu alınması süreci sıkıntılı olabilmektedir. İllaki muhasebe vezne alındı makbuzu olması gerekir mi. Bu konudaki düşüncelerinizi bildirirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.